Tag: Giao tiếp tiếng Anh lễ tân

Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng giúp các bạn IT có cơ hội tiếp cận nhiều vị trí việc làm hấp dẫn. Trong bài viết này, ELSA Speech Analyzer sẽ giới thiệu trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin để bạn có thể dễ dàng chinh phục lĩnh vực này.

Ngành công nghệ thông tin tiếng Anh là gì?

Ngành công nghệ thông tin trong tiếng Anh là “Information Technology”, viết tắt là “IT”. Lĩnh vực này sử dụng các kỹ thuật và phần mềm của máy tính để thu thập, xử lý, chuyển đổi, lưu trữ và truyền tải thông tin.

>> Xem thêm: Tiếng Anh giao tiếp bán hàng cho người đi làm

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 

Từ vựng tiếng Anh về các thuật toán

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa 
Abacus/ˈæbəkəs/Bàn tính
Allocate/ˈæləkeɪt/Phân phối
Analog/ˈænəlɒɡ/Tương tự
Application/ˌæplɪˈkeɪʃn/Ứng dụng 
Binary/ˈbaɪnəri/Nhị phân
Calculation/ˌkælkjuˈleɪʃn/Phép tính
Channel/ˈtʃænl/Kênh
Command/kəˈmɑːnd/Lệnh
Computerize/kəmˈpjuːtəraɪz/Tin học hóa
Dependable/dɪˈpendəbl/Đáng tin cậy
Digital/ˈdɪdʒɪtl/Kỹ thuật số
Experiment/ɪkˈsperɪmənt/Thử nghiệm
Figure out/ˈfɪɡjər/ /aʊt/Tìm ra 
Generationˌdʒenəˈreɪʃn/Thế hệ
Invention/ɪnˈvenʃn/Phát minh
Multiplication/ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/Phép nhân
Numeric/njuːˈmerɪkl/Số học
Operation/ˌɒpəˈreɪʃn/Thao tác
Output/ˈaʊtpʊt/Đầu ra
Perform/pəˈfɔːm/Tiến hành
Process/ˈprəʊses/Xử lý
Processor/ˈprəʊsesə(r)/Bộ xử lý
Pulse /pʌls/Xung điện áp
Register/ˈredʒɪstər/Thanh ghi
Signal/ˈsɪɡnəl/Tín hiệu
Software/ˈsɔːftwer/Phần mềm
Solution/səˈluːʃn/Giải pháp
Store/stɔːr/Lưu trữ
Subtraction/səbˈtrækʃn/Phép trừ
Switch/swɪtʃ/Công tắc
Tape/teɪp/Băng ghi
Teleconference/ˈtelikɑːnfrəns/Hội thảo từ xa
Terminal/ˈtɜːmɪnl/Thiết bị đầu cuối
Transmit/trænzˈmɪt/Truyền tải

Từ vựng tiếng Anh về cấu tạo máy móc

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin về cấu tạo máy móc
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Acoustic coupler/əˈkuːstɪk/ /ˈkʌplər/Bộ ghép âm
Alloy/ˈælɔɪ/Hợp kim
Blink/blɪŋk/Nhấp nháy
Bubble memory /ˈbʌbl/ /ˈmeməri/Bộ nhớ bọt
Capacity/kəˈpæsəti/Dung lượng
Cluster controller/ˈklʌstər/ /kənˈtrəʊlər/Bộ điều khiển cụm
Configuration/kənˌfɪɡjəˈreɪʃn/Cấu hình
Convert/kənˈvɜːrt/Chuyển đổi
Core memory /kɔːr/ /ˈmeməri/Bộ nhớ lõi
Curve/kɜːrv/Đường cong
Detailed/ˈdiːteɪld/Chi tiết
Disk/dɪsk/Đĩa
Equipment/ɪˈkwɪpmənt/Trang thiết bị
Ferrite ring/ˈferaɪt/ /rɪŋ/Võng nhiễm từ
Gadget/ˈɡædʒɪt/Phụ tùng
Hardware/ˈhɑːrdwer/Phần cứng
Implement/ˈɪmplɪment/Công cụ
Intersection/ˈɪntərsekʃn/Giao điểm
Maintenance/ˈmeɪntənəns/Bảo trì, bảo dưỡng
Matrix /ˈmeɪtrɪks/Ma trận
Microfilm/ˈmaɪkrəʊfɪlm/Vi phim
Network/ˈnetwɜːrk/Mạng lưới
Phenomenon/fəˈnɑːmɪnən/Hiện tượng
Plotter/ˈplɑːtər/Thiết bị đánh dấu
Position/pəˈzɪʃn/Vị trí
Quality/ˈkwɑːləti/Chất lượng
Retain/rɪˈteɪn/Giữ lại
Semiconductor memory/ˈsemikəndʌktər/ /ˈmeməri/Bộ nhớ bán dẫn
Shape/ʃeɪp/Hình dạng
Supervisor/ˈsuːpərvaɪzər/Người giám sát
Wire/ˈwaɪər/Dây điện

>> Xem thêm: Tự tin “bắn” tiếng Anh như gió qua điện thoại chỉ với 50 câu giao tiếp thông dụng sau

Từ vựng tiếng Anh về hệ thống dữ liệu

Từ vựng tiếng Anh CNTT về hệ thống dữ liệu
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Account/əˈkaʊnt/Tài khoản
Chain/tʃeɪn/Chuỗi
Clarify /ˈklærəfaɪ/Làm rõ
Compatible/kəmˈpætəbl/Tương thích
Data/ˈdeɪtə/Dữ liệu
Database/ˈdeɪtəbeɪs/Cơ sở dữ liệu
Describe/dɪˈskraɪb/Mô tả
Diverse/daɪˈvɜːrs/Phong phú
Establish /ɪˈstæblɪʃ/Thiết lập
Filter/ˈfɪltər/Lọc
Guarantee/ˌɡærənˈtiː/Bảo đảm, cam đoan
Individual/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/Cá nhân hóa
Intranet/ˈɪntrənet/Mạng nội bộ
Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/Sự bất thường
Multi-user/ˌmʌlti ˈjuːzər/Đa người dùng
Password/ˈpæswɜːrd/Mật khẩu
Private status/ˈpraɪvət/ /ˈsteɪtəs/Trạng thái riêng tư
Public status/ˈpʌblɪk/ /ˈsteɪtəs/Trạng thái công khai
Security/sɪˈkjʊrəti/Sự bảo mật
Sophisticated/səˈfɪstɪkeɪtɪd/Phức tạp
Sort/sɔːrt/Sắp xếp

Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp IT

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Computer analyst/kəmˈpjuːtər/ /ˈænəlɪst/Chuyên gia phân tích máy tính
Computer scientist /kəmˈpjuːtər/ /ˈsaɪəntɪst/Nhà khoa học máy tính
Data scientist/ˈdeɪtə/ /ˈsaɪəntɪst/Nhà khoa học dữ liệu
Database administrator/ˈdeɪtəbeɪs/ /ədˈmɪnɪstreɪtər/Người quản trị cơ sở dữ liệu
Network administrator/ˈnetwɜːrk/ /ədˈmɪnɪstreɪtər/Quản trị mạng
Programmer/ˈprəʊɡræmər/Lập trình viên
Software architect/ˈsɔːftwer/ /ˈɑːrkɪtekt/Kiến trúc sư phần mềm
Software developer/ˈsɔːftwer/ /dɪˈveləpər/Nhà phát triển phần mềm
Software tester/ˈsɔːftwer/ /ˈtestər/Nhà thử nghiệm phần mềm
User experience designer/ˈjuːzər/ /ɪkˈspɪriəns/ /dɪˈzaɪnər/Nhà thiết kế giao diện người dùng
Web developer/web/ /dɪˈveləpər/Nhà phát triển web

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin khác

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Available/əˈveɪləbl/Có hiệu lực
Breach/briːtʃ/Lỗ hổng
Drawback/ˈdrɔːbæk/Trở ngại
Enterprise/ˈentərpraɪz/Tập đoàn, công ty
Expertise/ˌekspɜːrˈtiːz/Thành thạo
Firewall/ˈfaɪərwɔːl/Tường lửa
Graphics/ˈɡræfɪks/Đồ họa
Malware/ˈmælwer/Phần mềm độc hại
Oversee /ˌəʊvərˈsiː/Theo dõi, quan sát
Replace/rɪˈpleɪs/Thay thế
Research/ˈriːsɜːrtʃ/Nghiên cứu
Spyware/ˈspaɪwer/Phần mềm gián điệp
Trend/trend/Thịnh hành

>> Xem thêm: 200+ từ vựng tiếng Anh cần thiết cho người đi làm

Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin
Thuật ngữ tiếng Anh Ý nghĩa
Alphanumeric dataDữ liệu chữ số
Broad classificationPhân loại tổng quát
Chief source of informationNguồn thông tin chính
HTML – HyperText Markup LanguageLà một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web
ISP – Internet Service ProviderNhà phân phối dịch vụ Internet
LAN – Local Area NetworkMạng máy tính nội bộ
Oriented ProgrammingLập trình hướng đối tượng
Operating systemHệ điều hành
OSI – Open System InterconnectionMô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở
PPP – Point-to-Point ProtocolLà một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem
RAM – Read-Only MemoryLà một loại bộ nhớ khả biến, cho phép đọc – ghi dữ liệu ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ bộ nhớ
Source CodeMã nguồn
Union catalogDanh mục liên hợp
WiFi – Wireless InternetMạng Internet không dây

Top 3 phần mềm học từ vựng tiếng Anh ngành IT tốt nhất

Người đi làm thường bận rộn, khó sắp xếp thời gian linh hoạt để tham gia trung tâm tiếng Anh. Vì vậy, hình thức học từ vựng tiếng Anh ngành IT qua app là lựa chọn phù hợp, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại hiệu quả cao. 

Dưới đây là Top 3 phần mềm học tiếng Anh ngành công nghệ thông tin phổ biến nhất hiện nay:

1. ELSA Speech Analyzer – App học tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin hiệu quả

ELSA Speech Analyzer là app học tiếng Anh hàng đầu, thu hút hơn 40 triệu người dùng trên thế giới, 10 triệu người dùng tại Việt Nam. Để giúp đội ngũ nhân sự IT nắm chắc từ vựng, mẫu câu giao tiếp chuyên ngành, ELSA Speech Analyzer đã phát triển kho bài học tiếng Anh công nghệ thông tin. 

Thông qua 5.000 bài học, 25.000 bài luyện tập, bạn sẽ được trau dồi kiến thức về: Kỹ thuật phần mềm, công nghệ máy móc, các dịch vụ tư vấn khách hàng, tiếng Anh khi trao đổi cùng đồng nghiệp, đàm phán với đối tác quốc tế,…

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin
Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Những chủ đề trên đều được thiết kế chuyên biệt cho ngành công nghệ thông tin, từ cấp độ cơ bản đến nâng cao. Bạn sẽ được luyện nghe, luyện phát âm từ vựng, cụm từ và đoạn hội thoại thông dụng. Nhờ vậy, mở rộng vốn từ để giao tiếp tiếng Anh “gần gũi” với công việc thực tiễn mỗi ngày. Đặc biệt hơn, người dùng còn được tự chuẩn bị câu trả lời và được phần mềm đánh giá.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Ngoài ra, từ điển ELSA thông minh sẽ giúp bạn tra từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin một cách dễ dàng. Bạn có thể tìm kiếm nghĩa tiếng Việt, phiên âm của từ thông qua hình ảnh hoặc giọng nói. Đồng thời, hệ thống sẽ giúp bạn đọc từ vựng đúng chuẩn bản xứ ngay từ đầu.

Đặc biệt, công nghệ A.I. độc quyền từ ELSA Speech Analyzercó thể nhận diện giọng nói và sửa lỗi phát âm trong từng âm tiết. Hệ thống sẽ hướng dẫn bạn cách phát âm chuẩn, từ ngữ điệu, nhấn nhá cho đến khẩu hình miệng.

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin
Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Phát âm đúng, ngữ điệu hay sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp tiếng Anh ngành IT hơn. Từ đó, nâng cao hiệu suất làm việc, mở rộng con đường thăng tiến sự nghiệp. Bạn có thể luyện tập cùng ELSA Speech Analyzer mọi nơi, 24/7 mà không lo lắng về vấn đề quên vào học. Bằng cách Đồng bộ với Zoom, Meet, Google Calendar, Outlook. Bạn sẽ luôn nhận được thông báo nhắc nhở mỗi ngày. Còn chần chờ gì mà không đăng ký ELSA Speech Analyzer ngay hôm nay!

2. Từ điển Tflat

Từ điển Tflat là phần mềm có giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng. Sở hữu khả năng dịch Việt – Anh lẫn Anh – Việt, Tflat giúp các kỹ sư IT nhanh chóng tra nghĩa của từ vựng chuyên ngành. 

Điểm nổi bật của từ điển Tflat là có thể truy cập mà không cần kết nối internet. Chính vì vậy, đây là “cuốn từ điển điện tử” tiện lợi mà bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi.

3. Oxford Dictionary, Lingoes

Oxford Dictionary cũng là phần mềm cung cấp khả năng dịch Anh – Việt và Việt – Anh. Người dùng được sử dụng các chức năng như điều chỉnh tốc độ dịch, sửa hoặc xóa dữ liệu trong kho từ vựng của mình. 

Ngoài 3 phần mềm trên, bạn có thể tham khảo những website học tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin như: techterms.com, techopedia.com, webopedia.com, techdictionary.com. 4 website này sẽ giúp bạn tìm kiếm và giải thích thuật ngữ chuyên ngành đúng chuẩn.

Bài tập tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin [có đáp án]

Hãy nối các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin ở cột bên trái với ý nghĩa tương ứng ở cột bên phải.

1.  Software EngineeringA.  Lập trình hướng đối tượng
2. Database administration systemB. Nguồn thông tin chính
3. Computer software configuration itemC. Nhà phát triển web
4. Object-Oriented ProgrammingD. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
5. Structured ProgrammingE. Bộ vi xử lý
6. Unauthorized accessF. Mục cấu hình phần mềm máy tính
7. Alphabetical catalogG. Mã độc
8. Web developerH. Mục lục xếp theo thứ tự chữ cái
9. Malicious codeI.  Lập trình cấu trúc
10. Computer hardware maintenanceK. Kỹ sư phần mềm
11. Backup databaseL. Cơ sở dữ liệu sao lưu
12. Chief source of informationM. Cú pháp
13. MicroprocessorN. Bảo trì phần cứng máy tính
14. SyntaxO. Truy cập trái phép

Đáp án: 

1K8C
2D9G
3F10N
4A11L
5I12B
6O13E
7H14M

Hy vọng rằng bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin mà ELSA Speech Analyzer chia sẻ hôm nay sẽ hữu ích cho công việc của bạn. Đừng quên lựa chọn cho mình một ứng dụng hỗ trợ phù hợp để việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn các bạn nhé.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh là tình huống thường gặp phải khi bạn đi phỏng vấn xin việc hoặc đăng ký tham gia vào các câu lạc bộ, tổ chức lớn. Vậy làm sao để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh một cách, gây ấn tượng tốt với mọi người. Hãy cùng tham khảo những mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn mà ELSA Speech Analyzer gợi ý dưới đây.

Bố cục bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn

Để giới thiệu bản thân khi phỏng vấn tiếng Anh một cách ấn tượng, ấn tượng, bạn cần nói theo bố cục mạch lạc, đầy đủ. Tuy nhiên, lưu ý rằng mục đích của nhà tuyển dụng là thông qua màn giới thiệu để có cái nhìn tổng quan, rõ nét hơn về bạn. Từ đó, đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng.

Vì vậy, khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn, hãy luôn nhớ cung cấp thông tin gắn liền với công việc mà bạn đang ứng tuyển. Tham khảo bố cục bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản, ngắn gọn như sau:

Dựa vào từng vị trí công việc mà bạn hãy hiệu chỉnh bố cục bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh của mình, có thể thêm vào các nội dung như: Điểm mạnh, điểm yếu, mục tiêu ngắn hạn, dài hạn,… Miễn sao bạn đảm bảo được nội dung mà mình trình bày phù hợp với mô tả công việc, yêu cầu mà doạn nghiệp đang cần.

>> Những câu hỏi tiếng Anh thường gặp khi phỏng vấn và cách trả lời thuyết phục nhà tuyển dụng

Cấu trúc – Lời giới thiệu về bản thân hay nhất bằng tiếng Anh

Câu chào hỏi trước khi giới thiệu bản thân

Với những buổi nói chuyện gần gũi, thân mật hay không quá trang trọng, bạn có thể tham khảo một số câu như:

Tuy nhiên, với các buổi phỏng vấn, buổi thi, bạn không nên sử dụng các mẫu câu này. Thay vào đó, trong bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn, bạn có thể  sử dụng những mẫu câu chào hỏi có tính trang trọng, như:

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo những câu chúc tích cực, mang ý nghĩa tốt lành dưới đây để sử dụng trong cả bối cảnh trang trọng hay gần gũi đều được. 

Mẫu câu giới thiệu tên khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Trong bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm, khi giới thiệu tên, bạn có thể tham khảo những câu sau:

Ngoài ra, khi muốn được gọi bằng biệt danh riêng. Bạn có thể sử dụng thêm một trong các câu sau:

Ví dụ: My name is May. You can also call me Jessica. 

>> “Cưa đổ” nhà tuyển dụng chỉ với 5 tuyệt chiêu nói tiếng Anh sau

Cách giới thiệu tuổi

Trong bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh, đôi khi bạn cần giới thiệu về tuổi của mình. Bạn có thể tham khảo một số mẫu câu giới thiệu tuổi bên dưới:

Giới thiệu về nơi sinh/ khu vực sinh sống

Khi tự giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên hay người đi làm, bạn có thể sử dụng một vài mẫu câu giới thiệu quê hương, nơi bạn lớn lên, ví dụ như:

Cấu trúc - Mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Ví dụ: I have lived in Thailand for 3 months / I have lived in Ho Chi Minh City since 2019.

Mẫu câu giới thiệu về trình độ học vấn bằng tiếng Anh

Trong bài nói hoặc bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, trình độ học vấn cũng là một yếu tố rất được quan tâm. 

Where do you study?

Which grade are you in? Which year are you in?

Giới thiệu kinh nghiệm làm việc khi phỏng vấn tiếng Anh

→ Tôi đã có 2 năm kinh nghiệm trong vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại công ty X. 

Nói về điểm mạnh trong công việc:

→ Tôi thường được khen về… 

Cách giới thiệu phương châm làm việc của bản thân bằng tiếng Anh

→ Đối với tôi, điều có ý nghĩa nhất trong công việc đó là…

→ Những điều quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi chính là… 

→ Mục tiêu quan trọng nhất trong công việc của tôi là… 

Mẫu câu giới thiệu tính cách

→ Tôi nghĩ tôi là một nhân viên/ người… 

→ Mọi người thường miêu tả tôi là một người…  

Mẫu câu chia sẻ về tình trạng hôn nhân

Trong một số trường hợp phỏng vấn công việc có yêu cầu tình trạng độc thân, khi tự giới thiệu về bản thân bạn cũng cần chia sẻ về tình trạng hôn nhân của mình:

>> 5 Mẫu trả lời thư mời phỏng vấn bằng tiếng Anh thể hiện sự chuyên nghiệp

Mẫu câu chia sẻ về sở thích

Một số mẫu câu chia sẻ về sở thích mà bạn có thể tham khảo khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên, hoặc cho những người vừa đi làm ở môi trường mới:

Mẫu câu kết thúc bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Đừng quên nói câu kết thúc để bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn được trọn vẹn và không gây hụt hẫng cho người nghe. Dưới đây là một số câu kết bạn có thể tham khảo:

Dự đoán điểm thi IELTS Speaking bằng gói ELSA Premium

→ Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe, chúc bạn có một ngày vui vẻ.

→ Thật vinh hạnh khi được gặp bạn. Tôi rất trân trọng vì bạn đã dành thời gian lắng tôi.

→ Thật tuyệt khi được gặp bạn, mong chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc trong tương lai.

→ Rất vui khi được gặp bạn / các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.

→ Đó là phần giới thiệu của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

→ Tôi rất mong chờ được gặp lại bạn trong tương lai.

→ Cảm ơn vì đã lắng nghe bài giới thiệu của tôi.

>> Mẫu email/thư từ chối phỏng vấn bằng tiếng Anh khéo léo nhất

Từ vựng giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên hoặc người đi làm khi phỏng vấn

Từ vựng giới thiệu chuyên ngành học tập & lĩnh vực làm việc

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
Accounting/əˈkaʊntɪŋ/Kế toán
Auditing/ˈɔːdɪtɪŋ/Kiểm toán
Brand management/brænd ˈmænɪʤmənt/Quản trị thương hiệu
E-commerce/iːˈkɒmə(ː)s/Thương mại điện tử
Marketing/ˈmɑːkɪtɪŋ/Tiếp thị
Information technology/ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi/Công nghệ thông tin
Finance/faɪˈnæns/Tài chính
Human resources management/ˈhjuːmən rɪˈsɔːsɪz ˈmænɪʤmənt/Quản trị nhân lực
Business administration/ˈbɪznɪs ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/Quản trị kinh doanh
Design/dɪˈzaɪn/Thiết kế

>> Tập hợp các câu tiếng Anh thông dụng về đề tài Nghề Nghiệp

Từ vựng giới thiệu tính cách, sở thích của bản thân

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
Cooperative/kəʊˈɒpərətɪv/Có tính hợp tác
Dynamic/daɪˈnæmɪk/Năng nổ, nhiệt huyết
Proactive/prəʊˈæktɪv/Chủ động
Decisive/dɪˈsaɪsɪv/Quyết đoán
Ambitious/æmˈbɪʃəs/Tham vọng
Frank/fræŋk/Thẳng thắn
Modest /ˈmɒdɪst /Khiêm tốn
Easy-going/ˈiːzɪˌgəʊɪŋ/Thân thiện
Sincere/sɪnˈsɪə/Chân thành
Humorous/ˈhjuːmərəs/Hài hước
Dedicated/ˈdɛdɪkeɪtɪd/Cống hiến
Creativity/ˌkriːeɪˈtɪvɪti/Sự sáng tạo  
Từ vựng giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên hoặc người đi làm khi phỏng vấn

Từ vựng về các kỹ năng trong công việc

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
Leadership skills/ˈliːdəʃɪp skɪlz/Kỹ năng lãnh đạo
Critical thinking skills/ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ skɪlz/Kỹ năng tư duy phản biện  
Independent working skills/ˌɪndɪˈpɛndənt ˈwɜːkɪŋ skɪlz/Kỹ năng làm việc độc lập
Presentation skills/ˌpreznˈteɪʃn skɪlz/kỹ năng thuyết trình
Problem-solving skills/ˈprɒbləm-ˈsɒlvɪŋ skɪlz/Kỹ năng giải quyết vấn đề
Communication skills/kə,mju:ni’keiʃn skɪlz/Kỹ năng giao tiếp
Decision-making skills/dɪˈsɪʒən-ˈmeɪkɪŋ skɪlz/Kỹ năng ra quyết định
Teaching (training) skills/ˈtiːʧɪŋ (ˈtreɪnɪŋ) skɪlz/Kỹ năng đào tạo

>> Có thể bạn quan tâm: Từ vựng tiếng Anh thông dụng

Các bước giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn

Bước 1: Giới thiệu sơ lược về bản thân

Bước đầu tiên, bạn cần giới thiệu mình là ai, tốt nghiệp trường nào, chuyên ngành gì,… trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Như thế, nhà tuyển dụng mới nắm rõ các thông tin và hình dung được bạn có phù hợp với vị trí công ty đang tuyển hay không.

Mẫu bài giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn, đơn giản khi phỏng vấn xin việc:

Good morning everyone. I would like to thank the company for giving me the opportunity to participate in the interview today. Please allow me to introduce myself a little bit. My name is Phan Thi Ngoc Anh. I am currently 22 years old and graduated from University X, majoring in marketing. Previously, I worked as a content marketing intern for an advertising agency. I have a hobby of reading books and joining clubs to exchange and practice my passion.

Dịch nghĩa

Chào buổi sáng mọi người. Em xin cảm ơn quý công ty đã cho em cơ hội được tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Em xin phép được giới thiệu đôi nét về bản thân. Em tên là Phan Thị Ngọc Ánh. Hiện nay em 22 tuổi và đã tốt nghiệp trường đại học X, chuyên ngành marketing. Trước đây, em từng làm thực tập sinh content marketing cho một công ty quảng cáo. Sở thích của em là đọc sách, tham gia các câu lạc bộ để giao lưu và rèn luyện đam mê của mình. 

>> Xem thêm: Giáo trình tiếng Anh cho người đi làm

Luyện tập không giới hạn bối cảnh cùng ELSA AI - DE3940
Luyện tập không giới hạn bối cảnh cùng ELSA AI

Bước 2: Nói về điểm mạnh của bạn

Điểm mạnh của ứng viên chính là điều nhà tuyển dụng luôn muốn biết và tìm hiểu. Vì vậy, khi giới thiệu bản thân khi phỏng vấn tiếng Anh, hãy liệt kê một số điểm mạnh mà bạn cho là thích hợp với vị trí đang ứng tuyển. Không nên liệt kê quá nhiều hoặc không liên quan đến công việc. 

Mẫu giới thiệu điểm mạnh của bản thân khi phỏng vấn tiếng Anh:

My strengths are creativity, good organization, management, and presentation skills. During my schooling, I was on the executive committee and held a key position in the organization of school programs.

Dịch nghĩa: 

Điểm mạnh của em là khả năng sáng tạo, quản lý tổ chức tốt và khả năng thuyết trình. Trong quá trình đi học, em nằm trong ban chấp hành đoàn và có giữ vị trí chủ chốt trong công tác tổ chức các chương trình của trường lớp. 

>> Xem thêm: Tiếng Anh giao tiếp bán hàng

Bước 3: Mô tả mục tiêu của bạn khi phỏng vấn

Khi nhắc đến mục tiêu, bạn cần nêu rõ mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Hãy nói về những định hướng, quyết tâm của bạn trong nghề nghiệp và nếu được nhận vào công ty thì bạn sẽ mang lại những giá trị hữu ích gì. Điều này sẽ giúp bạn nhận thêm điểm cộng từ nhà tuyển dụng đấy.

Mẫu nói về mục tiêu nghề nghiệp khi phỏng vấn tiếng Anh:

My goal right now is to be able to pass the interview to get the position I love. For short-term goals, I want to prove my ability when taking on tasks, thereby gaining the trust of colleagues and superiors. 

My long-term goal is to achieve many high achievements at work, especially in the marketing manager position in 5 years. These goals will always push me to grow and reach new heights.

Dịch nghĩa:

Mục tiêu của em lúc này chính là có thể vượt qua được vòng phỏng vấn để đạt được vị trí công việc yêu thích. Đối với mục tiêu ngắn hạn, em muốn chứng minh được năng lực khi đảm nhận các nhiệm vụ, từ đó đạt được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. 

Mục tiêu dài hạn mà em muốn hướng đến là có thể đạt được nhiều thành tích cao trong công việc, cụ thể là vị trí trưởng phòng marketing trong 5 năm nữa. Những mục tiêu này sẽ luôn thúc đẩy em phát triển và đạt được những tầm cao mới.

>> Xem thêm: Tự tin bắn tiếng Anh như gió qua điện thoại

Bước 4: Nhấn mạnh bạn phù hợp với vị trí phỏng vấn

Đừng quên đề cập một chút về kinh nghiệm của bản thân để chứng tỏ bạn phù hợp với vị trí đang tuyển dụng. Bởi vì bất kỳ cấp trên nào cũng mong muốn nhân viên của họ là người có năng lực, kinh nghiệm và phát huy tốt trong môi trường mới. 

Tham khảo mẫu câu thuyết phục nhà tuyển dụng khi phỏng vấn tiếng Anh:

With the career goals set, I will try to complete the assigned work to bring the most value to the company. Although my experience is small, with the ability to learn quickly, a passion for work, and enthusiasm, I believe I will do well in the marketing officer role.

Dịch nghĩa:

Với những mục tiêu nghề nghiệp đã đặt ra, tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành công việc được giao và mang lại những giá trị tốt nhất cho công ty. Tuy kinh nghiệm của tôi còn ít nhưng với khả năng học hỏi nhanh, đam mê công việc và nhiệt huyết, tôi tin rằng mình sẽ phát huy thật tốt trong vai trò nhân viên marketing. 

Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn

Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn
Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn cho học sinh, sinh viên

My name is Nguyen Hung, and I am currently 22 years old. I just graduated with a bachelor’s degree in marketing from Van Lang University. I love marketing because it helps me unleash my creativity. I myself am a lover of discovery, the discovery and the creation of new things to attract users and bring value to businesses.

Dịch nghĩa

Em tên Nguyễn Hùng, hiện 22 tuổi. Em vừa tốt nghiệp cử nhân ngành marketing tại trường Đại học Văn Lang. Em rất yêu thích Marketing vì nó giúp em thỏa sức sáng tạo. Bản thân em là một người yêu khám phá, tìm tòi và tạo ra những điều mới lạ để thu hút người dùng, mang lại giá trị cho doanh nghiệp. 

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn ngành Kế toán – Kiểm toán

My name is Hoang Thi Dung. I graduated with a bachelor’s degree in accounting five years ago and have experience as an accountant in many businesses. I used to be the head of the accounting department at XYZ company for 3 years. I always have a progressive spirit, am eager to learn and am enthusiastic at work. I hope I will be accompanied and developed by your company.

Dịch nghĩa

Tôi tên Hoàng Thị Dung, tôi đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán 5  năm trước và có kinh nghiệm làm tại vị trí nhân viên kế toán trong nhiều doanh nghiệp. Tôi đã từng đảm nhận chức vụ trưởng bộ phận kế toán tại công ty XYZ trong 3 năm. Tôi luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và nhiệt huyết trong công việc. Hy vọng tôi sẽ được đồng hành và phát triển cùng quý công ty. 

>> Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán chi tiết nhất

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn giáo viên

My name is Minh Ngoc. I am 24 years old, and currently single. I graduated with a degree in English pedagogy from Saigon University. I love teaching and had the opportunity to work as a teaching assistant when I was a sophomore.

Dịch nghĩa

Tôi tên Minh Ngọc, 24 tuổi và hiện đang độc thân. Tôi tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Sài Gòn. Tôi yêu thích công việc giảng dạy và đã có cơ hội làm trợ giảng khi tôi là sinh viên năm 2.

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn ngành Xuất nhập khẩu

My name is Minh An. I graduated with a major in logistics from the University of Transport. I can communicate fluently in English, work in a team and handle situations well. I have 2 years of experience in a similar position at ABC Company.

Dịch nghĩa:

Tôi tên là Minh An. Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành logistics của trường Đại học Giao thông vận tải. Tôi có thể giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt. Tôi đã có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự tại Công ty ABC.

>> Mẫu câu giao tiếp và hội thoại tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn ngành Công nghệ thông tin 

My name is Tran Dinh Nghia and I am 25 years old. I graduated with a degree in information technology from Bach Khoa University. I used to work as a user interface developer at ABC company with more than 2 years of experience.

Dịch nghĩa:

Tôi tên Trần Đình Nghĩa và 25 tuổi. Tôi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách Khoa. Tôi từng đảm nhận vị trí nhà phát triển giao diện người dùng tại công ty ABC với hơn 2 năm kinh nghiệm. 

>> Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn ngành Công nghệ thông tin

>> “Bật mí” 5 phương pháp tự học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn ngành Kiến trúc – Xây dựng

Good morning! First of all, thank you for giving me the opportunity to be here today. I would like to introduce myself, my name is Hoang Nam. I graduated as a civil engineer from the University of Transport, and now I have 2 years of experience as a construction supervisor. After working in the industry for a long time, I realized that I am a person with an inquisitive spirit and a good ability to absorb. In fact, after only 2 months of probation upon graduation, I was assigned to be in charge of small items.

Dịch nghĩa:

Chào buổi sáng! Trước hết, xin cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Nam. Tôi đã tốt nghiệp kỹ sư xây dựng trường Đại học Giao thông Vận tải, hiện tôi đã có 2 năm kinh nghiệm làm giám sát công trình. Sau một thời gian dài làm việc trong ngành, tôi nhận thấy mình là người có tinh thần ham học hỏi và khả năng tiếp thu tốt. Thực tế, chỉ sau 2 tháng thử việc khi ra trường, tôi đã được giao phụ trách những hạng mục nhỏ.

>> 50+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cho người đi làm

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn Thư ký – Hành chính

My name is Hoang Minh, and I am 24 years old. In 2020, I received a bachelor’s degree in Human Resource Management from Danang University of Economics. I used to work as a secretary for a fashion company. My responsibility is to arrange my boss’s schedule and keep her informed about the new situation at the company.

Dịch nghĩa:

Tôi tên Hoàng Minh, 24 tuổi. Năm 2020, tôi nhận bằng cử nhân Quản trị nguồn nhân lực của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tôi từng làm thư ký cho một công ty thời trang. Trách nhiệm của tôi là sắp xếp lịch trình của sếp và thông báo cho cô ấy về tình hình mới của công ty.

>> 50+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng từ A-Z

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn ngành Marketing

I graduated with a bachelor’s degree in Marketing four years ago and have worked in many online marketing positions at a number of businesses. I used to hold the position of Content Marketing Leader at ABC Company for 2 years. Then became Content Marketing Manager at XYZ Company until now.

Dịch nghĩa:

Tôi đã tốt nghiệp cử nhân Marketing cách đây 4 năm và đã từng làm nhiều vị trí Online Marketing tại một số doanh nghiệp. Tôi từng giữ vị trí Content Marketing Leader tại Công ty ABC trong 2 năm. Sau đó trở thành Content Marketing Manager tại Công ty XYZ cho đến bây giờ.

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn ngành Marketing

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn ngành Hàng không

My name is Lan, and my full name is Tran Ngoc Lan. I just graduated with a bachelor’s degree in Tourism from ABC University. People often comment that I am sociable, enthusiastic at work, and have good communication skills. I just took the English test and got an 8.0 IELTS.

Dịch nghĩa:

Tôi tên là Lan, tên đầy đủ của tôi là Trần Ngọc Lan. Tôi vừa tốt nghiệp cử nhân ngành Du lịch tại Đại học ABC. Mọi người thường nhận xét tôi là người hòa đồng, nhiệt tình trong công việc và có kỹ năng giao tiếp tốt. Tôi cũng vừa trải qua kỳ thi tiếng Anh và đạt 8.0 IELTS.

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn ngành Y – Dược

I’m Ngoc Anh, you can call me Emily. I graduated from Hanoi Medical University in 2019 with a bachelor’s degree in general internal medicine. I have nearly 3 years of experience as a doctor at Hoan My Hospital. I consider myself a dedicated, hardworking, and patient doctor. The health of my patients is always my top priority.

Dịch nghĩa:

Tôi là Ngọc Ánh, bạn có thể gọi tôi là Emily. Tôi tốt nghiệp đại học Y Hà Nội năm 2019 với tấm bằng cử nhân khoa Nội tổng hợp. Tôi có gần 3 năm kinh nghiệm làm bác sĩ tại bệnh viện Hoàn Mỹ. Tôi tự nhận thấy mình là một bác sĩ tận tâm, chăm chỉ và kiên nhẫn. Sức khỏe của bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.

>> 150+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y từ cơ bản đến chuyên sâu

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn Nhà hàng – Khách sạn

Please allow me to introduce myself. My full name is Hoang Thi Tam, everyone can call me Kaity. I graduated with a bachelor’s degree in Tourism Management from Hanoi National University in 2020. I have 2 years of experience as a manager at ABC Hotel. People often comment that I am agile and able to manage time effectively.

>> Bỏ túi những nghiệp vụ cơ bản trong ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

Dịch nghĩa:

Tôi xin phép giới thiệu đôi nét về bản thân. Tên đầy đủ của tôi là Hoàng Thị Tâm, mọi người có thể gọi tôi là Kaity. Tôi đã tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Du lịch tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2020. Tôi đã có 2 năm kinh nghiệm làm quản lý tại khách sạn ABC. Mọi người thường nhận xét tôi là người nhanh nhẹn, có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

>> Xem thêm: 200+ từ vựng về lĩnh vực kinh doanh cho người đi làm

Hy vọng những chia sẻ về cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn sẽ giúp bạn tự tin chinh phục nhà tuyển dụng. Đồng thời, để biết thêm nhiều mẫu câu trả lời khi phỏng vấn tiếng Anh, bạn luyện tập thêm cùng ELSA Speech Analyzer nhé.

ELSA Speech Analyzer là công cụ duy nhất trên thị trường có khả năng nhận diện giọng nói, phân tích và hướng dẫn sửa lỗi trên 5 yếu tố: Phát âm, ngữ điệu, độ lưu loát, từ vựng và ngữ pháp. Cụ thể, công nghệ A.I độc quyền sẽ nhận diện giọng nói của bạn, so sánh với giọng đọc bản ngữ để chỉ ra lỗi sai trong cách phát âm. Sau đó, hướng dẫn bạn cách nhấn âm, nhả hơi, đặt lưỡi và khẩu hình miệng đúng chuẩn.

video hướng dẫn từ ELSA Speech Analyzer
Người dùng sẽ được hướng dẫn cách phát âm chi tiết thông qua video trực quan

Không dừng lại ở cải thiện kỹ năng phát âm, ELSA Speech Analyzer còn giúp bạn đề xuất từ vựng phù hợp với từng tình huống. Đồng thời, chỉ ra lỗi sai trong cách sử dụng ngữ pháp khi giao tiếp. Thông qua đó, bạn có thể truyền tải hết điểm mạnh, kinh nghiệm làm việc mà mình có, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Nếu như bạn đang lo lắng, không tự tin khi phải phỏng vấn tiếng Anh, ELSA Speech Analyzer sẽ giúp bạn “xóa tan” điều này. Cụ thể, bạn sẽ được tham gia tình huống phỏng vấn giả lập, trả lời những câu hỏi thường gặp khi đi xin việc. Hệ thống sẽ chủ động chuyển đổi giọng nói thành văn bản, sau đó phân tích và đề xuất bài nói phiên bản tốt hơn bài gốc thông qua Chat GPT.

Học cách giới thiệu bản thân khi phỏng vấn tiếng Anh
Luyện tập thông qua tình huống phỏng vấn giả lập

Không chỉ cung cấp bài luyện tập giúp bạn tự tin tham gia phỏng vấn, ELSA Speech Analyzer còn là công cụ học tiếng Anh hiệu quả dành cho người đi làm. Hệ thống sẽ cung cấp nhiều bài luyện tập về chủ đề: Giao tiếp với khách hàng, luyện thuyết trình tiếng Anh, đàm phán với đối tác,… Thông qua đó, kỹ năng tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều, nâng tầm cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Chinh phục phỏng vấn việc làm cùng bộ đôi AI
Chinh phục phỏng vấn việc làm cùng bộ đôi AI

Nhanh tay đăng ký ELSA Speech Analyzer để “cưa đổ” nhà tuyển dụng, đạt được vị trí công việc mong muốn bạn nhé.

Thuyết trình tiếng Anh là kỹ năng quan trọng, hỗ trợ công việc và giúp bạn thăng tiến sự nghiệp. Hôm nay, ELSA Speech Analyzer sẽ gợi ý cho bạn những mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất để tự tin thuyết phục người nghe. 

>> Xem thêm: 4 bước giúp bạn trở thành một nhà thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp

Cách giới thiệu bài thuyết trình tiếng Anh hay

Phần mở đầu là cơ hội để bạn tạo ấn tượng và thu hút ánh nhìn từ mọi người. Để biết cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh, bạn hãy tham khảo những mẫu câu dưới đây:

1. Mẫu câu mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câu Dịch nghĩa
Good morning/ afternoon everyone/ ladies and gentlemen.Chào buổi sáng/ buổi chiều mọi người/ quý vị và các bạn.
Hi, everyone, I’m Marc Hayward. Good to see you all.Chào mọi người, tôi là Marc Hayward. Rất vui được gặp tất cả các bạn.
First of all, let me thank you all for coming here today.Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn vì mọi người đã đến đây hôm nay.
I am happy/ delighted that so many of you could make it here today.Tôi rất vui vì mọi người đã đến đây ngày hôm nay.
Let me introduce myself. I am Dave Elwood from…Hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Dave Elwood, đến từ…
For those of you who don’t know me, my name is Cho những ai chưa biết tôi, tên tôi là…
As you probably know, I’m the new HR manager.Như bạn có thể biết, tôi là giám đốc nhân sự mới.
I am here in my function as the Head of…Tôi ở đây với cương vị là một người đứng đầu của…

2. Mẫu câu giới thiệu chủ đề thuyết trình

Mẫu câuDịch nghĩa
I plan to say a few words about…Tôi dự định nói vài lời về…
I’m going to talk about…Tôi sẽ nói về…
Today I am here to present to you [topic]Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…
I am delighted to be here today to tell you about…Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…
As you can see on the screen, our topic today is…Như các bạn thấy trên màn hình, chủ đề của chúng ta hôm nay là…
What I’d like to present to you today is…Những gì tôi muốn trình bày với các bạn hôm nay là….
As you all know, today I am going to talk to you about ….Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…

3. Mẫu câu sơ lược cấu trúc bài thuyết trình

Mẫu câu sơ lược cấu trúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh
Mẫu câuDịch nghĩa
My presentation is in … partsBài thuyết trình của tôi có … phần
I’ve divided my presentation into … main partsTôi đã chia bài thuyết trình của mình thành … phần chính.
In my presentation, I’ll focus on … major issues.Trong bài thuyết trình của mình, tôi sẽ tập trung vào … vấn đề chính
To start/ begin with… Then… Next… Finally…Bắt đầu với… Sau đó là… Tiếp đến là … Cuối cùng là…
I’ll start off by giving you… Then I will look at… Next,… and finally…Tôi sẽ bắt đầu bằng việc cung cấp cho bạn… Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần… Tiếp theo là…. Và cuối cùng là…

>> Xem thêm:

4. Giới thiệu cách đặt câu hỏi trong bài thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câuDịch nghĩa
Feel free to ask questions at any time during my talk.Hãy thoải mái đặt câu hỏi bất cứ lúc nào trong suốt bài trình bày của tôi
After my talk, there will be time for a discussion and any questions.Kết thúc phần trình bày, sẽ có thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi
I’d be grateful if you could ask questions at the end of the presentation.Tôi rất vui nếu bạn đặt câu hỏi khi bài thuyết trình kết thúc
I’ll try to answer all of your questions after the presentation.Tôi sẽ cố giải đáp mọi câu hỏi của quý vị sau bài thuyết trình.
I plan to keep some time for questions after the presentation.Tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình.
There will be time for questions at the end of the presentation.Sẽ có thời gian cho các câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.

Cách triển khai phần nội dung chính khi thuyết trình tiếng Anh

phần nội dung chính khi thuyết trình tiếng Anh

Đây là phần quan trọng nhất của bài thuyết trình tiếng Anh, giúp bạn truyền tải nội dung chính đến mọi người. Tham khảo những mẫu câu dưới đây để triển khai thông tin một cách mạch lạc, thu hút hơn:

1. Mẫu câu dẫn vào nội dung chính

Mẫu câuDịch nghĩa
I’ll start with some general information about …Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…
I’d just like to give you some background information about… Tôi muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lược về…
As you know, we are concerned with…Như quý vị cũng biết, chúng ta đang quan tâm đến…
As you are all aware/ As you all know…Như tất cả các bạn đã biết…

2. Mẫu câu liên kết, chuyển ý trong bài thuyết trình tiếng Anh

Các câu dẫn trong bài thuyết trình tiếng Anh:

Mẫu câuDịch nghĩa
I’ll begin/ start off by explaining/ giving….Tôi sẽ bắt đầu với việc giải thích/ cung cấp…
So, first…Vì vậy, đầu tiên là…
To begin with…Hãy bắt đầu với…
Now let’s move to/ turn to the first part of my talk, which is about…Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phần đầu tiên của bài thuyết trình, về vấn đề…
This leads me to my next point…Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…
I’d now like to change direction and talk about…Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…
Let’s turn to the next issue. Hãy đến với vấn đề tiếp theo
Alright, I’ll talk about… Được rồi, tôi sẽ trình bày về…
So now we come to the next point, which is…Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về…
That’s all I want to say.Đó là những gì tôi muốn nói.
That completes/ concludes…Đó là kết luận về…
This relates directly to the question I put you before…Điều này liên quan trực tiếp đến câu hỏi tôi đặt ra cho quý vị trước đó…
As I said at the beginning,… Như tôi đã nói lúc đầu,…

3. Mẫu câu thu hút sự tập trung của người nghe

Mẫu câuDịch nghĩa
I’m going to let you in on a secret…Tôi sẽ nói cho bạn về một bí mật…
Here’s what’s most important about this for you.Đây là phần quan trọng nhất dành cho bạn
Why you need to know about…Tại sao bạn nên biết về…
If you’re only going to remember one thing, it should be…Nếu bạn chỉ muốn ghi nhớ một điều, điều đó nên là…
If you’re only going to do one thing, it should be…Nếu bạn chỉ muốn làm một thứ, điều đó hãy là…
You may already know this, but just in case you don’t…Có thể bạn đã biết về nó, nhưng nếu chưa thì…
Let me bottom-line this for you.Hãy để tôi chốt lại điều này cho bạn.

4. Mẫu câu dẫn dắt hình ảnh, biểu đồ minh họa

Mẫu câuDịch nghĩa
Let’s look at the image which shows…Hãy nhìn vào hình ảnh để thấy…
First, let me quickly explain the graph.Đầu tiên, để tôi giải thích nhanh về biểu đồ.
This graph shows you…Đồ thị này cho thấy…
This chart illustrates the figures…Biểu đồ này minh hoạ các số liệu…
This graph gives you a breakdown of…Biểu đồ này cung cấp cho bạn bảng phân tích về …
If you look at this, you will see…Nếu bạn nhìn vào đây, bạn sẽ thấy…
​​​​Take a look at this.Hãy xem cái này.
You can see that different colors have been used to indicate….Bạn có thể thấy màu sắc khác nhau được sử dụng để biểu thị…
From this, we can understand how/ why…Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm thế nào/ tại sao…
This area of the chart is interesting…Phần này của biểu đó khá thú vị…

Cách kết thúc bài thuyết trình tiếng Anh ấn tượng

Mẫu câu kết thúc bài thuyết trình tiếng Anh

Sau khi điểm qua tất cả nội dung chính, hãy kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh của mình thật ấn tượng. Đừng quên cảm ơn người nghe, tóm tắt lại nội dung toàn bài và dẫn dắt đến phần thảo luận vấn đề bạn nhé.

1. Mẫu câu nêu kết luận, tóm tắt

Mẫu câu Dịch nghĩa
Before concluding my presentation, let me recap a few key points.Trước khi kết thúc bài thuyết trình, hãy để tôi điểm lại một vài điểm chính.
That’s all I want to say about…Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…
I’d like to end by emphasizing the main points.Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn mạnh những điểm chính.
​​In conclusion, my recommendations are…Tóm lại, các đề xuất của tôi là… 
Well, that’s about it for now. We’ve covered…Vâng, giờ là phần kết luận. Chúng ta đã đề cập đến…
Finally, I will remind you of some of the main points we’ve considered.Cuối cùng, tôi xin nhắc lại một số vấn đề chính mà chúng ta đã xem xét.
So let me summarize/ recap what I’ve said.Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày.
Now, to sum up…Bây giờ, để tổng hợp…
To summarise, I…Tóm lại, tôi…

2. Mẫu câu cảm ơn sau bài thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câu Dịch nghĩa
I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation.Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.
Thank you for listening /your attention.Cảm ơn vì sự lắng nghe/ sự chú ý của bạn
Many thanks for coming.Cảm ơn rất nhiều vì đã đến
Thank you for listening/ for your attention.Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ chú ý theo dõi
Thank you all for listening. It was a pleasure to be here today.Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật vinh dự khi được ở đây ngày hôm nay.

>> Xem thêm: Tự tin bắn tiếng Anh khi nghe điện thoại

3. Mẫu câu mời thảo luận, đặt câu hỏi

Mẫu câuDịch nghĩa
Now we have half an hour for questions and discussion.Bây giờ chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và thảo luận
So, now I’d be very interested in hearing your comments.Bây giờ tôi rất háo hức để nghe bình luận của các bạn.
And now if there are any questions, I would be pleased to answer them.Và nếu bây giờ có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng.
Are there any questions?Có câu hỏi nào không ạ?
Do you have any questions?Quý vị có câu hỏi nào không?
I’d be glad to answer any questions you might have.Tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi mà quý vị đưa ra.
Now I’ll try to answer any questions you may have.Giờ tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi của quý vị đặt ra.

Bí quyết vượt qua nỗi “sợ” và thuyết trình tiếng Anh thành công

Bí quyết vượt qua nỗi “sợ” và thuyết trình tiếng Anh thành công

Nếu bạn đang lo lắng về bài thuyết trình Tiếng Anh sắp tới và cảm thấy “sợ hãi” khi phải thuyết trình trước đám đông. Đừng lo! Những bí kíp vô cùng hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua những nỗi sợ này. 

Hãy chuẩn bị thật kỹ trước buổi thuyết trình

Để thuyết trình một cách tự tin nhất, bạn cần chuẩn bị tốt nội dung, hình ảnh, tâm lý và đạo cụ hỗ trợ. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được những thông tin muốn truyền đạt, đồng thời để người nghe cảm nhận được sự đầu tư, tâm huyết từ phía bạn.

Tạo cầu nối với người nghe

Khi thuyết trình tiếng Anh, đừng chỉ nói một cách “thao thao bất tuyệt”, bạn nên tạo cầu nối với người nghe thông qua những câu hỏi giải trí, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, cử chỉ thân thiện. Điều này sẽ giúp buổi thuyết trình bớt căng thẳng và trở nên ấn tượng hơn.

Hạn chế “ậm ừ” khi thuyết trình tiếng Anh

Lo lắng quá mức, quên lời, bí từ vựng sẽ dẫn đến tình trạng “ậm ừ” khi thuyết trình tiếng Anh. Điều này sẽ khiến bài thuyết trình trở nên kém mạch lạc và nhàm chán với người nghe. 

Để khắc phục điều này, bạn nên giảm tốc độ nói và tương tác với người nghe nhiều hơn. Lúc này, bạn sẽ kịp “nhảy số” và soạn sẵn trong đầu những nội dung chính tiếp theo mà mình sẽ trình bày. Đặc biệt, hãy chuẩn bị thật kỹ và luyện nói trước gương để bài thuyết trình diễn ra hoàn hảo nhất.

Sử dụng cấu trúc bài thuyết trình rõ ràng

Hãy trình bày cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh một cách rõ ràng, liên kết với nhau bằng mẫu câu chuyển đoạn để người nghe dễ dàng nắm bắt nội dung. Cấu trúc chuẩn của một bài thuyết trình là:

Vận dụng ngôn ngữ hình thể

Một bài thuyết trình hay là sự kết hợp giữa 3 yếu tố: Ngôn từ, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể. Từng cử chỉ, ánh mắt hay biểu cảm trên khuôn mặt đều giúp bạn truyền tải thông điệp một cách tốt hơn, đồng thời thể hiện sự tự tin và thu hút người nghe. 

Bạn không nên “đứng im bất động” hoặc lảng tránh ánh mắt của khán giả. Nếu chưa thật sự tự tin, hãy lựa chọn một điểm trên gương mặt đối phương như sống mũi hoặc đỉnh đầu để thể hiện sự tôn trọng. Và đừng quên nở một nụ cười thật tươi để tạo thiện cảm và ấn tượng tốt với người nghe bạn nhé.

Luyện phát âm chuẩn, duy trì giọng văn cuốn hút 

Cách nhấn nhá, ngữ điệu là yếu tố quan trọng khi thuyết trình tiếng Anh. Chúng ảnh hưởng đến khả năng truyền đạt nội dung và quyết định sự thành công của bài thuyết trình. Bởi không một ai muốn lắng nghe giọng văn “ru ngủ” hay phát âm sai, không rõ ý. 

Ngoài ra, trong tiếng Anh có nhiều từ vựng có cách phát âm gần giống nhau. Vì vậy, nếu không phát âm chuẩn, người nghe sẽ dễ hiểu lầm và không biết bạn đang muốn truyền đạt gì. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, luyện phát âm và ngữ điệu đúng chuẩn.

Luyện phát âm chuẩn, duy trì giọng văn cuốn hút 
Luyện tiếng Anh thuyết trình cùng ELSA Speech Analyzer

Để tự tin nói tiếng Anh hay như người bản ngữ, bạn hãy luyện tập cùng ELSA Speech Analyzer – Công cụ luyện nói bằng công nghệ AI độc quyền. Hệ thống sẽ thu âm và nhận diện giọng nói của bạn, sau đó so sánh với giọng đọc bản ngữ. Bạn sẽ được chấm điểm, phân tích và chỉ ra lỗi sai phát âm, ngữ điệu, mức độ lưu loát,… Đồng thời, được hướng dẫn chi tiết cách sửa lỗi sai thông qua video trực quan.

Luyện thuyết trình tiếng anh tự tin, lưu loát
Hệ thống giúp bạn phân tích kỹ năng: Phát âm, ngữ điệu, độ lưu loát, từ vựng, ngữ pháp

Không chỉ giúp bạn tự tin phát âm chuẩn trong buổi thuyết trình, ELSA Speech Analyzer còn chỉ ra lỗi sai ngữ pháp, cách sử dụng từ vựng trong bài nói của bạn. Sau đó, hệ thống sẽ gợi ý những cụm từ, mẫu câu nâng cao hơn, giúp bạn chuyên nghiệp hơn trong mắt người nghe. Việc này đặc biệt quan trọng khi bạn đang thuyết trình cho khách hàng hoặc đối tác quốc tế.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ELSA Speech Analyzer là tính năng luyện nói tiếng Anh thông qua các tình huống giả lập. Cụ thể, bạn sẽ tưởng tượng rằng mình đang trong buổi thuyết trình thật sự, trả lời câu hỏi và thu âm lại. Hệ thống sẽ tự động transcript bài nói, thông qua Chat GPT để đề xuất câu trả lời phiên bản bài nói tốt hơn bài gốc cho bản trong mọi tình huống. Chỉ cần thường xuyên luyện tập, chắc chắn bạn sẽ không còn “ậm ừ ấp úng” trước mặt người nghe.

Luyện thuyết trình tiếng anh tự tin, lưu loát
Luyện thuyết trình tiếng Anh qua tình huống giả lập với 3 bước đơn giản
Luyện thuyết trình tiếng anh tự tin, lưu loát
Chat GPT sẽ đề xuất cho bạn phiên bản bài nói tốt hơn bài gốc

Ngoài ra, bạn có thể thu âm lại bài thuyết trình trước đó của mình, sau đó tải lên ELSA Speech Analyzer để hệ thống thực hiện phân tích và đề xuất. Sau khi đăng ký giọng nói độc quyền, hệ thống ngay lập tức có thể nhận diện giọng của bạn và transcript, không bị lẫn với phần trình bày của người khác.

Luyện thuyết trình tiếng anh tự tin, lưu loát
Đồng bộ ELSA Speech Analyzer với Google Calendar, Outlook để ghi âm bài thuyết trình trong cuộc họp

Công cụ này còn có thể đồng bộ thông báo cuộc họp với Google Calendar, Outlook. Nhờ vậy, bạn có thể sử dụng ELSA Speech Analyzer trực tiếp thu âm lại một cách dễ dàng. Công nghệ AI thông minh vừa giúp bạn học tập cá nhân hóa, vừa tiện lợi cho việc hỗ trợ nâng cấp tiếng Anh, ứng dụng ngay trong thực tiễn.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Chỉ cần luyện tập với ELSA Speech Analyzer, bạn đã có thể phát âm chuẩn, thuyết trình hay “trong một nốt nhạc”. Vậy thì còn chần chờ gì mà không đăng ký ELSA Speech Analyzer để trải nghiệm ngay hôm nay!

Mẹo chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh thú vị, cuốn hút

Một chủ đề hay mới có thể tạo nên sự hứng thú từ người nghe. Vì vậy, bạn cần biết cách lựa chọn chủ đề thuyết trình phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh. Tham khảo những mẹo sau:

Bài mẫu thuyết trình bằng tiếng Anh hay, đúng chuẩn

Bài mẫu thuyết trình bằng tiếng Anh hay, đúng chuẩn

Bài mẫu thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề ra mắt sản phẩm mới:

Hi everyone, I’m Emily, from new product development. Today I will present to you the idea of developing a multi-purpose notebook for our company in the next 3 months. My presentation will consist of three main parts: an overview of the notebook market, new product highlights, and a promotion strategy.

As you know, currently on the market, there is no company providing multi-function notebook products—almost just ordinary notebooks, merely used for writing. Therefore, when going to school or work, you must bring notebooks, pens, and many other accompanying items.

To overcome those shortcomings and serve the high-end customer segment, we will launch a multi-purpose notebook. This notebook will be similar to a briefcase, you can use it to hold pens, cash, bank cards, phone chargers, and other important documents.

In particular, the cover of the book is covered with high-class, luxurious leather. You can absolutely use it as a gift for your superiors, colleagues, or partners. However, their cost will also be quite high compared to a traditional notebook.

To promote the new product, we sent them to office staff, who tried them out and posted feedback on their social media pages. At the same time, in the next month, we will approach major bookstores to apply for permission to distribute products.

In short, we will officially launch new products in the next 3 months. Thank you for listening to the plan for developing a multi-purpose notebook. Now, let’s discuss together how to start the communication plan for this new product.

>> Xem thêm: 5 chủ đề thuyết trình tiếng Anh thú vị và những lưu ý cần quan tâm

Dịch nghĩa:

Xin chào mọi người, tôi là Emily, đến từ bộ phận phát triển sản phẩm mới. Hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn về ý tưởng phát triển sổ tay đa năng cho công ty chúng ta trong 3 tháng tới. Bài thuyết trình của tôi sẽ bao gồm ba phần chính: tổng quan về thị trường sổ tay, những điểm nổi bật của sản phẩm mới và chiến lược quảng bá.

Như các bạn đã biết, hiện nay trên thị trường chưa có công ty nào cung cấp sản phẩm sổ tay đa năng – hầu như chỉ là sổ tay thông thường, đơn thuần dùng để viết. Vì vậy, khi đi học, đi làm, bạn phải mang theo vở, bút, và nhiều vật dụng đi kèm khác.

Để khắc phục những khuyết điểm đó và phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp, chúng ta sẽ cho ra đời sản phẩm sổ tay đa năng. Cuốn sổ này sẽ tương tự như một chiếc cặp, bạn có thể dùng nó để đựng bút, tiền mặt, thẻ ngân hàng, sạc điện thoại và các tài liệu quan trọng khác.

Đặc biệt, bìa sổ được bọc da cao cấp, sang trọng. Bạn hoàn toàn có thể dùng nó để làm quà tặng cho cấp trên, đồng nghiệp hay đối tác của mình. Tuy nhiên, giá thành của chúng cũng sẽ khá cao so với một cuốn sổ truyền thống.

Để quảng bá sản phẩm mới này, chúng tôi đã gửi chúng cho nhân viên văn phòng để họ dùng thử và đăng phản hồi trên các trang mạng xã hội. Đồng thời trong tháng tới sẽ tiếp cận các nhà sách lớn để xin phép phân phối sản phẩm.

Tóm lại, chúng ta sẽ chính thức ra mắt sản phẩm mới trong 3 tháng tới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe kế hoạch phát triển sổ tay đa năng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về cách bắt đầu kế hoạch truyền thông cho sản phẩm mới này.

Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã tích lũy được nhiều mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay, thu hút người nghe. Đừng quên luyện tập thêm cùng ELSA Speech Analyzer tự tin nói tiếng Anh, thuyết trình trước đám đông bạn nhé.

Học tiếng Anh theo chủ đề được xem là cách hiệu quả nhất để nhanh chóng cải thiện trình độ giao tiếp nhằm phục vụ cho công việc. Trong đó, tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại là những chủ đề có sự gắn kết mật thiết với nhau, sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề. Bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp mẫu câu giao tiếp thông dụng trong tiếng Anh văn phòng và thương mại để có thể vừa học vừa thực hành ngay tại công ty nhé!

Từ vựng tiếng Anh thương mại là gì?

Từ vựng tiếng Anh thương mại là gì?

Hiểu đơn giản, từ vựng tiếng Anh thương mại là những từ thường xuyên được sử dụng trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh tại các văn phòng. Việc học theo chủ đề phù hợp giúp người học tiết kiệm tối đa thời gian mà vẫn đảm bảo ứng dụng được ngay trong công việc hằng ngày, nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm hiệu quả.

100+ mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng và thương mại

100+ mẫu câu giao tiếp tiếng anh thương mại thông dụng| ELSA Speak

Để có thể sử dụng tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại nhanh chóng, tự nhiên nhất, bạn nên học những mẫu câu thường gặp theo từng tình huống. Điều này sẽ tránh tình trạng bạn học rất nhiều từ vựng nhưng lại cảm thấy khó khăn khi nói một câu hoàn chỉnh đấy!

Xem thêm:

Đàm phán trong kinh doanh, thương mại

Nhiều bạn nghĩ những câu tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại dùng trong đàm phán chỉ dành cho các sếp, người thường xuyên phải thương thảo các hợp đồng. Điều này không sai nhưng chưa đủ. Thực tế, tiếng Anh đàm phán còn có thể được sử dụng trong rất nhiều tình huống đời thường, giúp cả hai thỏa thuận đi đến một quyết định hợp lý nhất. Các câu tiếng Anh thông dụng giúp bạn luyện phản xạ tiếng Anh trong đàm phán kinh doanh, thương mại gồm:

Đề nghị giảm giá bán
Is that the best price you can give me?Đây là mức giá tốt nhất rồi à?
$50 is my final/last offer!50 đô là mức giá cuối cùng rồi.
How about $10?10 đô thì sao?
Can you lower the price?
Can you make it lower?
Bạn có thể giảm giá thêm được không?
I will not give you more than $150.Tôi không thể trả cao hơn 150 đô đâu.
Is there any discount?/Do I get a discount?Có giảm giá không?
Would you accept $20 for each unit?Anh/chị có chấp nhận giá 20 đô cho mỗi sản phẩm không?
Could I have the lowest price?Tôi có thể nhận mức giá thấp nhất không?
Would you consider making us a more favorable offer?Anh/chị có thể đưa ra mức giá ưu đãi hơn không?
I can’t afford to buy it at that price.Tôi không thể mua với mức giá đó.
The price you offer us is out of our reach.Giá anh/chị đề nghị vượt quá khả năng của chúng tôi.
Phản hồi đề nghị giảm giá
I can’t give you a discount.Tôi không thể giảm giá được.
It is on sale for 20%.Sản phẩm đang được giảm giá 20% ạ.
Sorry, but I can’t make it any cheaper.Xin lỗi nhưng tôi không thể giảm giá thêm được.
Our price are reasonable.Giá của chúng tôi rất hợp lý rồi.
This is our lowest price, I can’t do more reduction.Đây là mức giá thấp nhất của chúng tôi rồi, tôi không thể giảm thêm nữa.
If your quantity is considerably large, we can offer you 3% off.Nếu anh/chị đặt số lượng lớn, chúng tôi có thể giảm thêm 3%.
Considering the quality, it is worth the price.Hãy cân nhắc về chất lượng, nó xứng đáng với giá tiền bỏ ra.
Our prices are fixed.Giá chúng tôi đưa ra là giá cố định ạ.

Trả lời điện thoại

Giao tiếp qua điện thoại cũng là một trong những mẫu câu cần thiết trong tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại bạn cần nắm.

Hello, can I speak to Mr/ Mrs … please?Xin chào, tôi cho tôi gặp….được không ạ?
Hang on and I’ll get him/her for you.Chờ một chút tôi sẽ nối máy ạ!
Good morning, can you put me through to your sales team please?Chào buổi sáng, cho tôi gặp bộ phận bán hàng ạ?
Certainly. Just hold the line please.Vâng, xin chờ một lát ạ.
I’ll just put you on hold for a moment. Tôi sẽ chuyển máy ngay đây ạ.
What does it concern, please?Anh/chị cần trao đổi vấn đề gì ạ?
Would you like to leave a message for…?Anh/chị có cần để lại lời nhắn không ạ?
Could I have your name, please?Anh/chị vui lòng cho biết tên ạ!
I’m afraid,…. is not available at the moment.Tôi e là…. Hiện không có mặt ở đây ạ.
If you hold the line, I’ll try again. Would you like to hold?Anh chị chờ máy được không ạ? Tôi sẽ cố gắng nối máy lại lần nữa.
I’m sorry she’s/he’s not in. Would you like to leave a message?Tôi xin lỗi, cô ấy/anh ấy hiện không có ở đây. Anh/chị có muốn để lại lời nhắn không ạ?

Thỏa thuận hợp đồng

Trong tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại, thỏa thuận hợp đồng cũng là chủ đề những người làm việc trong lĩnh vực này cần nắm, đặc biệt là đối với nhân viên sale.

We’d like to start the scheme in June.Chúng tôi muốn bắt đầu đề án này vào tháng 6.
We must have delivery as soon as possible.Chúng tôi phải được giao hàng càng sớm càng tốt.
We could possibly deliver by August.Chúng tôi có thể giao hàng vào trước tháng 8.
We can do that, providing you put down a deposit.Chúng tôi có thể đồng ý nếu anh/chị đặt cọc trước.
I agree with you on that point.Tôi đồng ý ở điểm đó.
That’s a fair suggestion.Đó là một đề xuất hợp lý.
I think we can both agree that…Tôi nghĩ chúng là đều đồng ý rằng…
I’m afraid not. It’s company policy.Tôi e là không được. Đó là chính sách của công ty rồi.
I’m sorry, we can’t agree to that.Tôi rấy tiếc, chúng tôi không thể đồng ý với điều đó được.
I’m afraid I had something different in mind.Tôi e rằng quan điểm của tôi có đôi chút khác biệt.
From my perspective, I think…Theo quan điểm của tôi, tôi cho rằng…
If it works, we’ll increase the order later on.Nếu thành công, chúng tôi sẽ tăng lượng đặt hàng về sau.
If you increased your order, we could offer you a much higher discount.Nếu anh/chị tăng lượng đặt hàng, chúng tôi có thể đề nghị mức chiết khấu cao hơn.
That sounds like a fair price to me.Tôi nghĩ giá này là hợp lý đấy ạ.
I think we both agree to these terms.Tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý với những điều khoản này.
Good, I think we’ve covered everything.Tốt rồi, chúng ta đã bàn đến tất cả mọi thứ rồi.
I’m willing to work with that.Tôi rất nóng lòng được triển khai dự án này.
Would you be willing to sign a contract right now?Anh/chị có muốn ký hợp đồng bây giờ không?
Let’s meet again once we’ve had some time to think.Hãy gặp lại lần nữa sau khi xem xét kỹ hơn.

Đặt dịch vụ

Mẫu câu liên quan đến đặt lịch trong dịch vụ thường được đề cập đến trong các chương trình đào tạo tiếng Anh cho nhân viên nhà hàng khách sạn. Tuy nhiên, chúng thực chất không chỉ dành riêng cho những người làm việc trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh. Ngay cả các hoạt động giao tiếp thông thường, bạn vẫn cần dùng đến những mẫu câu này. Chẳng hạn như đặt phòng khách sạn, đặt bàn nhà hàng, đặt dịch vụ in ấn, trang trí…Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng những mẫu câu tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại này trong cuộc sống hằng ngày.

I’d like to make a reservation for next week.Tôi muốn đặt chỗ cho tuần tới.
Is it necessary to book ahead?Có cần đặt chỗ trước không ạ?
Do you do group bookings?Tôi có thể đặt theo nhóm không ạ?
Do you have any vacancies?Anh/chị còn chỗ trống không ạ?
What’s the price per night?Giá một đêm bao nhiêu ạ?
Can you offer me any discount?Anh /chị có thể giảm giá một chút được không ạ?
Do you have facilities like internet, wifi…Chỗ anh/chị có các tiện ích như internet, wifi không ạ?
Would it be possible to have a late check-out?Tôi có thể trả phòng muộn được không ạ?
Is the room well equipped?Phòng có được trang bị đầy đủ không ạ?
Does the price included breakfast?Giá có bao gồm ăn sáng chưa ạ?

Phát âm tiếng Anh chuẩn người bản xứ cùng ELSA Speech Analyzer

Bên cạnh việc học các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp doanh nghiệp và thương mại được đề cập ở trên, bạn hãy luyện phát âm chuẩn IPA như người bản xứ cùng ELSA Speech Analyzer. Đây là ứng dụng học tiếng Anh hàng đầu hiện nay, có công nghệ A.I. nhận diện giọng nói và sửa lỗi phát âm ngay lập tức. Người dùng sẽ được hướng dẫn sửa lỗi chi tiết, từ cách nhấn âm, nhả hơi đến đặt lưỡi.

Hệ thống giúp bạn phân tích kỹ năng phát âm khi giao tiếp doanh nghiệp và thương mại
Hệ thống giúp bạn phân tích kỹ năng phát âm

Người dùng sẽ được hướng dẫn sửa lỗi chi tiết, từ cách nhấn âm, nhả hơi đến cách đặt lưỡi như người bản xứ qua các video hướng dẫn chi tiết trên hệ thống. Nhờ đó, bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh trong môi trường công sở.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Giao tiếp tiếng Anh văn phòng và thương mại lưu loát cùng ELSA Speech Analyzer
Giao tiếp tiếng Anh văn phòng và thương mại lưu loát cùng ELSA Speech Analyzer

Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng kiểm tra và chỉ ra những lỗi sai về ngữ pháp. Sau đó, đề xuất những cấu trúc câu và từ mới nâng cao hơn để bạn học thêm từ vựng và rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh văn phòng tốt hơn.

Bạn cũng có thể luyện tập khả năng xử lý tình huống, đàm phán với đối tác, cách thuyết trình ấn tượng với khách hàng quốc tế,… qua các tình huống giả định và những gợi ý trả lời có sẵn trên hệ thống.

Luyện tập giao tiếp tiếng Anh văn phòng và thương mại qua tình huống giả lập nhanh chóng chỉ qua 3 bước
Luyện tập giao tiếp tiếng Anh văn phòng và thương mại qua tình huống giả lập nhanh chóng chỉ qua 3 bước

Đặc biệt, ELSA Speech Analyzer đã phát triển một số tính năng nổi bật dưới đây nhằm mang đến trải nghiệm học tiếng Anh chân thực và hiệu quả nhất cho người dùng.

Chat GPT đưa ra phiên bản câu trả lời tốt hơn dựa trên bài nói trước đó của bạn
Chat GPT đưa ra phiên bản bài nói tốt hơn dựa trên bài nói trước đó của bạn
Tính năng đồng bộ với công cụ Google Calendar và Outlook để thông báo và ghi âm trực tiếp cuộc trò chuyện
Tính năng đồng bộ với công cụ Google Calendar và Outlook để thông báo và ghi âm trực tiếp cuộc trò chuyện

Với các tính năng mới, bạn sẽ có vốn từ vựng và mẫu câu chính xác, đa dạng trong mọi tình huống về thương mại. Từ đó, bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp và phản xạ với tiếng Anh nhanh nhạy hơn, tạo ra cơ hội phát triển nghề nghiệp ở các tập đoàn đa quốc gia.

Nếu bạn đang muốn nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại của mình, hãy đồng hành cùng ELSA Speech Analyzer ngay hôm nay. Chắc chắn đây là lựa chọn tối ưu nhất cho người đi làm, đào tạo tiếng Anh doanh nghiệp. Truy cập https://analyzer.elsaspeak.com/speech-analyzer/ để đăng ký tài khoản và nhận những ưu đãi hấp dẫn từ ELSA Speech Analyzer nhé!

Tiếng Anh giao tiếp khách sạn là chủ đề phổ biến bởi tính thực tế của nó. Chúng ta thường đi du lịch nhưng lại không biết nói câu gì bằng tiếng Anh để đặt phòng, check in khách sạn hay những tình huống tương tự. Trong bài viết này, ELSA Speech Analyzer đã tổng hợp từ vựng và những đoạn hội thoại thường gặp khi giao tiếp ở khách sạn, mời bạn đọc đón xem.

Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh giao tiếp dùng trong khách sạn

Từ vựng tiếng Anh dùng để đặt, check in, trả phòng khách sạn

Book: Đặt phòng

Check in: Nhận phòng

Check out: Trả phòng

Pay the bill: Thanh toán

Rate: Mức giá

Rack rates: Giá niêm yết

Credit card: Thẻ tín dụng

Invoice: Hóa đơn

Tax: Thuế

Deposit: Tiền đặt cọc

Damage charge: Phí đền bù thiệt hại

Xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả

Từ vựng tiếng Anh dùng để đặt, check in, trả phòng khách sạn
Từ vựng tiếng Anh dùng để đặt, check in, trả phòng khách sạn

Các vị trí trong khách sạn bằng tiếng Anh

Receptionist: Lễ tân 

Bellman: Nhân viên hành lý

Concierge: Nhân viên phục vụ sảnh

Guest Relation Officer: Nhân viên quan hệ khách hàng

Door man: Nhân viên trực cửa

Duties manager: Nhân viên tiền sảnh

Chambermaid: Nữ phục vụ phòng

Housekeeper: Phục vụ phòng

Public Attendant (P.A): Nhân viên vệ sinh khu vực công cộng

Các loại phòng và giường trong khách sạn bằng tiếng Anh

Standard Room: Phòng tiêu chuẩn

Superior Room: Phòng cao cấp

Single Room: Phòng đơn

Double Room: Phòng đôi

Twin Room: Phòng hai giường

Triple Room: Phòng ba giường

Suite: phòng VIP (loại phòng có phòng ngủ và phòng khách)

Connecting Room: 2 phòng thông nhau

Smoking Room: Phòng hút thuốc

Single bed: Giường đơn

Double bed: Giường đôi

Queen size bed: Giường đôi lớn

King size bed: Giường cỡ lớn

Extra bed: Giường phụ

Các trang thiết bị trong khách sạn bằng tiếng Anh

Air conditioner: Điều hòa

Ensuite bathroom: Buồng tắm trong phòng ngủ

Bath: Bồn tắm

Shower: Vòi hoa sen

Towel: Khăn tắm

Bathrobe: áo choàng tắm

Fridge: Tủ lạnh

Heater: Bình nóng lạnh

Wardrobe: Tủ đựng đồ

Key: Chìa khóa phòng

Television: TV

Reading Lamp: Đèn bàn

Pillow: Gối

Blankets: Chăn 

Telephone: Điện thoại bàn

Remote control: Bộ điều khiển

Basket: Giỏ rác

Các từ vựng khác chuyên ngành du lịch khách sạn

Luggage cart: Xe đẩy hành lý

Elevator: Thang máy

Stairway: Cầu thang bộ

Emergency exit: Cửa thoát hiểm

Brochures: Cẩm nang giới thiệu

Arrival list: Danh sách khách đến

Arrival time: Thời gian dự tính khách sẽ đến

Guest account: Hồ sơ ghi các khoản chi tiêu của khách

Guest stay: Thời gian lưu trú của khách

Late check out: Trả phòng muộn

Early departure: Khách trả phòng sớm

No-show: Khách chưa đặt phòng trước

Letter of confirmation: Thư xác định đặt phòng

Commissions: Tiền hoa hồng

Những đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp sử dụng trong khách sạn

Khi đặt phòng khách sạn bằng tiếng anh

Tiếng anh chủ đề khách sạn - Check in, đặt phòng bằng tiếng Anh
Tiếng anh chủ đề khách sạnCheck in, đặt phòng bằng tiếng Anh

Việc đầu tiên mà bạn học tiếng Anh giao tiếp khách sạn cần nắm rõ là một số mẫu câu giao tiếp khi đặt phòng khách sạn hay nhà hàng. Vì thế, việc “nằm lòng” những câu thoại tiếng Anh giao tiếp khách sạn này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, cho dù có đang “lạc lối” ở khách sạn nào.

Tiếng AnhTiếng Việt 
I would like to make a reservation for…Tôi muốn đặt trước phòng cho ngày….
I would like to book a room on…Tôi muốn đặt một phòng vào….
In… weeks’ timeTrong…tuần nữa nhé
Do you have any vacancies?Khách sạn của bạn còn phòng trống không vậy?
Is there any room available?Ở đây có bất cứ phòng trống nào không? 
I will stay for …nightsTôi sẽ ở khách sạn trong…đêm
Excuse me, I would like a… roomXin lỗi, Tôi muốn đặt phòng…
Single roomPhòng đơn 
Double roomPhòng đôi 
Twin roomPhòng đôi có 2 giường đơn
DormitoryPhòng ngủ tập thể
SuitePhòng cao cấp
I would like a room with a balconyTôi muốn đặt một căn phòng có ban công nhé
I would like a room with a sea viewTôi muốn một căn phòng với cảnh biển
What is the price per night?Giá phòng cho mỗi đêm là bao nhiêu thế ?
Is breakfast included in the price?Bữa sáng có được kèm theo trong giá phòng không vậy?
Yes, I will take that roomVâng, tôi sẽ lấy phòng đó
Sorry, I would like to change the date of the reservation to…Xin Lỗi, Tôi muốn chuyển lịch đặt phòng sang ngày… nhé
Sorry, I would like to cancel my reservation on…Xin lỗi, Tôi muốn hủy phòng đã đặt vào ngày… nhé

Xem thêm:

Check in khách sạn bằng tiếng Anh

Tiếng anh chủ đề khách sạn - Check in, đặt phòng bằng tiếng Anh
Tiếng anh chủ đề khách sạnCheck in, đặt phòng bằng tiếng Anh

Trước khi bước vào mỗi khách sạn, việc thực hiện các thao tác tại quầy lễ tân là một điều tất yếu. Do đó, bạn học nên nắm chắc các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khách sạn dưới đây. Điều này sẽ đảm bảo các quy trình mà bạn đã đặt phòng trước, được diễn ra một cách chính xác nhất.

Tiếng AnhTiếng Việt 
Hello, I would like to check-in, pleaseXin chào, Tôi muốn làm thủ tục nhận phòng ạ
Yes, I have got a reservationVâng, Tôi đã đặt phòng từ trước đó
Could you check it pleaseBạn vui lòng kiểm tra giúp tôi nhé
Ok, Here is my Identity cardVâng, Đây là căn cước của tôi
Hi! What time’s breakfast?Chào bạn, Bữa sáng diễn ra lúc mấy giờ thế?
Please bring the luggage to my room.Làm ơn đem hành lý lên phòng giúp tôi nhé
Excuse me, I would like to check-out pleaseXin lỗi, Tôi muốn làm các thủ tục để trả phòng
My room number is…Số phòng của tôi là…
Here is the key to your roomĐây là chìa khóa phòng của bạn đấy nhé
Sorry, I would like to pay with a credit card. Here it is.Xin lỗi nhưng tôi muốn thanh toán bằng thẻ. Thẻ của tôi đây.

Gọi dịch vụ dọn phòng khách sạn bằng tiếng Anh

Tiếng anh chủ đề khách sạn - Check in, đặt phòng bằng tiếng Anh
Tiếng anh chủ đề khách sạnCheck in, đặt phòng bằng tiếng Anh

Chắc hẳn, khi hưởng ngoạn một chuyến du lịch tại một khách sạn cao cấp, bạn sẽ không bao giờ thiếu các nhân viên đến dọn dẹp phòng mỗi ngày. Nhưng làm sao để xử lý vấn đề này nếu bạn đang rơi vào tình huống nêu trên?

Dưới đây, ELSA Speech Analyzer sẽ giới thiệu bạn một số câu tiếng Anh giao tiếp khách sạn khi bạn muốn gọi dịch vụ dọn phòng. 

Tiếng AnhTiếng Việt
Excuse me, I would like to use the laundry serviceXin lỗi, Tôi muốn sử dụng dịch vụ giặt là ạ
Sorry, I would like to order a meal in my roomXin lỗi nhưng tôi muốn dùng bữa tại phòng nhé
Please help me. My TV does not work/is broken. My room is…Xin sửa giúp tôi nhé. Tivi của phòng tôi bị hỏng mất rồi. Số phòng của tôi là…
Yes, come in pleaseVâng, xin mời vào ạ
Please come back laterVui lòng quay lại sau nhé
Sorry, I’m busy. Can you come back later, please?Xin lỗi, Tôi đang có việc bận. Bạn quay lại sau nhé?

3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh thông dụng dùng trong khách sạn

Hội thoại 1: Đoạn hội thoại đặt phòng tại khách sạn bằng tiếng Anh trực tiếp?

Hội thoại tiếng anh trong khách sạn - Đặt phòng khách sạn bằng tiếng anh
Hội thoại tiếng anh trong khách sạn – Đặt phòng khách sạn bằng tiếng anh

Receptionist: Welcome to Galaxy Hotel! How may I help you? (Galaxy Hotel xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho bạn?)

James: I’d like a room for two people, for three nights please. (Tôi muốn đặt một phòng cho hai người trong 3 đêm.)

Receptionist: Ok, I just need you to fill in this form please. (Vâng, quý khách chỉ cần điền vào mẫu này.)

Receptionist: Do you want breakfast? (Quý khách có muốn dùng bữa sáng không?)

James: Sure! (Chắc chắn rồi!)

Receptionist: Breakfast is from 8 to 10 each morning in the dining room. Here is your key. Your room number is 218, on the second floor. Enjoy your stay! (Bữa sáng bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ mỗi sáng tại phòng ăn. Đây là chìa khóa phòng của quý khách. Số phòng của quý khách là 307, trên tầng 3. Chúc quý khách vui vẻ!)

James: Thank you! (Cảm ơn!)

Hội thoại 2: Đoạn hội thoại trả phòng khách sạn bằng tiếng Anh?

Hội thoại tiếng anh trong khách sạn - Trả phòng khách sạn bằng tiếng anh
Hội thoại tiếng anh trong khách sạn – Trả phòng khách sạn bằng tiếng anh

Peter: Hello. I would like to check out, please. (Xin chào, tôi muốn trả phòng.)

Receptionist: Good Morning. What is your room number? (Chào buổi sáng. Anh ở phòng nào ạ?)

Peter: 208.

Receptionist: OK. That’s $120, please. (Vâng tổng cộng là 120 đô.)

Peter: Here you go. (Đây thưa cô.)

Receptionist: Thank you! See you again! (Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại ạ!)

Hội thoại 3: Đoạn hội thoại bằng tiếng Anh khi muốn nhờ nhân viên khách sạn hỗ trợ

Hội thoại tiếng anh trong khách sạn - tiếng Anh chủ đề khách sạn
Hội thoại tiếng anh trong khách sạn – tiếng Anh chủ đề khách sạn

Tom: We ran out of toilet paper. Is it possible to get more? (Toilet hết giấy rồi cô ơi. Có thể mang lên phòng của tôi thêm một ít không?)

Staff: Of course, ma’am. I’ll send more up immediately. Is there anything else you require? (Vâng thưa cô, Tôi sẽ mang lên liền. Cô còn cần gì thêm nữa không ạ?)

Tom: Now that you mention it, could you also bring up a two pack of Heineken? (Có thể mang lên cho tôi 2 lon Heineken được không?)

Staff: Yes, I’ll notify room service and have them send some to your room. (Vâng , tôi sẽ báo cho nhân viên phục vụ, họ sẽ đem lên phòng liền cho anh.)

Guest: That would be great, thanks. (Cảm ơn cô.)

>> Xem thêm: Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng

Luyện tập hội thoại giao tiếp tiếng Anh khách sạn cùng ELSA Speech Analyzer

Ngoài những từ vựng, mẫu câu trên, bạn hãy luyện tập thêm cùng công cụ phân tích và luyện nói ELSA Speech Analyzer để giao tiếp đặt phòng, check in bằng tiếng Anh trong khách sạn hay các tình huống khác tốt hơn nhé.

ELSA Speech Analyzer là chương trình học tiếng Anh mới nhất với công nghệ AI được phát triển bởi đội ngũ ELSA, cung cấp toàn diện giải pháp luyện nói bằng cách lắng nghe, chuyển đổi giọng nói thành văn bản, đánh giá và phân tích lỗi sai. Sau đó, hệ thống sẽ đưa ra những gợi ý giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp thông qua 5 yếu tố: phát âm, lưu loát, ngữ điệu, từ vựng và ngữ pháp.

Luyện tập hội thoại giao tiếp tiếng Anh khách sạn cùng ELSA Speech Analyzer
Luyện tập hội thoại giao tiếp tiếng Anh khách sạn cùng ELSA Speech Analyzer

Cụ thể, ELSA Speech Analyzer sẽ nhận diện giọng nói của bạn và so sánh với giọng chuẩn của người bản xứ. Tiếp theo, hệ thống sẽ tiến hành phân tích và chỉ ra lỗi sai phát âm trong từng âm tiết. Bạn sẽ được hướng dẫn cách nhấn âm, nhả hơi, đặt lưỡi,… thông qua video minh họa. Điều này giúp bạn tự tin nói tiếng Anh với khách hàng một cách lưu loát, dễ dàng mô tả và truyền đạt thông tin về các dịch vụ của khách sạn đến với khách hàng.

ELSA Speech Analyze giúp người dùng phân tích lỗi sai khi giao tiếp tiếng Anh khách sạn
ELSA Speech Analyze giúp người dùng phân tích lỗi sai trong cách phát âm, ngữ điệu, độ lưu loát, cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp

ELSA Speech Analyze không chỉ giúp sửa lỗi phát âm mà còn đánh giá việc sử dụng từ vựng và thống kê các lỗi sai ngữ pháp. Sau đó, cung cấp các gợi ý để mở rộng vốn từ vựng và cải thiện ngữ pháp, giúp bạn dễ dàng hỗ trợ khách hàng với các dịch vụ như đặt phòng, đặt món ăn, gọi taxi, thanh toán,… Nhờ vậy, khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi sử dụng dịch vụ, giúp bạn có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai.

Giao tiếp tiếng Anh khách sạn tốt hơn nhờ tích hợp GPT cùng ELSA Speech Analyzer
Chat GPT đề xuất cách dùng ngữ pháp tiếng Anh đúng chuẩn

Nổi bật hơn so với các công cụ khác trên thị trường, với ELSA Speech Analyzer, bạn có thể gửi các bản thu âm của mình để hệ thống phân tích và hướng dẫn sửa lỗi ngay lập tức. Qua tính năng này, bạn có thể ghi âm lại các cuộc trò chuyện với khách hàng, từ đó nhận biết những điểm còn chưa tốt và cần cải thiện để giao tiếp tốt hơn vào các lần sau.

Giao tiếp tiếng Anh khách sạn lưu loát cùng ELSA Speech Analyzer
Người dùng có thể ghi âm trực tiếp hoặc tải lên bản ghi sẵn có để hệ thống phân tích

Bên cạnh đó, chương trình còn giúp người dùng luyện tập dựa trên các tình huống giả lập, nói tiếng Anh theo câu hỏi gợi ý để cải thiện độ lưu loát và linh hoạt xử lý trong bất kỳ tình huống nào trong khách sạn.

Một tính năng mới vừa được cập nhật của ELSA Speech Analyzer là khả năng tích hợp với Chat GPT vào phần đánh giá để đưa ra đề xuất phiên bản bài nói tốt hơn cả bài gốc sau khi hệ thống chuyển đổi bài nói của bạn thành văn bản. Thông qua việc thực hành này, bạn sẽ rèn luyện được kỹ năng phản xạ tiếng Anh tốt hơn và tự tin giao tiếp với khách hàng.

Chat GPT đề xuất câu trả lời tiếng Anh giao tiếp khách sạn tốt hơn
Chat GPT đề xuất phiên bản bài nói tốt hơn cả bài gốc

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Học cùng ELSA Speech Analyzer 10 phút mỗi ngày, bạn sẽ cải thiện trình độ tiếng Anh đến 40%. Còn chần chờ gì mà không đăng ký ELSA Speech Analyzer để trải nghiệm ngay từ hôm nay!