• Share on Facebook
  • Share on Linkedin
  • Share on Zalo
  • Bookmark this page
  • Chia sẻ link với bạn bè
Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay, giúp bạn tự tin chinh phục người nghe

Thuyết trình tiếng Anh là kỹ năng quan trọng, hỗ trợ công việc và giúp bạn thăng tiến sự nghiệp. Hôm nay, ELSA Speech Analyzer sẽ gợi ý cho bạn những mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất để tự tin thuyết phục người nghe. 

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

>> Xem thêm: 4 bước giúp bạn trở thành một nhà thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp

Cách giới thiệu bài thuyết trình tiếng Anh hay

Phần mở đầu là cơ hội để bạn tạo ấn tượng và thu hút ánh nhìn từ mọi người. Để biết cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh, bạn hãy tham khảo những mẫu câu dưới đây:

1. Mẫu câu mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câu Dịch nghĩa
Good morning/ afternoon everyone/ ladies and gentlemen.Chào buổi sáng/ buổi chiều mọi người/ quý vị và các bạn.
Hi, everyone, I’m Marc Hayward. Good to see you all.Chào mọi người, tôi là Marc Hayward. Rất vui được gặp tất cả các bạn.
First of all, let me thank you all for coming here today.Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn vì mọi người đã đến đây hôm nay.
I am happy/ delighted that so many of you could make it here today.Tôi rất vui vì mọi người đã đến đây ngày hôm nay.
Let me introduce myself. I am Dave Elwood from…Hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Dave Elwood, đến từ…
For those of you who don’t know me, my name is Cho những ai chưa biết tôi, tên tôi là…
As you probably know, I’m the new HR manager.Như bạn có thể biết, tôi là giám đốc nhân sự mới.
I am here in my function as the Head of…Tôi ở đây với cương vị là một người đứng đầu của…

2. Mẫu câu giới thiệu chủ đề thuyết trình

Mẫu câuDịch nghĩa
I plan to say a few words about…Tôi dự định nói vài lời về…
I’m going to talk about…Tôi sẽ nói về…
Today I am here to present to you [topic]Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…
I am delighted to be here today to tell you about…Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…
As you can see on the screen, our topic today is…Như các bạn thấy trên màn hình, chủ đề của chúng ta hôm nay là…
What I’d like to present to you today is…Những gì tôi muốn trình bày với các bạn hôm nay là….
As you all know, today I am going to talk to you about ….Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…

3. Mẫu câu sơ lược cấu trúc bài thuyết trình

Mẫu câu sơ lược cấu trúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh
Mẫu câuDịch nghĩa
My presentation is in … partsBài thuyết trình của tôi có … phần
I’ve divided my presentation into … main partsTôi đã chia bài thuyết trình của mình thành … phần chính.
In my presentation, I’ll focus on … major issues.Trong bài thuyết trình của mình, tôi sẽ tập trung vào … vấn đề chính
To start/ begin with… Then… Next… Finally…Bắt đầu với… Sau đó là… Tiếp đến là … Cuối cùng là…
I’ll start off by giving you… Then I will look at… Next,… and finally…Tôi sẽ bắt đầu bằng việc cung cấp cho bạn… Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần… Tiếp theo là…. Và cuối cùng là…

>> Xem thêm:

4. Giới thiệu cách đặt câu hỏi trong bài thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câuDịch nghĩa
Feel free to ask questions at any time during my talk.Hãy thoải mái đặt câu hỏi bất cứ lúc nào trong suốt bài trình bày của tôi
After my talk, there will be time for a discussion and any questions.Kết thúc phần trình bày, sẽ có thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi
I’d be grateful if you could ask questions at the end of the presentation.Tôi rất vui nếu bạn đặt câu hỏi khi bài thuyết trình kết thúc
I’ll try to answer all of your questions after the presentation.Tôi sẽ cố giải đáp mọi câu hỏi của quý vị sau bài thuyết trình.
I plan to keep some time for questions after the presentation.Tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình.
There will be time for questions at the end of the presentation.Sẽ có thời gian cho các câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.

Cách triển khai phần nội dung chính khi thuyết trình tiếng Anh

phần nội dung chính khi thuyết trình tiếng Anh

Đây là phần quan trọng nhất của bài thuyết trình tiếng Anh, giúp bạn truyền tải nội dung chính đến mọi người. Tham khảo những mẫu câu dưới đây để triển khai thông tin một cách mạch lạc, thu hút hơn:

1. Mẫu câu dẫn vào nội dung chính

Mẫu câuDịch nghĩa
I’ll start with some general information about …Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…
I’d just like to give you some background information about… Tôi muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lược về…
As you know, we are concerned with…Như quý vị cũng biết, chúng ta đang quan tâm đến…
As you are all aware/ As you all know…Như tất cả các bạn đã biết…

2. Mẫu câu liên kết, chuyển ý trong bài thuyết trình tiếng Anh

Các câu dẫn trong bài thuyết trình tiếng Anh:

Mẫu câuDịch nghĩa
I’ll begin/ start off by explaining/ giving….Tôi sẽ bắt đầu với việc giải thích/ cung cấp…
So, first…Vì vậy, đầu tiên là…
To begin with…Hãy bắt đầu với…
Now let’s move to/ turn to the first part of my talk, which is about…Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phần đầu tiên của bài thuyết trình, về vấn đề…
This leads me to my next point…Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…
I’d now like to change direction and talk about…Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…
Let’s turn to the next issue. Hãy đến với vấn đề tiếp theo
Alright, I’ll talk about… Được rồi, tôi sẽ trình bày về…
So now we come to the next point, which is…Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về…
That’s all I want to say.Đó là những gì tôi muốn nói.
That completes/ concludes…Đó là kết luận về…
This relates directly to the question I put you before…Điều này liên quan trực tiếp đến câu hỏi tôi đặt ra cho quý vị trước đó…
As I said at the beginning,… Như tôi đã nói lúc đầu,…

3. Mẫu câu thu hút sự tập trung của người nghe

Mẫu câuDịch nghĩa
I’m going to let you in on a secret…Tôi sẽ nói cho bạn về một bí mật…
Here’s what’s most important about this for you.Đây là phần quan trọng nhất dành cho bạn
Why you need to know about…Tại sao bạn nên biết về…
If you’re only going to remember one thing, it should be…Nếu bạn chỉ muốn ghi nhớ một điều, điều đó nên là…
If you’re only going to do one thing, it should be…Nếu bạn chỉ muốn làm một thứ, điều đó hãy là…
You may already know this, but just in case you don’t…Có thể bạn đã biết về nó, nhưng nếu chưa thì…
Let me bottom-line this for you.Hãy để tôi chốt lại điều này cho bạn.

4. Mẫu câu dẫn dắt hình ảnh, biểu đồ minh họa

Mẫu câuDịch nghĩa
Let’s look at the image which shows…Hãy nhìn vào hình ảnh để thấy…
First, let me quickly explain the graph.Đầu tiên, để tôi giải thích nhanh về biểu đồ.
This graph shows you…Đồ thị này cho thấy…
This chart illustrates the figures…Biểu đồ này minh hoạ các số liệu…
This graph gives you a breakdown of…Biểu đồ này cung cấp cho bạn bảng phân tích về …
If you look at this, you will see…Nếu bạn nhìn vào đây, bạn sẽ thấy…
​​​​Take a look at this.Hãy xem cái này.
You can see that different colors have been used to indicate….Bạn có thể thấy màu sắc khác nhau được sử dụng để biểu thị…
From this, we can understand how/ why…Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm thế nào/ tại sao…
This area of the chart is interesting…Phần này của biểu đó khá thú vị…

Cách kết thúc bài thuyết trình tiếng Anh ấn tượng

Mẫu câu kết thúc bài thuyết trình tiếng Anh

Sau khi điểm qua tất cả nội dung chính, hãy kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh của mình thật ấn tượng. Đừng quên cảm ơn người nghe, tóm tắt lại nội dung toàn bài và dẫn dắt đến phần thảo luận vấn đề bạn nhé.

1. Mẫu câu nêu kết luận, tóm tắt

Mẫu câu Dịch nghĩa
Before concluding my presentation, let me recap a few key points.Trước khi kết thúc bài thuyết trình, hãy để tôi điểm lại một vài điểm chính.
That’s all I want to say about…Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…
I’d like to end by emphasizing the main points.Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn mạnh những điểm chính.
​​In conclusion, my recommendations are…Tóm lại, các đề xuất của tôi là… 
Well, that’s about it for now. We’ve covered…Vâng, giờ là phần kết luận. Chúng ta đã đề cập đến…
Finally, I will remind you of some of the main points we’ve considered.Cuối cùng, tôi xin nhắc lại một số vấn đề chính mà chúng ta đã xem xét.
So let me summarize/ recap what I’ve said.Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày.
Now, to sum up…Bây giờ, để tổng hợp…
To summarise, I…Tóm lại, tôi…

2. Mẫu câu cảm ơn sau bài thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câu Dịch nghĩa
I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation.Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.
Thank you for listening /your attention.Cảm ơn vì sự lắng nghe/ sự chú ý của bạn
Many thanks for coming.Cảm ơn rất nhiều vì đã đến
Thank you for listening/ for your attention.Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ chú ý theo dõi
Thank you all for listening. It was a pleasure to be here today.Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật vinh dự khi được ở đây ngày hôm nay.

>> Xem thêm: Tự tin bắn tiếng Anh khi nghe điện thoại

3. Mẫu câu mời thảo luận, đặt câu hỏi

Mẫu câuDịch nghĩa
Now we have half an hour for questions and discussion.Bây giờ chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và thảo luận
So, now I’d be very interested in hearing your comments.Bây giờ tôi rất háo hức để nghe bình luận của các bạn.
And now if there are any questions, I would be pleased to answer them.Và nếu bây giờ có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng.
Are there any questions?Có câu hỏi nào không ạ?
Do you have any questions?Quý vị có câu hỏi nào không?
I’d be glad to answer any questions you might have.Tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi mà quý vị đưa ra.
Now I’ll try to answer any questions you may have.Giờ tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi của quý vị đặt ra.

Bí quyết vượt qua nỗi “sợ” và thuyết trình tiếng Anh thành công

Bí quyết vượt qua nỗi “sợ” và thuyết trình tiếng Anh thành công

Nếu bạn đang lo lắng về bài thuyết trình Tiếng Anh sắp tới và cảm thấy “sợ hãi” khi phải thuyết trình trước đám đông. Đừng lo! Những bí kíp vô cùng hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua những nỗi sợ này. 

Hãy chuẩn bị thật kỹ trước buổi thuyết trình

Để thuyết trình một cách tự tin nhất, bạn cần chuẩn bị tốt nội dung, hình ảnh, tâm lý và đạo cụ hỗ trợ. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được những thông tin muốn truyền đạt, đồng thời để người nghe cảm nhận được sự đầu tư, tâm huyết từ phía bạn.

Tạo cầu nối với người nghe

Khi thuyết trình tiếng Anh, đừng chỉ nói một cách “thao thao bất tuyệt”, bạn nên tạo cầu nối với người nghe thông qua những câu hỏi giải trí, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, cử chỉ thân thiện. Điều này sẽ giúp buổi thuyết trình bớt căng thẳng và trở nên ấn tượng hơn.

Hạn chế “ậm ừ” khi thuyết trình tiếng Anh

Lo lắng quá mức, quên lời, bí từ vựng sẽ dẫn đến tình trạng “ậm ừ” khi thuyết trình tiếng Anh. Điều này sẽ khiến bài thuyết trình trở nên kém mạch lạc và nhàm chán với người nghe. 

Để khắc phục điều này, bạn nên giảm tốc độ nói và tương tác với người nghe nhiều hơn. Lúc này, bạn sẽ kịp “nhảy số” và soạn sẵn trong đầu những nội dung chính tiếp theo mà mình sẽ trình bày. Đặc biệt, hãy chuẩn bị thật kỹ và luyện nói trước gương để bài thuyết trình diễn ra hoàn hảo nhất.

Sử dụng cấu trúc bài thuyết trình rõ ràng

Hãy trình bày cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh một cách rõ ràng, liên kết với nhau bằng mẫu câu chuyển đoạn để người nghe dễ dàng nắm bắt nội dung. Cấu trúc chuẩn của một bài thuyết trình là:

  • Phần mở đầu: Giới thiệu sơ lược về bản thân, về chủ đề và những khía cạnh mà bạn sẽ trình bày.
  • Phần thân bài: Trình bày nội dung chính một cách chi tiết nhất, nên kèm theo hình ảnh, số liệu hoặc biểu đồ minh họa để thuyết phục, thu hút người nghe. 
  • Phần kết bài: Đưa ra kết luận, tóm tắt nội dung bài thuyết trình, gửi lời cảm ơn và trả lời những câu hỏi từ người nghe.

Vận dụng ngôn ngữ hình thể

Một bài thuyết trình hay là sự kết hợp giữa 3 yếu tố: Ngôn từ, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể. Từng cử chỉ, ánh mắt hay biểu cảm trên khuôn mặt đều giúp bạn truyền tải thông điệp một cách tốt hơn, đồng thời thể hiện sự tự tin và thu hút người nghe. 

Bạn không nên “đứng im bất động” hoặc lảng tránh ánh mắt của khán giả. Nếu chưa thật sự tự tin, hãy lựa chọn một điểm trên gương mặt đối phương như sống mũi hoặc đỉnh đầu để thể hiện sự tôn trọng. Và đừng quên nở một nụ cười thật tươi để tạo thiện cảm và ấn tượng tốt với người nghe bạn nhé.

Luyện phát âm chuẩn, duy trì giọng văn cuốn hút 

Cách nhấn nhá, ngữ điệu là yếu tố quan trọng khi thuyết trình tiếng Anh. Chúng ảnh hưởng đến khả năng truyền đạt nội dung và quyết định sự thành công của bài thuyết trình. Bởi không một ai muốn lắng nghe giọng văn “ru ngủ” hay phát âm sai, không rõ ý. 

Ngoài ra, trong tiếng Anh có nhiều từ vựng có cách phát âm gần giống nhau. Vì vậy, nếu không phát âm chuẩn, người nghe sẽ dễ hiểu lầm và không biết bạn đang muốn truyền đạt gì. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, luyện phát âm và ngữ điệu đúng chuẩn.

Luyện phát âm chuẩn, duy trì giọng văn cuốn hút 
Luyện tiếng Anh thuyết trình cùng ELSA Speech Analyzer

Để tự tin nói tiếng Anh hay như người bản ngữ, bạn hãy luyện tập cùng ELSA Speech Analyzer – Công cụ luyện nói bằng công nghệ AI độc quyền. Hệ thống sẽ thu âm và nhận diện giọng nói của bạn, sau đó so sánh với giọng đọc bản ngữ. Bạn sẽ được chấm điểm, phân tích và chỉ ra lỗi sai phát âm, ngữ điệu, mức độ lưu loát,… Đồng thời, được hướng dẫn chi tiết cách sửa lỗi sai thông qua video trực quan.

Luyện thuyết trình tiếng anh tự tin, lưu loát
Hệ thống giúp bạn phân tích kỹ năng: Phát âm, ngữ điệu, độ lưu loát, từ vựng, ngữ pháp

Không chỉ giúp bạn tự tin phát âm chuẩn trong buổi thuyết trình, ELSA Speech Analyzer còn chỉ ra lỗi sai ngữ pháp, cách sử dụng từ vựng trong bài nói của bạn. Sau đó, hệ thống sẽ gợi ý những cụm từ, mẫu câu nâng cao hơn, giúp bạn chuyên nghiệp hơn trong mắt người nghe. Việc này đặc biệt quan trọng khi bạn đang thuyết trình cho khách hàng hoặc đối tác quốc tế.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ELSA Speech Analyzer là tính năng luyện nói tiếng Anh thông qua các tình huống giả lập. Cụ thể, bạn sẽ tưởng tượng rằng mình đang trong buổi thuyết trình thật sự, trả lời câu hỏi và thu âm lại. Hệ thống sẽ tự động transcript bài nói, thông qua Chat GPT để đề xuất câu trả lời phiên bản bài nói tốt hơn bài gốc cho bản trong mọi tình huống. Chỉ cần thường xuyên luyện tập, chắc chắn bạn sẽ không còn “ậm ừ ấp úng” trước mặt người nghe.

Luyện thuyết trình tiếng anh tự tin, lưu loát
Luyện thuyết trình tiếng Anh qua tình huống giả lập với 3 bước đơn giản
Luyện thuyết trình tiếng anh tự tin, lưu loát
Chat GPT sẽ đề xuất cho bạn phiên bản bài nói tốt hơn bài gốc

Ngoài ra, bạn có thể thu âm lại bài thuyết trình trước đó của mình, sau đó tải lên ELSA Speech Analyzer để hệ thống thực hiện phân tích và đề xuất. Sau khi đăng ký giọng nói độc quyền, hệ thống ngay lập tức có thể nhận diện giọng của bạn và transcript, không bị lẫn với phần trình bày của người khác.

Luyện thuyết trình tiếng anh tự tin, lưu loát
Đồng bộ ELSA Speech Analyzer với Google Calendar, Outlook để ghi âm bài thuyết trình trong cuộc họp

Công cụ này còn có thể đồng bộ thông báo cuộc họp với Google Calendar, Outlook. Nhờ vậy, bạn có thể sử dụng ELSA Speech Analyzer trực tiếp thu âm lại một cách dễ dàng. Công nghệ AI thông minh vừa giúp bạn học tập cá nhân hóa, vừa tiện lợi cho việc hỗ trợ nâng cấp tiếng Anh, ứng dụng ngay trong thực tiễn.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Chỉ cần luyện tập với ELSA Speech Analyzer, bạn đã có thể phát âm chuẩn, thuyết trình hay “trong một nốt nhạc”. Vậy thì còn chần chờ gì mà không đăng ký ELSA Speech Analyzer để trải nghiệm ngay hôm nay!

Mẹo chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh thú vị, cuốn hút

Một chủ đề hay mới có thể tạo nên sự hứng thú từ người nghe. Vì vậy, bạn cần biết cách lựa chọn chủ đề thuyết trình phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh. Tham khảo những mẹo sau:

  • Chọn chủ đề thuyết trình mà bạn am hiểu hoặc liên quan đến chuyên môn để dễ dàng truyền tải thông điệp. 
  • Chọn chủ đề phù hợp với khán giả, khiến họ tò mò và tương tác nhiều hơn. Ví dụ, nếu đối phương là nhân viên IT, bạn nên trình bày về những công nghệ mới, cách bảo mật thông tin cho website,…
  • Chọn chủ đề đáp ứng được mục đích của bài thuyết trình, thông điệp mà bạn muốn truyền tải. 

Bài mẫu thuyết trình bằng tiếng Anh hay, đúng chuẩn

Bài mẫu thuyết trình bằng tiếng Anh hay, đúng chuẩn

Bài mẫu thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề ra mắt sản phẩm mới:

Hi everyone, I’m Emily, from new product development. Today I will present to you the idea of developing a multi-purpose notebook for our company in the next 3 months. My presentation will consist of three main parts: an overview of the notebook market, new product highlights, and a promotion strategy.

As you know, currently on the market, there is no company providing multi-function notebook products—almost just ordinary notebooks, merely used for writing. Therefore, when going to school or work, you must bring notebooks, pens, and many other accompanying items.

To overcome those shortcomings and serve the high-end customer segment, we will launch a multi-purpose notebook. This notebook will be similar to a briefcase, you can use it to hold pens, cash, bank cards, phone chargers, and other important documents.

In particular, the cover of the book is covered with high-class, luxurious leather. You can absolutely use it as a gift for your superiors, colleagues, or partners. However, their cost will also be quite high compared to a traditional notebook.

To promote the new product, we sent them to office staff, who tried them out and posted feedback on their social media pages. At the same time, in the next month, we will approach major bookstores to apply for permission to distribute products.

In short, we will officially launch new products in the next 3 months. Thank you for listening to the plan for developing a multi-purpose notebook. Now, let’s discuss together how to start the communication plan for this new product.

>> Xem thêm: 5 chủ đề thuyết trình tiếng Anh thú vị và những lưu ý cần quan tâm

Dịch nghĩa:

Xin chào mọi người, tôi là Emily, đến từ bộ phận phát triển sản phẩm mới. Hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn về ý tưởng phát triển sổ tay đa năng cho công ty chúng ta trong 3 tháng tới. Bài thuyết trình của tôi sẽ bao gồm ba phần chính: tổng quan về thị trường sổ tay, những điểm nổi bật của sản phẩm mới và chiến lược quảng bá.

Như các bạn đã biết, hiện nay trên thị trường chưa có công ty nào cung cấp sản phẩm sổ tay đa năng – hầu như chỉ là sổ tay thông thường, đơn thuần dùng để viết. Vì vậy, khi đi học, đi làm, bạn phải mang theo vở, bút, và nhiều vật dụng đi kèm khác.

Để khắc phục những khuyết điểm đó và phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp, chúng ta sẽ cho ra đời sản phẩm sổ tay đa năng. Cuốn sổ này sẽ tương tự như một chiếc cặp, bạn có thể dùng nó để đựng bút, tiền mặt, thẻ ngân hàng, sạc điện thoại và các tài liệu quan trọng khác.

Đặc biệt, bìa sổ được bọc da cao cấp, sang trọng. Bạn hoàn toàn có thể dùng nó để làm quà tặng cho cấp trên, đồng nghiệp hay đối tác của mình. Tuy nhiên, giá thành của chúng cũng sẽ khá cao so với một cuốn sổ truyền thống.

Để quảng bá sản phẩm mới này, chúng tôi đã gửi chúng cho nhân viên văn phòng để họ dùng thử và đăng phản hồi trên các trang mạng xã hội. Đồng thời trong tháng tới sẽ tiếp cận các nhà sách lớn để xin phép phân phối sản phẩm.

Tóm lại, chúng ta sẽ chính thức ra mắt sản phẩm mới trong 3 tháng tới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe kế hoạch phát triển sổ tay đa năng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về cách bắt đầu kế hoạch truyền thông cho sản phẩm mới này.

Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã tích lũy được nhiều mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay, thu hút người nghe. Đừng quên luyện tập thêm cùng ELSA Speech Analyzer tự tin nói tiếng Anh, thuyết trình trước đám đông bạn nhé.