Tag: học giao tiếp tiếng anh

Nếu bạn đang công tác trong lĩnh vực kế toán tại công ty đa quốc gia thì tiếng Anh là yếu tố không thể thiếu. Việc sở hữu trình độ tiếng Anh chuyên ngành tốt sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình xử lý công việc. Hãy cùng ELSA Speech Analyzer tìm hiểu trọn bộ tiếng Anh chuyên ngành Kế toán Kiểm toán đầy đủ và chi tiết nhất thông qua bài viết dưới đây!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán & Kiểm toán

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán & Kiểm toán
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Accountant/əˈkaʊntənt/Kế toán viên
Accounting entry/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈentri/Bút toán
Accounting supervisor/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈsuːpərvaɪzər/Giám sát kế toán
Accrued expenses/əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz/Những khoản chi phí phải trả
Advanced to employees/ədˈvænst/ /tuː/ /ɪmˈplɔɪiː/Kế toán các khoản tạm ứng
Advanced payments to suppliers/ədˈvænst/ /tuː/ /səˈplaɪər/Các khoản trả trước cho nhà cung cấp
Assets/ˈæset/Tài sản
Balance sheet/ˈbæləns/ /ʃiːt/Bảng cân đối kế toán
Bookkeeper/ˈbʊkkiːpər/Người lập báo cáo kế toán
Capital construction/ˈkæpɪtl kənˈstrʌkʃᵊn/Vốn xây dựng
Cash/kæʃ/Tiền mặt
Cash at bank/kæʃ æt bæŋk/Tiền gửi ngân hàng
Cash in hand/kæʃ ɪn hænd/Tiền mặt
Cash in transit/kæʃ/ /ɪn/ /ˈtrænzɪt/Tiền đã xuất khỏi quỹ doanh nghiệp
Check and take over/ʧɛk ænd teɪk ˈəʊvə/Kiểm tra và nghiệm thu
Construction in progress/kənˈstrʌkʃn/ /ɪn/ /ˈprɑːɡres/Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Cost Accountant/kɔːst/ /əˈkaʊntənt/Kế toán chi phí
Cost of goods sold/kɔːst/ /əv/ /ɡʊdz/ /səʊld/Giá vốn hàng bán
Current assets/ˈkʌrənt ˈæsɛts/Tài sản ngắn hạn
Current portion of long-term liabilities/ˈkʌrənt ˈpɔːʃᵊn ɒv ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlətiz/Các khoản nợ dài hạn đến hạn trả
Deferred expenses/dɪˈfɜːr/ /ɪkˈspens/Chi phí chờ kết chuyển
Deferred revenue/dɪˈfɜːd ˈrɛvɪnjuː/doanh thu chưa thực hiện
Depreciation of fixed assets/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /əv/ /fɪkst/ /ˈæset/Khấu hao tài sản cố định hữu hình
Depreciation of intangible fixed assets/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /əv/ /ɪnˈtændʒəbl/ /fɪkst/ /ˈæset/Khấu hao tài sản cố định vô hình
Depreciation of leased fixed assets/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /əv/ /liːs/ /fɪkst/ /ˈæset/Khấu hao tài sản cố định thuê tài chính
Equity and funds/ˈɛkwɪti ænd fʌndz/Vốn và quỹ
Exchange rate difference/ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/ /ˈdɪfrəns/Chênh lệch tỷ giá
Extraordinary income/ɪkˈstrɔːrdəneri/ /ˈɪnkʌm/Thu nhập bất thường
Extraordinary profit/ɪkˈstrɔːrdəneri/ /ˈprɑːfɪt/Lợi nhuận bất thường
Financial auditor/faɪˈnænʃl/ /ˈɔːdɪtər/Kiểm toán viên
Financial statements/faɪˈnænʃl/ /ˈsteɪtmənt/Báo cáo tài chính
General accountant/ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊntənt/Kế toán tổng hợp
Internal accountant/ɪnˈtɜːrnl/ /əˈkaʊntənt/Nhân viên kế toán nội bộ
Profit after tax/ˈprɑːfɪt/ /ˈæftər/ /tæks/Lợi nhuận sau thuế
Profit before tax/ˈprɑːfɪt/ /bɪˈfɔːr/ /tæks/Lợi nhuận trước thuế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán về chi phí

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán về chi phí
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Accrued expenses/əˈkruː/ /ɪkˈspens/Chi phí phải trả
Billing cost/ˈbɪlɪŋ kɒst/Chi phí hóa đơn
Carriage/ˈkærɪdʒ/Chi phí vận chuyển
Carriage inwards/ˈkærɪdʒ/ /ˈɪnwərdz/Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
Carriage outwards/ˈkærɪdʒ/ /ˈaʊtwərdz/Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
Carrying cost/ˈkæri/ /kɔːst/Chi phí tồn kho
Causes of depreciation/ˈkɔːzɪz ɒv dɪˌpriːʃɪˈeɪʃᵊn/Các nguyên nhân khấu hao
Cheques/tʃek/Chi phiếu (séc)
Closing stockˈ/kloʊzɪŋ stɑk/Hàng tồn kho cuối kỳ
Conversion costs/kənˈvɜːrʒn/ /kɔːst/Chi phí chế biến
Cost accumulation/kɔːst/ /əˌkjuːmjəˈleɪʃn/Chi phí tích lũy
Cost application/kɔːst/ /ˌæplɪˈkeɪʃn/Chi phí phân bổ
Cost concept/kɑst ˈkɑnsɛpt/Quy tắc tính giá phí
Cost object/kɑst ˈɑbʤɛkt/Đối tượng tính giá thành
Cost of goods sold/kɔːst/ /əv/ /ɡʊdz/ /səʊld/Nguyên giá hàng bán
Depletion/dɪˈpliːʃn/Sự hao mòn
Depreciation/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/Khấu hao
Depreciation of goodwill/dɪˌpriʃiˈeɪʃən ʌv ˈgʊˈdwɪl/Khấu hao uy tín
Direct costs /dəˈrekt/ /kɔːst/Chi phí trực tiếp
Expenses for financial activities/ɪkˈspens/ /fɔːr/ /faɪˈnænʃl/ /ækˈtɪvəti/Chi phí hoạt động tài chính
Expenses prepaid/ɪkˈspens/ /ˌpriːˈpeɪd/Chi phí trả trước
Extraordinary expenses/ɪkˈstrɔːrdəneri/ /ɪkˈspens/ Chi phí bất thường
Factory overhead expenses/ˈfæktri/ /ˌəʊvərˈhed/ /ɪkˈspens/ Chi phí quản lý phân xưởng
General costs/ˈʤɛnərəl kɒsts/Tổng chi phí
Impersonal accounts/ɪmˈpɜːrsənl/ /əˈkaʊnt/Tài khoản phí thanh toán
Nature of depreciation/ˈneɪʧər ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən/Bản chất khấu hao
Provision for depreciation/prəˈvɪʒən fɔr dɪˌpriʃiˈeɪʃən/Dự phòng khấu hao
Reducing balance method/rəˈdusɪŋ ˈbæləns ˈmɛθəd/Phương pháp giảm dần
Sales expenses/seɪlz ɪksˈpɛnsɪz/Chi phí bán hàng
Straight-line method/streɪt-laɪn ˈmɛθəd/Phương pháp đường thẳng

>> Xem thêm: Tiếng Anh công sở – từ vựng và các mẫu câu giao tiếp quan trọng

Từ vựng chuyên ngành kế toán về nghiệp vụ trong tiếng Anh

Từ vựng về nghiệp vụ Kế toán trong tiếng Anh
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Business purchase/ˈbɪznəs/ /ˈpɜːrtʃəs/Mua lại doanh nghiệp
Cash discounts/kæʃ ˈdɪskaʊnts/Chiết khấu bằng tiền mặt
Closing an account/ˈkləʊzɪŋ/ /æn/ əˈkaʊnt/Khóa tài khoản
Commission errors/kəˈmɪʃn/ /ˈerər/Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
Company accounts/ˈkʌmpəni əˈkaʊnts/Tài khoản công ty
Conventions/kənˈvɛnʃənz/Sự quy ước
Discounts/ˈdɪskaʊnt/Chiết khấu
Discounts allowed/ˈdɪskaʊnt/ /əˈlaʊ/Chiết khoán bán hàng
Discounts received/ˈdɪskaʊnt//rɪˈsiːvd/Chiết khấu mua hàng
Disposal of fixed assets/dɪˈspəʊzl/ /əv/ /fɪkst/ /ˈæset/Thanh lý tài sản cố định
Drawing/ˈdrɔɪŋ/Rút tiền/vốn
Provision for discounts/prəˈvɪʒən fɔː ˈdɪskaʊnts/Dự phòng chiết khấu
Tax declaration/tæks/ /ˌdekləˈreɪʃn/Kê khai thuế

>> Xem thêm: Tiếng Anh văn phòng: Tổng hợp từ vựng, mẫu câu và cách học hiệu quả

Từ vựng chuyên ngành kế toán về nguyên tắc & phương pháp

Từ vựng chuyên ngành kế toán về nguyên tắc & phương pháp
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Business entity concept/ˈbɪznəs/ /ˈentəti/ /ˈkɑːnsept/Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
Conservatism/kənˈsɜːrvətɪzəm/Nguyên tắc thận trọng
Consistency/kənˈsɪstənsi/ Nguyên tắc nhất quán
Double entry rules/ˈdʌbl/ /ˈentri/ /ruːl/Nguyên tắc bút toán kép
First In First Out (FIFO)/fɜːrst/ /ɪn/ /fɜːrst/ /aʊt/Nguyên tắc nhập trước xuất trước
International accounting standards/ˌɪntərˈnæʃnəl/ /əˈkaʊntɪŋ/ /ˈstændərd/Tiêu chuẩn kế toán quốc tế
International financial reporting standards/ˌɪntərˈnæʃnəl/ /faɪˈnænʃl/ /rɪˈpɔːrtɪŋ/  /ˈstændərd/Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Last In First Out (LIFO)/læst/ /ɪn/ /fɜːrst/ /aʊt/Nguyên tắc nhập sau xuất trước
Money measurement concept/ˈmʌni/ /ˈmeʒərmənt/ /ˈkɑːnsept/Nguyên tắc thước đo tiền tệ
Reducing balance method/rɪˈduːs/ /ˈbæləns/ /ˈmeθəd/Phương pháp số dư giảm dần
Straight-line method/streɪt/ /laɪn/ /ˈmeθəd/Phương pháp đường thẳng

Từ vựng tiếng Anh về tài sản và giấy tờ của doanh nghiệp

Từ vựng tiếng Anh về tài sản và giấy tờ của doanh nghiệp
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Accounting vouchers/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈvaʊtʃər/Chứng từ kế toán
Control accounts/kənˈtrəʊl/ /əˈkaʊnt/Tài sản kiểm soát
Credit balance/ˈkredɪt/ /ˈbæləns/Số dư có
Credit note/ˈkredɪt/ /nəʊt/Ghi chú tín dụng
Credit transfer/ˈkredɪt/ /trænsˈfɜːr/Chuyển khoản tín dụng
Current assets/ˈkɜːrənt/ /ˈæset/Tài sản lưu động
Current liabilities /ˈkɜːrənt/ /ˌlaɪəˈbɪləti/Nợ ngắn hạn
Current ratio/ˈkɜːrənt/ /ˈreɪʃiəʊ/Tỷ số thanh toán hiện hành
Debenture interest/dɪˈbentʃər/ /ˈɪntrəst/Lãi suất trái phiếu
Debentures/dɪˈbentʃər/Trái phiếu
Final accounts/ˈfaɪnl/ /əˈkaʊnt/Báo cáo quyết toán
Finished goods/ˈfɪnɪʃt/ /ɡʊdz/Thành phẩm
Fixed assets/fɪkst/ /ˈæset/Tài sản cố định
Intangible assets/ɪnˈtændʒəbl/ /ˈæset/Tài sản vô hình
Preference shares/ˈprefrəns/ /ʃer/Cổ phần ưu đãi
Tangible assets/ˈtændʒəbl/ /ˈæset/Tài sản hữu hình

Từ vựng tiếng Anh về thuế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về thuế
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Corporate income tax/ˈkɔːrpərət/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/Thuế thu nhập doanh nghiệp
Direct tax/dəˈrekt/ /tæks/Thuế trực thu
Environmental fee/ɪnˌvaɪrənˈmentl/ /fiː/Phí bảo vệ môi trường 
Excess profits tax/ɪkˈses/ /ˈprɑːfɪt/ /tæks/Thuế siêu lợi nhuận
Export tax/ˈekspɔːrt/ /tæks/Thuế xuất khẩu
Housing tax/ˈhaʊzɪŋ/ /tæks/Thuế nhà đất
Import tax/ˈɪmpɔːrt/ /tæks/Thuế nhập khẩu
Indirect taxɪndəˈrekt/ /tæks/Thuế gián thu
Land & housing tax, land rental charges/lænd & ˈhaʊzɪŋ tæks, lænd ˈrɛntl ˈʧɑːʤɪz/thuế nhà đất, phí thuê đất
License tax/ˈlaɪsns/ /tæks/Thuế môn bài
Natural resources tax/ˈnætʃrəl/ /ˈriːsɔːrs/ /tæks/Thuế tài nguyên
Personal income tax/ˈpɜːrsənl/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/ Thuế thu nhập cá nhân
Registration tax/ˌredʒɪˈstreɪʃn/ /tæks/Thuế trước bạ
Special consumption tax/ˈspeʃl/ /kənˈsʌmpʃn/  /tæks/Thuế tiêu thụ đặc biệt
Tax rate/tæks/ /reɪt/Thuế suất
Value added tax (VAT)/ˌvæljuː ˌædɪd ˈtæks/Thuế giá trị gia tăng

Có thể bạn quan tâm: [Tổng hợp] 5000+ từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất theo chủ đề

Từ vựng chuyên ngành Kế toán về vốn & tiền tệ

Từ vựng chuyên ngành Kế toán về vốn & tiền tệ
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Authorized capital/ˈɔːθəraɪzdˈkæpɪtl/Vốn điều lệ
Break-even point/ˈbreɪk iːvn/ /pɔɪnt/Điểm hòa vốn
Calls in arrear/kɔlz ɪn əˈɹɪə/Vốn trả sau
Called-up capital/ˈkɔːl ʌp/ /ˈkæpɪtl/Vốn đã gọi được
Capital/ˈkæpɪtl/Vốn
Capital expenditure/ˈkæpɪtl/ /ɪkˈspendɪtʃər/Chi phí vốn
Capital redemption reserve /ˈkæpɪtl/ /rɪˈdempʃn/ /rɪˈzɜːrv/Quỹ dự trữ hoàn vốn
Cash book/kæʃ bʊk/Sổ sách tiền mặt
Cash discounts/kæʃ dɪˈskaʊnts/Chiết khấu tiền mặt
Cash flow statement/kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
Equity/ˈekwəti/Vốn chủ sở hữu
Fixed assets /fɪkst ˈæˌsɛts/Tài sản cố định
Fixed capital/fɪkst/ /ˈkæpɪtl/Vốn cố định
Invested capital/ɪnˈvɛstəd ˈkæpətəl/Vốn đầu tư
Issued capital/ˈɪʃuː/  /ˈkæpɪtl/Vốn phát hành
Paid-in capital/peɪd/ /ɪn/ /ˈkæpɪtl/Vốn góp
Stockholders equity/ˈstɑːkhəʊldər/ /ˈekwəti/Vốn cổ đông
Uncalled capital/ənˈkɔld ˈkæpətəl/Vốn chưa kêu gọi
Working capital/ˈwɜːrkɪŋ/ /ˈkæpɪtl/Vốn lưu động

Từ vựng chuyên ngành kế toán về bảng cân đối kế toán & báo cáo tài chính

Từ vựng chuyên ngành kế toán về bảng cân đối kế toán & báo cáo tài chính
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Bookkeeping/ˈbʊkˌkiːpɪŋ/Ghi sổ
Cash flow statement/ˈkæʃ kaʊ/ /ˈsteɪtmənt/Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Costs of goods sold/ˈsteɪtmənt/ /ʌv/ /ɡʊdz/ /səʊld/Chi phí hàng bán
Current Liabilities/ˈkʌrənt ˌlaɪəˈbɪlətiz/Nợ ngắn hạn
Drawing accounts/ˈdrɔːɪŋ əˈkaʊnts/Tài khoản rút tiền
Expense/ɪkˈspens/Chi phí
Financial report/faɪˈnænʃəl rɪˈpɔːt/Báo cáo tài chính
Notes to the financial statements/nəʊt/ /tu/ /ðə/  /faɪˈnænʃl/ /ˈsteɪtmənt/Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Owner Equity/ˈəʊnər ˈɛkwɪti/Vốn chủ sở hữu
Profit/ˈprɑːfɪt/Lợi nhuận
Revenue/ˈrevənuː/Doanh thu
Revenue deductions/ˈrevənuː/ /dɪˈdʌkʃn/Các khoản giảm trừ doanh thu
Statement of income/ˈsteɪtmənt/ /əv/ /ˈɪnkʌm/Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Xem thêm:

Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Anh đầy đủ, chi tiết nhất

Xem thêm: Trọn bộ 200+ từ vựng tiếng Anh thương mại cơ bản

Một số từ vựng chuyên ngành kế toán thông dụng khác

Một số từ vựng chuyên ngành kế toán thông dụng khác
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Cheques/tʃek/Chi phiếu, tấm séc
Clock cards/klɑk kɑrdz/Thẻ bấm giờ
Directors/dəˈrɛktərz/Hội đồng quản trị
Dishonored cheques/dɪˈsɑnərd tʃek/Chi phiếu/tấm séc bị từ chối
Dividends /ˈsteɪtmənt/ /ʌv/ /ɡʊdz/ /səʊld/Chi phí hàng bán
Equivalent units/ɪˈkwɪvələnt ˈjunəts/Đơn vị tương đương
Equivalent unit cost/ɪˈkwɪvələnt ˈjunət kɑs/Giá thành đơn vị tương đương
Errors/ˈɛrərz/Lỗi
First call/fɜrst kɔl/Cuộc gọi đầu tiên
Fixed expenses/fɪkst ɪkˈspɛnsəz/Chi phí cố định
General ledger/ˈʤɛnərəl ˈlɛʤər/Sổ cái
General reserve/ˈʤɛnərəl rɪˈzɜrv/Quỹ dự trữ
Goods stolen/gʊdz ˈstoʊlən/Hàng bị đánh cắp
Goodwill/ˈgʊˈdwɪl/Uy tín
Gross loss/groʊs lɔs/Lỗ gộp
Gross profit/groʊs ˈprɑfət/Lãi gộp
Gross profit percentage/groʊs ˈprɑfət pərˈsɛntəʤ/Tỷ suất của lãi gộp
Historical cost /hɪˈstɔrɪkəl kɑst/Chi phí lịch sử
Horizontal accounts/ˌhɔrəˈzɑntəl əˈkaʊnts/Báo cáo quyết toán chữ T
Impersonal accounts/ɪmˈpɜrsənəl əˈkaʊnts/Tài khoản để tính phí thanh toán
Imprest systems/ˈɪmprest ˈsɪstəmz/Chế độ tạm ứng
Income tax/ˈɪnˌkʌm tæks/Thuế thu nhập cá nhân

Từ vựng chuyên ngành Kế toán thường dùng khi làm việc với ngân hàng

Từ vựng chuyên ngành Kế toán thường dùng khi làm việc với ngân hàng
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Account holder/əˈkaʊnt ˈhəʊldə/Chủ tài khoản
Accounts payable/əˈkaʊnts ˈpeɪəbᵊl/Tài khoản nợ phải trả
Accounts receivable/əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbᵊl/Tài khoản phải thu
Amortization/əˌmɔːtɪˈzeɪʃᵊn/Khấu hao
Arbitrage/ˈɑːbɪtrɪʤ/Kiếm lời từ chênh lệch
Bond/bɒnd/Trái phiếu
Boom/buːm/Tăng mạnh về giá
Card holder/kɑːd ˈhəʊldə/Chủ thẻ
Cash basis/kæʃ ˈbeɪsɪs/Thực thu – thực chi
Certificate of deposit/səˈtɪfɪkɪt ɒv dɪˈpɒzɪt/Chứng chỉ tiền gửi
Cost of capital/kɒst ɒv ˈkæpɪtl/Chi phí vốn
Crossed cheque/krɒst ʧɛk/Séc thanh toán bằng chuyển khoản
Debit balance/ˈdɛbɪt ˈbæləns/Số dư nợ
Debt/dɛt/Khoản nợ
Deficit/ˈdɛfɪsɪt/Thâm hụt
Deposit money/dɪˈpɒzɪt ˈmʌni/Tiền gửi
Depreciation/dɪˌpriːʃɪˈeɪʃᵊn/Sự giảm giá
Dividend/ˈdɪvɪdɛnd/Lãi cổ phần
Letter of authority/ˈlɛtər ɒv ɔːˈθɒrəti/Thư ủy nhiệm
Statement/ˈsteɪtmənt/Sao kê (tài khoản)
Treasury bill/ˈtrɛʒᵊri bɪl/Kỳ phiếu kho bạc
Treasury stock/ˈtrɛʒᵊri stɒk/Cổ phiếu ngân quỹ

Từ vựng chuyên ngành Kế toán quản trị trong tiếng Anh

Từ vựng chuyên ngành Kế toán quản trị trong tiếng Anh
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Accounting/əˈkaʊntɪŋ/Kế toán
Auditing/ˈɔːdɪtɪŋ/Kiểm toán
Certified public accountant (cpa)/ˈsɜːtɪfaɪd ˈpʌblɪk əˈkaʊntənt (cpa)/Kế toán viên công chứng
Corporate income tax/ˈkɔːpərɪt ˈɪnkʌm tæks/Thuế doanh nghiệp
Expenses for financial activities/ɪksˈpɛnsɪz fɔː faɪˈnænʃəl ækˈtɪvətiz/Chi phí hoạt động tài chính
Financial ratios/faɪˈnænʃəl ˈreɪʃɪəʊz/Các chỉ số tài chính
General and administrative expenses/ˈʤɛnərəl ænd ədˈmɪnɪstrətɪv ɪksˈpɛnsɪz/Chi phí điều hành doanh nghiệp
Historical cost principle/hɪsˈtɒrɪkəl kɒst ˈprɪnsəpl/Nguyên tắc giá gốc
Issued capital/ˈɪʃuːd ˈkæpɪtl/Vốn phát hành
Long-term borrowings/lɒŋtɜːm ˈbɒrəʊɪŋz/Vay dài hạn
Tangible fixed assets/ˈtænʤəbᵊl fɪkst ˈæsɛts/Tài sản cố định hữu hình

>> Xem thêm: 

Công thức và thuật ngữ cơ bản về chuyên ngành kế toán trong tiếng Anh

Công thức và thuật ngữ cơ bản về chuyên ngành kế toán trong tiếng Anh

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold or Cost of sales) = Purchase + Opening InventoryClosing Inventory

Mark-up profit rate (Tỷ lệ lợi nhuận) =(Sales Cost of goods sold) / Cost of goods sold

Income tax expense (Thuế thu nhập cá nhân) = Income tax rate x PBIT

Profit after tax (Thu nhập sau thuế) = PBIT Income tax expense

Gross profit (Lợi nhuận gộp) = Sales (Doanh thu) Cost of goods sold (Giá vốn hàng bán)

Margin profit rate (Biên lợi nhuận) = (Sales cost of goods sold) / Sales

Purchase = Closing Trade Payable (số dư nợ cuối kỳ) Opening Trade Receivable (số dư nợ đầu kỳ) + Cash paid to supplier (khoản tiền nợ phải trả nhà cung cấp) + Received Discount (khoản chiết khấu nhận được) + Contra between trade receivable and trade payable (bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả)

Carrying amount (giá trị còn lại) = Cost (Tổng chi phí) Accumulated depreciation (khấu hao lũy kế)

Annual depreciation (Khấu hao hàng năm) = Cost of assets residual value / The amount of years of use life

Cost of manufactured (Chi phí hàng hóa sản xuất) = Sum of production cost (Tổng chi phí sản xuất) + Opening Work in progress Closing Work in progress

>> Tham khảo thêm: Trọn bộ 240+ từ vựng tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh

Các ký hiệu viết tắt trong chuyên ngành kế toán

Các ký hiệu viết tắt trong chuyên ngành kế toán
Ký hiệuViết đầy đủ
Nghĩa tiếng Việt
COGSCost Of Good SoldGiá vốn hàng bán
EBITEarning Before Interest And TaxLợi nhuận trước lãi vay và thuế
EBITDAEarnings Before Interest, Tax, Depreciation and AmortizationLợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao.
FIFOFirst In First OutPhương pháp nhập trước xuất trước
GAAPGenerally Accepted Accounting PrinciplesNguyên tắc kế toán được chấp nhận chung
IASInternational Accounting StandardsChuẩn mực kế toán quốc tế
IASCInternational Accounting Standards CommitteeỦy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế
IFRSInternational Financial Reporting StandardsChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
LIFOLast In First OutPhương pháp nhập sau xuất trước

Tài liệu học tiếng Anh kế toán hiệu quả

Để trau dồi kiến thức tiếng Anh chuyên ngành kế toán một cách hiệu quả, các bạn có thể tham khảo một số phương pháp học như sau:

Sử dụng sách, từ điển tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán

Dưới đây là 3 cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành kế toán PDF, cung cấp nguồn từ vựng chính thống, được các nhà xuất bản uy tín phát hành.

Học tiếng Anh qua các website

Hiện nay, có rất nhiều website cung cấp nguồn dữ liệu phong phú về tiếng Anh chuyên ngành kế toán. Bạn có thể tham khảo:

Học tiếng Anh kế toán cùng ELSA Speech Analyzer

Nếu bạn thường xuyên bận rộn, khó sắp xếp thời gian để tham gia các khóa học hay “mò mẫm” nghiên cứu giáo trình, hãy luyện tiếng Anh chuyên ngành kế toán cùng ELSA Speech Analyzer. Đây là một trong những chương trình học tiếng Anh cho người đi làm tốt nhất hiện nay.

ELSA Speech Analyzer cung cấp kho bài học khổng lồ, với hơn 25.000 bài luyện tập, 290+ chủ đề tiếng Anh kinh doanh trong mọi ngành nghề, phòng ban. Đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành kế toán, tài chính, chứng khoán và các mẫu câu giao tiếp văn phòng.

Học tiếng Anh chuyên ngành kế toán cùng ELSA Speech Analyzer
Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán đầy đủ, chi tiết nhất

Bài học tại ELSA Speech Analyzer đều được biên soạn dựa trên giáo trình chuyên sâu của Đại học Oxford. Bạn sẽ được trải nghiệm hệ thống bài tập từ cấp độ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho người mất gốc và mọi vị trí trong công ty.

Đồng thời, bạn có thể ôn luyện trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán cùng từ điển ELSA thông minh. Thông qua những chủ đề thực tế, bạn sẽ giao tiếp và viết báo cáo kế toán, tài chính tiếng Anh dễ dàng hơn rất nhiều.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Ngoài ra, nhờ công nghệ A.I. tân tiến, ELSA Speech Analyzer có thể nhận diện giọng nói và chỉ ra lỗi sai phát âm trong từng âm tiết. Người dùng sẽ được hướng dẫn cách đọc đúng, nhả hơi, nhấn âm chuẩn bản ngữ.

 ELSA Speech Analyzer có thể nhận diện giọng nói và chỉ ra lỗi sai phát âm trong từng âm tiết
Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán đầy đủ, chi tiết nhất

Chỉ cần 10 phút luyện tập mỗi ngày cùng ELSA Speech Analyzer, bạn đã có thể cải thiện trình độ tiếng Anh đến 40%. Đồng thời, phát triển kỹ năng ngoại ngữ một cách toàn diện, từ phát âm, nghe, dấu nhấn đến hội thoại, intonation.

Bài tập tiếng Anh kế toán có đáp án

Nối cụm từ tiếng Anh chuyên ngành Kế toán với nghĩa tiếng Việt tương ứng.

1. Net profitA. Lợi nhuận gộp
2. Profit after corporate income taxB. Thặng dư vốn
3. General administration expensesC. Lợi nhuận ròng
4. Extraordinary expensesD. Chênh lệch tỷ giá
5. Gross profitE. Doanh thu từ buôn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
6. Short-term financial investmentsF. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
7. DividendG. Nhân viên kế toán
8. Revenue from sales of merchandises and services renderedH. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
9. Capital surplusI. Vốn góp
10. AccountantK. Chi phí bất thường
11. Paid-in capitalL. Chi phí quản lý chung
12. Exchange rate differencesM. Cổ tức

Đáp án:

1C7M
2H8E
3L9B
4K10G
5A11I
6F12D

Hy vọng rằng, những chia sẻ trong bài viết hôm nay của ELSA Speech Analyzer đã giúp bạn trau dồi được vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán. Đừng quên ghi chú vào sổ tay và luyện tập mỗi ngày để cải thiện hơn khả năng của mình bạn nhé!


Từ lâu, ngành Tài chính – Ngân hàng đã là một trong những ngành đầu tiên ứng dụng tiếng Anh vào công việc. Do đó, các chuyên viên tài chính cần trang bị vốn tiếng Anh ngân hàng vững chắc để phục vụ cho công việc tốt nhất. 

Ở bài viết này, ELSA Speech Analyzer sẽ cung cấp cho bạn hơn 50 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – ngân hàng thiết yếu nhất. 

Từ vựng tiếng Anh các vị trí công việc trong ngành ngân hàng

tiếng anh ngân hàng
Từ vựng tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Accounting ControllerKiểm soát viên kế toán
Product Development SpecialistChuyên viên phát triển sản phẩm
Market Development SpecialistChuyên viên phát triển thị trường
Big Business Customer SpecialistChuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn
Personal Customer SpecialistChuyên viên chăm sóc khách hàng
Financial Accounting SpecialistChuyên viên kế toán tài chính
Marketing Staff SpecialistChuyên viên quảng bá sản phẩm
Valuation OfficerNhân viên định giá
Information Technology SpecialistChuyên viên công nghệ thông tin (IT)
Marketing OfficerChuyên viên tiếp thị
CashierThủ quỹ

Từ vựng tiếng Anh ngân hàng là từ vựng nâng cao. Do đó, bạn có thể sử dụng ELSA Speech Analyzer để luyện nói và học cách áp dụng kho từ vựng này. 

ELSA Speech Analyzer là trình luyện nói tiếng Anh hàng đầu hiện nay. Được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, ELSA Speech Analyzer có khả năng đánh giá, chấm điểm và sửa lỗi phát âm. Bên cạnh đó, phần mềm còn sở hữu kho từ vựng tiếng Anh chuyên ngành đồ sộ. 

Khi luyện nói cùng ELSA Speech Analyzer, ngoài luyện phát âm chuẩn chỉnh, bạn còn được chỉnh sửa ngữ pháp và đề xuất từ vựng nâng cao. Giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với hiệu quả cao nhất. 

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Từ vựng tiếng Anh các loại thẻ và tài khoản ngân hàng

tiếng anh ngân hàng
Từ vựng tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Bank AccountTài khoản ngân hàng
Personal AccountTài khoản cá nhân
Current Account/ Checking AccountTài khoản vãng lai
Deposit AccountTài khoản tiền gửi
Saving AccountTài khoản tiết kiệm
Fixed AccountTài khoản có kỳ hạn
Credit CardThẻ tín dụng
Debit CardThẻ tín dụng
Charge CardThẻ thanh toán
Prepaid CardThẻ trả trước
Check Guarantee CardThẻ đảm bảo
Visa/MastercardThẻ Visa/Mastercard
Commercial BankNgân hàng Thương mại
Investment BankNgân hàng đầu tư
Retail BankNgân hàng bán lẻ
Central BankNgân hàng Trung Ương
Internet BankNgân hàng trực tuyến
Regional local bankNgân hàng địa phương ở khu vực/ trong vùng
Supermarket bankNgân hàng siêu thị

50+ thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng phổ biến

tiếng anh ngân hàng
Từ vựng tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Stock exchangesàn giao dịch chứng khoán
Stock marketthị trường chứng khoán
Commercethương mại
AbroadỞ nước ngoài, hải ngoại
inheritancequyền thừa kế
Fortunetài sân, vận may
Propertytài sản, của cải
Cash machine/ cash point/ cash dispenserMáy rút tiền
Online accounttài khoản trực tuyến
Insurance policyhợp đồng bảo hiểm
Credit cardthẻ tín dụng
Debit cardthẻ ghi nợ
Rental contracthợp đồng cho thuê
Discountgiảm giá, chiết khấu
Credit limithạn mức tín dụng
Investornhà đầu tư
Staketiền đầu tư, cổ phần
Inheritthừa kế
Accountantnhân viên kế toán
Lendcho vay
Borrowcho mượn
Rentthuê
Equalitysự ngang bằng nhau
Povertysự nghèo, kém chất lượng
Chargephí, tiền phải trả
Outsourcethuê ngoài
Granttrợ cấp, công nhận, tài trợ
Back-officebộ phận không làm việc trực tiếp với khách hàng
Insecuritytính không an toàn, tình trạng bấp bênh
Compensationsự đền bù, bồi thường
Overchargetính quá số tiền
Commitcam kết
Short-term costchi phí ngắn hạn
Long-term gainthành quả lâu dài
Expensesự tiêu, phí tổn
Invoicehóa đơn, lập hóa đơn
Briberysự đút lót, sự hối lộ
Corrupttham nhũng
Balance of paymentcán cân thanh toán
Balance of tradecán cân thương mại
Budgetngân sách
Cost of borrowingchi phí vay
Consumer price index (CPI)chỉ số giá tiêu dùng
Acquisitionviệc mua lại, việc thôn tỉnh
Assembly linedây chuyền sản xuất
Floattrôi nổi, thả nổi, niêm yết cổ phiếu
Giantcông ty khổng lồ
Retail bankngân hàng mua bán lẻ
Commercial bankngân hàng thương mại
Central bankngân hàng trung ương
Federal Reservecục dự trữ liên bang
Treasurieskho bạc

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – ngân hàng

Từ vựng tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
SlumpTình trạng khủng hoảng, suy thoái, sụt giảm
Upturn Sự chuyển hướng tốt, khá lên
Micro FinanceTài chính vi mô
To rejectKhông chấp thuận, bác bỏ
Private companyCông ty tư nhân
Multinational companyCông ty đa quốc gia
Transnational companyCông ty xuyên quốc gia
Joint Venture companyCông ty Liên doanh
Joint Stock CompanyCông ty Hợp Danh
Monopoly CompanyCông ty độc quyền
PullingThu hút
InfrastructureCơ sở hạ tầng
RevenueThu nhập
InterestTiền lãi
WithdrawRút tiền ra
OffsetSự bù đắp thiệt hại
TreasurerThủ quỹ
TurnoverDoanh số, doanh thu
InflationSự lạm phát
SurplusThặng dư
LiabilityKhoản nợ, trách nhiệm
DepreciationKhấu hao
Financial policiesChính sách tài chính
Home Foreign MarketThị trường trong nước/ ngoài nước
Foreign currencyNgoại tệ
Price boomViệc giá cả tăng vọt
Board/HoarderTích trữ/ Người tích trữ
Moderate priceGiá cả phải chăng
Monetary activitiesHoạt động tiền tệ
Speculation/ SpeculatorĐầu cơ/ Người đầu cơ
DumpingBán phá giá
Economic blockadeBao vây kinh tế
GuaranteeBảo hành
InsuranceBảo hiểm
Account holderChủ tài khoản
ConversionChuyển đổi (tiền, chứng khoán)
TransferChuyển khoản
Customs barrierHàng rào thuế quan
InvoiceHoá đơn
Mode of paymentPhương thức thanh toán
Financial yearTài khoản
Joint ventureCông ty liên doanh
InstalmentPhần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
MortgageThế chấp
ShareCổ phần
ShareholderNgười góp cổ phần
Earnest moneyTiền đặt cọc
Payment in arrearTrả tiền chậm
ConfiscationTịch thu
Preferential dutiesThuế ưu đãi
National economyKinh tế quốc gia

Các mẫu hội thoại tiếng Anh sử dụng phổ biến trong ngân hàng

Hội thoại 1: Tạo tài khoản ngân hàng

nhân viên tài chính đang tiếp đón khách hàng

Hội thoại 2: Rút tiền tại ngân hàng

nhân viên tài chính đang tiếp đón khách hàng

Hội thoại 3: Mẫu hội thoại tiếng Anh gửi tiền tại Ngân hàng

nhân viên tài chính đang tiếp đón khách hàng

Hội thoại 4: Chuyển tiền cho người khác

nhân viên ngân hàng đang chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Hội thoại 5: Thay đổi mật khẩu ngân hàng

nhân viên tài chính đang tiếp đón khách hàng

Tổng kết

Bài viết trên đã tổng hợp 50+ từ vựng tiếng Anh ngân hàng thông dụng nhất. Để việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành được hiệu quả nhất, chúng tôi khuyến khích bạn đọc nên kết hợp luyện nói cùng ELSA Speech Analyzer. 

Theo dõi các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất của ELSA Speech Analyzer TẠI ĐÂY.

Sử dụng thành thạo nhóm từ vựng và các mẫu câu tiếng Anh nơi công sở sẽ giúp bạn rất nhiều khi làm việc, đặc biệt ở môi trường đa quốc gia. Theo dõi bài viết dưới đây của ELSA Speech Analyzer để tổng hợp chi tiết các mẫu câu và từ vựng thường xuyên sử dụng trong tiếng Anh văn phòng. 

>> Xem thêm: Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay, giúp bạn tự tin chinh phục người nghe

Mẫu câu tiếng Anh công sở thông dụng khi giao tiếp với khách hàng, đối tác

Các mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa
Let’s introduce ourselves quickly – please state your name, job title and why you are attending this meeting.Cùng giới thiệu về bản thân thật ngắn gọn – hãy giới thiệu tên của bạn, chức vụ và lý do mà bạn tham dự cuộc họp này.
Let’s get down to the business, shall we?Chúng ta thảo luận công việc được chứ?
There are [number] items on the agenda of the meeting. The first one is…Có [số] đầu mục công việc trong kế hoạch của buổi họp. Điều đầu tiên là…
Today I would like to outline our plans for…Hôm nay tôi muốn phác thảo kế hoạch của chúng tôi cho việc…
We’ve got plenty of topics to cover in today’s meeting so let’s get down to business.Chúng ta có rất nhiều chủ đề cần trình bày trong cuộc họp hôm nay, vì vậy hãy bắt tay vào công việc
Before the next meeting, I want [action point] completed so we can discuss the results.Trước buổi gặp mặt lần sau, tôi muốn [(hành động)] có thể hoàn thành để thảo luận về kết quả.
Can we meet (up) to talk about…?Chúng ta có thể nói về vấn đề … không?
This is my name card.Đây là danh thiếp của tôi.
I hope to conclude some business with you.Tôi hy vọng có thể hợp tác làm việc với anh/chị
We’ll have the contract ready for signature.Chúng tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng để ký kết.
It sounds like a win-win situation to me.Đây là tình huống mà đôi bên cùng có lợi.
Tiếng Anh giao tiếp văn phòng là kỹ năng quan trọng trong thời đại hội nhập quốc tế

Ngoài những mẫu câu để học tiếng Anh giao tiếp công sở nhanh chóng, bạn hãy luyện tập cùng phần mềm ELSA Speech Analyzer để nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh. Phần mềm cung cấp khả năng nhận dạng giọng nói bằng công nghệ A.I. Theo đó, bạn sẽ được chấm điểm cách phát âm, chỉ ra lỗi sai trong từng âm tiết và được hướng dẫn chỉnh sửa ngay tức thì. 

Đồng thời, những câu trả lời bằng tiếng Anh do bạn chuẩn bị sẽ được Speech Analyzer đánh giá dựa trên các chủ đề như trò chuyện với đồng nghiệp, phỏng vấn bằng tiếng Anh,… Từ đó đề xuất từ vựng nâng cao có thể áp dụng theo các chủ đề cụ thể.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Luyện tập tiếng anh công sở với ELSA Speech Analyzer
Luyện tập tiếng anh công sở với ELSA Speech Analyzer

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp nơi công sở

Giao tiếp với đồng nghiệp giúp mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Dưới đây là những mẫu câu đơn giản mà bạn có thể nhanh chóng ghi nhớ và thực hành.

Tiếng Anh công sở dùng khi hỏi thăm đồng nghiệp

Các mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa
Good morning/Good afternoon.Chào buổi sáng/chào buổi chiều.
I’m fine/good/not bad/very well, thanks.Tôi ổn/tốt/không tệ/rất tốt, cảm ơn.
How is it going/How is everything/How are you today?Hôm nay bạn thế nào?
How was your weekend?Cuối tuần của bạn như thế nào?
How do you get to work?Bạn đi làm bằng phương tiện gì?

Mẫu câu tiếng Anh trao đổi công việc với đồng nghiệp nơi công sở

Các mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa
Show me the report again?Tôi có thể xem lại báo cáo lần nữa được không?
I’d like to set up a meeting with you at your earliest convenience. When are you free?Tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp với bạn trong thời gian sớm nhất. Khi nào bạn rảnh?
I didn’t quite catch that; would you mind repeating what you just said?Tôi đã không nắm được vấn đề. Bạn có thể lặp lại những gì vừa nói được không?
I’ll be with you in a moment.Tôi sẽ trao đổi với bạn sau.
Send me an email right now, please.Hãy gửi email cho tôi ngay bây giờ.
I need a contract for three days.Tôi cần hợp đồng trong ba ngày
When does the meeting start?Khi nào thì cuộc họp bắt đầu?
Giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp là cách tăng mức độ thân thiết trong công ty nước ngoài
Giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp là cách tăng mức độ thân thiết trong công ty nước ngoài

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng khi thảo luận, đưa ra ý kiến

Các mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa
I absolutely/completely agree with you.Tôi tuyệt đối/hoàn toàn đồng ý với bạn
I don’t fully understand what you mean. Could you explain it from a different angle?Tôi không hoàn toàn hiểu ý bạn nói. Bạn có thể giải thích lại theo một hướng khác được không?
I think so too.Tôi cũng nghĩ vậy.
That’s a good idea.Đó là một ý kiến hay.
That sounds like a fine idea.Một ý tưởng khá hay.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh văn phòng sử dụng khi đi trễ hoặc xin nghỉ phép

Các mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa
Excuse me for being late, I was…Xin lỗi, Tôi đến trễ vì…
Sorry for not getting here on time, I got stuck in traffic.Tôi xin lỗi đến trễ vì tắc đường.
Sorry, I’m late. I had to take the bus.Xin lỗi, tôi đến trễ vì đi xe bus
I’m so sorry for my problem.Tôi xin lỗi vì vấn đề của mình
Can I take a day off this Friday?Tôi xin nghỉ vào thứ Sáu có được không?
I need tomorrow off.Tôi muốn nghỉ làm ngày mai
I took a day off to go to the doctor.Tôi muốn xin nghỉ một ngày để đi khám bệnh
I’m afraid, I have to take sick leave today.Tôi e rằng, tôi phải nghỉ bệnh ngày hôm nay

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cho dân văn phòng khi dự hội thảo nước ngoài

Các mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa
Good morning!Chào buổi sáng!
My name is Giang Nam. Please call me Nam.Tôi tên là Giang Nam. Hãy gọi tôi là Nam
I’m Lan. I’m in the production department. I supervise quality control.Tôi là Lan. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lý chất lượng.
What do you do?Công việc của anh là gì?
I’m an English teacher.Tôi là một giáo viên tiếng Anh.
What’s your company name?Tên công ty của bạn là gì?
Would you like to leave any message?Anh có muốn để lại tin nhắn gì không?
Do you have an appointment with my director?Cô có cuộc hẹn với giám đốc của tôi không?
I’m calling from ABC company.Tôi gọi từ công ty ABC.
I have 4 years experience at accountant position.Tôi có 4 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân viên kế toán.
With my strong academic background, I’m capable and competent.Với nền tảng kiến thức vững chắc, tôi thấy mình có đủ năng lực và đủ khả năng cạnh tranh.
Please give me your name card.Vui lòng cho tôi thẻ danh thiếp của bạn.
Hello! I’m a new employee in the marketing department.Xin chào! Tôi là nhân viên mới ở phòng Marketing.

Mẫu câu tiếng Anh khiếu nại nơi văn phòng

Các mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa
I need to complain about a few things.Tôi cần khiếu nại về vài điều.
I am writing a complaint about how you work in the company.Tôi viết đơn khiếu nại về cách làm việc của bạn trong công ty.
I will send a complaint to this working department of this company.Tôi sẽ gửi đơn khiếu nại về bộ phận làm việc này của công ty này.
Do you find dealing with complaints problematic?Bạn có thấy việc giải quyết các khiếu nại đang có vấn đề không?
Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt giúp bạn có cơ hội làm việc và thăng tiến cao

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh văn phòng, công sở phổ biến

Từ vựng văn phòng phẩm bằng tiếng Anh

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
Calculator/ˈkælkjəˌleɪtər/Máy tính cầm tay
Glue/glu/Keo dán
Envelope/ˈɛnvəˌloʊp/Phong bì
Pair of scissors/pɛr ʌv ˈsɪzərz/Kéo
Folder/ˈfoʊldər/Tập tài liệu
Paper clip/ˈpeɪpər klɪp/Kẹp giấy
Rolodex/ˈroʊləˌdɛks/Hộp đựng danh thiếp
Pins/pɪnz/Ghim
Post-it-notes/poʊst-ɪt-noʊts/Giấy nhớ
Rubber stamp/ˈrʌbər stæmp/Con dấu

Từ vựng tiếng Anh về cơ sở vật chất nơi công sở

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
File cabinet/ˈfaɪl ˌkæb.ɪ.nət/Tủ đựng hồ sơ, tài liệu
Photocopier/ˈfoʊtoʊˌkɑpiər/Máy phô tô
Printer/ˈprɪntər/Máy in
Projector/prəˈʤɛktər/Máy chiếu
Scanner/ˈskænər/Máy scan
Computer/kəmˈpjutər/Máy tính để bàn
Desk/desk/Bàn làm việc
Chair/tʃer/Ghế
Air-conditioner/ˈer kənˌdɪʃ.ən.ɚ /Điều hòa không khí
Laptop/ˈlæp.tɑːp /Máy tính cá nhân
Whiteboard/ˈwaɪt.bɔːrd/Bảng trắng

Từ vựng tiếng Anh về chức vụ trong công ty

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
President/’prezidənt/Chủ tịch 
Director/dəˈrektə(r)/Giám đốc
Manager/ˈmænɪdʒə/Quản lý
Accounting manager/ə’kauntiɳ ‘mænidʤə/Trưởng phòng kế toán
Finance manager/fai’næns ‘mænidʤə/Trưởng phòng tài chính
Marketing manager/’mɑ:kitiɳ ‘mænidʤə/Trưởng phòng marketing
Production manager/production ‘mænidʤə/Trưởng phòng sản xuất
Personnel manager/,pə:sə’nel ‘mænidʤə/Trưởng phòng nhân sự
Team leader/ti:m /’li:də/Trưởng nhóm
Supervisor/ˈsuːpəvaɪzə(r)/Người giám sát

Từ vựng tiếng Anh về phúc lợi, đãi ngộ nhân viên

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
Salary/ˈsæl.ɚ.i/ Lương
Salary increase/ˈsæləri ˈɪnˌkris/Tăng lương
Holiday entitlement/ˈhɑləˌdeɪ ɛnˈtaɪtəlmənt/Chế độ ngày nghỉ được hưởng
Health insurance/ˈhelθ ɪnˌʃɔːr.əns/ Bảo hiểm y tế
Working hours/ˈwɜrkɪŋ ˈaʊərz/Giờ làm việc
Promotion/prəˈmoʊ.ʃən/Thăng chức
Maternity leave/məˈtɝː.nə.t̬i ˌliːv/ Nghỉ thai sản
Travel expenses/ˈtræv.əl ɪkˌspen.sɪz/Chi phí đi lại

Trên đây là những mẫu câu và từ vựng tiếng anh công sở thông dụng mà ELSA Speech Analyzer đã chia sẻ cho các bạn. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp, tự tin làm việc trong môi trường quốc tế.

Khi nhận được thư mời phỏng vấn từ các công ty, bạn cảm thấy vị trí đó chưa thực sự phù hợp với mình và cần phải gửi lại họ một lời từ chối. Vậy làm thế nào để gửi một email / thư từ chối phỏng vấn một cách chuyên nghiệp và khéo léo? Cùng ELSA Speech Analyzer xem ngay bài viết dưới đây.

Một số lưu ý khi viết email/thư từ chối phỏng vấn bằng tiếng Anh

Sau khi nhận lời mời phỏng vấn, ứng viên phải trả lời nhà tuyển dụng trong vòng 24 giờ. Nếu bạn từ chối thì cũng nên gửi thư hồi âm để: 

Khi viết thư từ chối phỏng vấn tiếng Anh, hãy lưu ý những điều sau: 

Lưu ý khi viết thư từ chối phỏng vấn tiếng anh

Một số mẫu thư từ chối phỏng vấn bằng tiếng Anh

Bố cục của một email từ chối phỏng vấn tiếng Anh bao gồm:

Dưới đây là một số cách viết thư từ chối lời mời bằng tiếng Anh:

Mẫu 1:

Dear (Hiring Manager’s name),

Thank you for taking the time to review my application for (job title). 

However, I must cancel our interview for [date and time]. While waiting for a response to this position, I received a job offer at another business. I sincerely apologize for sending this notice so close to our appointment time.

I appreciate your time and consideration of my application. 

I wish you and your company every success in your future endeavors.

Best regards,

(Your full name).

Dịch nghĩa

Chào anh/chị, tên nhà tuyển dụng, 

Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian đánh giá hồ sơ ứng tuyển của tôi cho (tên công việc). 

Tuy nhiên tôi phải huỷ cuộc phỏng vấn vào [ngày giờ]. Trong khi chờ đợi phản hồi cho vị trí này, tôi đã nhận được lời mời làm việc tại một doanh nghiệp khác. Tôi chân thành xin lỗi vì đã gửi thông báo này sát giờ hẹn.

Tôi thực sự đánh giá cao việc anh/chị đã dành thời gian xem xét đơn đăng ký của tôi. 

Chúc anh/chị và công ty những điều tốt đẹp nhất cho dự án tiếp theo.

Trân trọng,

(Tên đầy đủ của bạn).

Mẫu 2:

Dear (Hiring Manager’s name),

Thank you for contacting me. 

However, I would like to withdraw my application for this position for personal reasons. I will remember this role and recommend it to anyone who could be a good partner. 

Good luck with finding the right candidate. 

Sincerely, 

(Your full name).

Dịch nghĩa

Chào anh/chị, tên nhà tuyển dụng,

Cảm ơn anh/chị đã liên hệ với tôi.

Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, tôi muốn rút đơn ứng tuyển cho vị trí này. Tôi sẽ ghi nhớ vị trí này và sẽ giới thiệu cho những người có thể phù hợp hơn. 

Chúc anh/ chị may mắn tìm được ứng viên tốt cho vị trí công việc này.

Trân trọng,

(Tên đầy đủ của bạn).

Một số mẫu thư từ chối phỏng vấn bằng tiếng Anh

Mẫu 3:

Dear (Hiring Manager’s name),

Thank you for taking the time to review my application for (job title).

However, I have to withdraw my application for this position. 

(Reason) 

I really appreciate you for taking the time to review me. There are so many good things about your company and you know I would be lucky to work there. 

I wish the company good luck.

Best regards,

(Your full name).

Dịch nghĩa

Chào anh/chị, tên nhà tuyển dụng, 

Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian cân nhắc cho tôi về vị trí (tên công việc).

Tuy nhiên, tôi phải rút lại đơn ứng tuyển của mình cho vị trí này. 

(Lý do) 

Tôi thực sự đánh giá cao việc bạn dành thời gian để biết đến tôi. Có rất nhiều điều tuyệt vời về công ty của bạn và tôi rất may mắn khi có thể được làm việc ở đó. 

Chúc công ty phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai.

Trân trọng,

(Tên đầy đủ của bạn).

Mẫu 4:

Dear (Hiring Manager’s name),

I am very excited to be interviewed for the (job title) position. 

However, I sincerely apologize for being unable to attend the interview because I recently accepted an offer from another company. 

Thank you for your interest and for taking the time to consider me. 

I look forward to the opportunity to work for the company in the future. 

Best regards,

(Your full name).

Dịch nghĩa

Chào anh/chị, tên nhà tuyển dụng, 

Tôi rất vui khi được phỏng vấn cho vị trí (tên công việc). 

Tuy nhiên, tôi thành thật xin lỗi vì không thể tham dự cuộc phỏng vấn vì gần đây tôi đã nhận lời mời từ một công ty khác. 

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm và  dành thời gian xem xét về tôi.

Tôi hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với công ty trong tương lai.

Trân trọng,

(Tên đầy đủ của bạn).

Trên đây là các mẫu thư từ chối phỏng vấn tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng ELSA Speech Analyze đã giúp ích cho các bạn khi gặp các trường hợp phải từ chối một cuộc phỏng vấn. 

Có thể thấy, tiếng Anh đang trở thành một yêu cầu cơ bản khi ứng tuyển vào nhiều vị trí trên thị trường việc làm tại Việt Nam. Để thực sự nổi bật và tìm thấy những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, bên cạnh kinh nghiệm chuyên môn thì khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ là điểm cộng lớn cho bạn. 

Hiện tại, ELSA Speech Analyzer đã phát triển một tuyển tập các bài học về phỏng vấn xin việc để bạn có thể chuẩn bị và luyện tập các đoạn hội thoại tiếng Anh thông dụng trong buổi phỏng vấn. Đồng thời, ELSA Speech Analyzer sẽ hướng dẫn cách phát âm chuẩn, phản xạ trôi chảy nhờ công nghệ A.I nhận dạng giọng nói độc quyền. Hệ thống sẽ nhận dạng giọng nói của bạn, đánh giá cách phát âm, hiển thị các lỗi cơ bản và hướng dẫn cách chỉnh sửa.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Ngoài ra, ELSA Speech Analyzer còn cung cấp 25.000 bài thực hành, hơn 290 bài học giao tiếp cho mọi ngành nghề, chức vụ, phòng ban. Điều này cho phép bạn cải thiện tiếng Anh của mình để chuẩn bị cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Tiếng Anh giao tiếp là một trong những yếu tố vô cùng cần thiết cho người đi làm trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong bài viết dưới đây, ELSA Speech Analyzer xin được giới thiệu đến bạn các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm đơn giản và hữu dụng, giúp bạn tự tin thực hành nơi công sở.

Tổng hợp mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm 

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp hằng ngày

Mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa tiếng Việt
How long have you worked here?Anh đã làm ở đây bao lâu rồi?
How do you get to work?Anh đến cơ quan bằng gì?
He’s in a meetingAnh ấy đang họp
What time does the meeting start?Mấy giờ thì cuộc họp bắt đầu?
What time does the meeting finish?Mấy giờ thì cuộc họp kết thúc?
The reception’s on the first floorQuầy lễ tân ở tầng một
I’ll be free after lunchTôi rảnh sau bữa trưa
She’s going to have a farewell party on FridayCô ấy sắp tổ chức tiệc chia tay vào thứ Sáu
She’s resignedCô ấy xin thôi việc rồi
He has been promotedAnh ấy đã được thăng chức
Show me the report?Cho tôi xem bản báo cáo được không?
I need to go to photocopiesTôi cần phải đi photocopy
Where’s the photocopier?Máy photocopy ở đâu?
The photocopier is jammedMáy photocopy bị kẹt giấy rồi
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh với khách hàng, đối tác kinh doanh

Mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa tiếng Việt
He’s receiving customers at the momentAnh ấy đang tiếp khách hàng
Sorry to keep you waitingXin lỗi vì để anh/chị phải chờ
Can I help you?Tôi có thể giúp gì được anh/chị?
Do you need any help?Anh/chị có cần giúp gì không?
What can I do for you?Tôi có thể làm gì giúp anh chị?
This is my name cardĐây là danh thiếp của tôi
We hope to be your official partner soonChúng tôi rất mong chúng ta sẽ sớm trở thành đối tác chính thức
We already had the contract to signChúng tôi đã chuẩn bị hợp đồng sẵn sàng để ký kết
You are welcomed to visit our companyRất vui được đón tiếp anh/chị đến thăm công ty chúng tôi
Let’s get down to the business, shall we?Chúng ta bắt đầu buổi thảo luận nhé?
I hope to visit your companyRất mong có thể đến thăm công ty của anh/chị

Xem thêm:

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm khi đề xuất ý kiến

Mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa tiếng Việt
I believe the more ideas we have, the larger our market share in Vietnam will be.Tôi nghĩ chúng ta có càng nhiều  ý tưởng thì chúng ta càng chiếm được nhiều thị phần tại Việt Nam.
We’d like to talk about the deal you’ve offered us.Chúng tôi muốn bàn về hợp đồng và điều khoản mà anh/chị đưa ra.
This could be the best solution to the problem.Đây có thể là giải pháp tốt nhất cho vấn đề này
Why don’t we offer them a 15% discount in order to move our inventory quickly?Sao chúng ta không giảm thêm 15% để bán số hàng tồn kho nhanh hơn
I believe that working outside of the workplace can sometimes help us perform better.Tôi tin rằng đôi khi chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn khi không làm việc trong văn phòng

Mẫu câu giao tiếp cho người đi làm khi họp nhóm, thảo luận công việc

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm khi họp nhóm, thảo luận công việc
Mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa tiếng Việt
That is a fantastic ideaĐó là một ý tưởng tuyệt vời
It’s a big help if you could arrange the meetingAnh/chị đã giúp chúng tôi rất nhiều khi có thể sắp xếp một cuộc gặp mặt như thế này
The deadline for this task is SaturdayHạn nộp công việc này là vào thứ 7
Please tell us more about why you chose this idea.Bạn trình bày thêm cho chúng tôi vì sao bạn chọn ý tưởng này nhé
Take care not to make the same mistake twice.Hãy cẩn thận để không phạm phải sai lầm tương tự.
In my point of view, we should choose plan B instead of plan ATôi nghĩ chúng ta nên chọn phương  án B thay vì phương án A
Let’s hear Ms Luna’s ideaChúng ta cùng nghe thử ý kiến của cô Luna nhé

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm khi nghe/nhận điện thoại

Mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa tiếng Việt
Marketing department, Sam speakingPhòng tiếp thị xin nghe, tôi là Sam
May I ask who am I speaking with?Tôi có thể biết mình đang nói chuyện với ai không?
Can I put you on hold for a minute?Anh có thể giữ máy một lát không?
Do you mind holding while I check on thatPhiền bạn giữ máy để tôi kiểm tra một chút nhé
Is there anything else I can help you with?Tôi có thể giúp gì cho bạn nữa không?
Can I leave a message for him/her?Tôi có thể để lại lời nhắn cho anh ấy/cô ấy được không?
I think we have a bad connection.  Can I call you back?Tôi nghĩ đang bị trục trặc đường truyền một chút. Tôi có thể gọi lại sau không?
Could you ask him/her to call me back, please?Bạn có thể nhắn anh ấy/cô ấy gọi lại cho tôi được không?
mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm khi nghe điện thoại

Xem thêm:

Mẫu câu giao tiếp cho người đi làm khi xin nghỉ phép

Mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa tiếng Việt
I need a sick leave for 3 daysTôi muốn xin nghỉ ốm 3 ngày
I want to take a day off to…Tôi muốn xin nghỉ 1 ngày để…
Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Monday?Tôi có thể xin nghỉ ngày thứ 2 không?
It’s not likely. There’s a lot of work to doTôi e là không được rồi, còn nhiều công việc cần làm lắm
I need tomorrow offTôi muốn được nghỉ làm ngày mai
She has a day off todayHôm nay cô ấy xin nghỉ làm

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm khi muốn biểu dương

Mẫu câu tiếng AnhDịch nghĩa tiếng Việt
He ought to be praised for what he has done. Cô ấy nên được biểu dương vì những gì cô ấy đã làm.
Emily deserved credits, certainlyChắc chắn rồi, Emily đáng được tuyên dương
You did a good jobBạn đã làm rất tốt rồi
Good job on the report! I think the executives will like itBản báo cáo rất tốt, tôi nghĩ cấp trên sẽ rất hài lòng
What a smart answer! Quả là một câu trả lời thông minh

Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm mất gốc

Việc học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm bận rộn, mất gốc không nên quá nóng vội, thu nạp kiến thức và tài liệu một cách ồ ạt. Hãy bắt đầu từ nền tảng giao tiếp cơ bản, cụ thể là những yếu tố sau:

1. Học phát âm tiếng Anh chuẩn

Phát âm chuẩn là nền tảng để giao tiếp tiếng Anh khi đi làm, giúp bạn phát triển song song kỹ năng nghe – nói. Vì vậy, trước tiên hãy nắm vững hệ thống phiên âm Quốc tế, 44 âm tiết tiếng Anh IPA. Đồng thời, tập cho mình thói quen tra cứu phiên âm mỗi khi thấy từ mới.

>> Website luyện phát âm tiếng Anh tốt nhất hiện nay

>> Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay, giúp bạn tự tin chinh phục người nghe

2. Trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh kinh doanh

Rào cản lớn nhất khi giao tiếp tiếng Anh chốn công sở là không có đủ vốn từ để truyền đạt nội dung mà mình muốn. Vì vậy, bạn hãy bắt đầu trau dồi vốn từ, học theo từng nhóm chủ đề như: Tiếng Anh khi giao tiếp cùng đồng nghiệp, tiếng Anh khi đàm phán, thuyết trình tiếng Anh, phỏng vấn bằng tiếng Anh. Bên cạnh việc ghi chép từ mới, hãy song song luyện nghe các bài hội thoại để nắm được thói quen sử dụng từ trong từng ngữ cảnh.

Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

3. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

Để tự tin sử dụng tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, bạn cần luyện song song 2 kỹ năng nghe – nói. Trước hết, hãy tập phản xạ tiếng Anh bằng cách nghe nhạc, nghe tin tức tiếng Anh vào bất cứ lúc nào mình rảnh. Dần dần, bạn sẽ quen được ngữ điệu tiếng Anh, nghe và phát âm chuẩn xác hơn.

Bạn có thể sử dụng cách luyện nghe và chép chính tả, vừa nhớ lâu, vừa học thêm được kho từ vựng tiếng Anh văn phòng đáng kể. Sau khi đã quen dần, bạn có thể tập trả lời câu hỏi có trong đoạn hội thoại giao tiếp mà mình đang nghe.

4. Học ngữ pháp tiếng Anh căn bản

Ngữ pháp không quá quan trọng trong quá trình giao tiếp tiếng Anh. Tuy nhiên, với người đi làm, nếu bạn nói chuyện với đối tác hay cấp trên bằng giọng chuẩn, ngữ pháp đúng thì chắc chắn bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Đồng thời, nắm chắc ngữ pháp căn bản có thể giúp bạn xem/viết hồ sơ xin việc, tài liệu hoặc báo cáo tiếng Anh một cách dễ dàng hơn.

Một trong những giáo trình ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho người đi làm mà bạn có thể tham khảo là English Grammar In Use. Bạn có thể tham khảo và học ngữ pháp song song với việc luyện viết cover letter, câu trả lời phỏng vấn, viết email tiêng Anh để bổ trợ cho công việc của mình. 

Trên đây là lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm mất gốc miễn phí. Bạn hãy luyện tập trong vòng 3 tháng, sau nó nâng cấp dần độ khó để tự tin giao tiếp, bứt phá tại chốn công sở nhé.

Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm hiệu quả

1. Luyện phản xạ bằng môi trường giao tiếp tiếng Anh

Ngoài lộ trình bài bản, phương pháp tự học tiếng Anh cho người đi làm hiệu quả bạn phải “hòa” mình vào môi trường sử dụng toàn tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng hình thành phản xạ, nâng cao kỹ năng nghe – nói.

Nếu công ty bạn có đồng nghiệp là người nước ngoài, hãy mạnh dạn bắt chuyện và thường xuyên tán gẫu với họ. Bên cạnh đó, bạn có thể luyện tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm online bằng cách tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh trực tuyến để giao lưu với người bản xứ.

Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

2. Hãy suy nghĩ bằng tiếng Anh

Bí quyết học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm này rất hiệu quả, giúp bạn nói chuyện một cách tự nhiên và lưu loát hơn. Đừng nghĩ câu trả lời tiếng Việt trước, sau đó “word by word” (dịch từng từ) sang tiếng Anh, dẫn đến việc bí từ, ậm ừ trong lúc nói chuyện.

3. Học từ vựng và mẫu câu theo đúng ngữ cảnh

Khác với tiếng Anh giao tiếp thường ngày, người đi làm thường nói chuyện bằng tiếng Anh trong một nhóm chủ đề, một nhóm đối tượng nhất định. Vì vậy, bạn hãy tập trung ôn luyện từ vựng và mẫu câu tiếng Anh văn phòng cần thiết để giao tiếp chốn công sở, không nên nhồi nhét quá nhiều từ mới một lúc.

Một mẹo khá hay là bạn hãy học tiếng Anh theo ngữ cảnh, giả định rằng mình đang trò chuyện cùng đồng nghiệp về dự án tiếp thị mới hay đang thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty. Làm được điều này, bạn sẽ không còn “e ngại” khi giao tiếp thực tế nữa.

Giáo trình – Tài liệu học tiếng Anh cho người đi làm

1. Oxford Business English

Oxford Business English là sách học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm hiệu quả, cấp tốc tại nhà. Bạn sẽ được học từ vựng tiếng Anh kinh doanh, cách phát âm thông qua nhiều tình huống thực tế. Mỗi bài học sẽ kèm theo hướng dẫn cụ thể, có audio và sách bài tập Check your Vocabulary.

Giáo trình tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

Bộ giáo trình này gòm 12 tài liệu chính, kiến thức có thể ứng dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau

 1. Oxford Business English – English for Accouting
 2. Oxford Business English – English for Human Resource
 3. Oxford Business English – English for Marketing & Adsverting
 4. Oxford Business English – English for Sales & Purchasing
 5. Oxford Business English – English for Customer Care
 6. Oxford Business English – English for Legal Professionals
 7. Oxford Business English – English for Meetings
 8. Oxford Business English – English for Presentations
 9. Oxford Business English – English for Negotiating
 10. Oxford Business English – English for the Energy Industry
 11. Oxford Business English – English for Cabin Crew
 12. Oxford Business English – English for Logistics

2. Ship or Sheep

Cuốn giáo trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm này sẽ giúp bạn luyện phát âm đúng chuẩn hơn. Cụ thể, bạn sẽ được chuẩn hóa toàn bộ phiên âm, học các cặp âm dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh, giao tiếp đúng ngữ điệu.

Tài liệu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

3. Business Goals Professional English (Cambridge)

Business Goals Professional English là tài liệu học tiếng Anh dành cho người mất gốc, cần cải thiện để phục vụ tốt cho công việc của mình. Cuốn sách được thiết kế nội dung theo từng tình huống hội thoại cụ thể như:

Sách tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

>> Top 10+ Trang Web Học Tiếng Anh Giao Tiếp Online cho người đi làm

>> Review trung tâm tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại Tp.HCM và Hà Nội

Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm – ELSA Premium

Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn và các công ty, tập đoàn ngày càng cần những nhân sự đa năng, có trình độ học vấn cũng như khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Gói học ELSA Premium tự hào là bí quyết giúp người Việt đẩy lùi nỗi sợ tiếng Anh và có nhiều cơ hội bước vào thị trường quốc tế vô cùng rộng mở.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Nâng cấp khả năng giao tiếp tiếng Anh nơi công sở với phần mềm luyện nói ELSA Speech Analyzer

ELSA Speech Analyzer (ELSA SA) là công cụ luyện nói tiếng Anh hàng đầu hiện nay. Nhờ áp dụng công nghệ A.I trong việc nhận dạng giọng nói, phần mềm có khả năng lắng nghe, chấm điểm, phân tích lỗi sai của người học sau đó đưa ra các hướng dẫn luyện tập ngay tức thì. Qua đó, bạn có thể ghi nhớ từ vựng một cách dễ dàng, tự tin hơn trong giao tiếp và đồng thời xây dựng phản xạ tiếng Anh tốt hơn nhờ bộ câu hỏi gợi ý cho từng chủ đề.

Mang trên mình kỳ vọng về khả năng trở thành chuyên gia luyện nói tiếng Anh tại nhà bằng công nghệ A.I, ELSA Speech Analyzer chính là phiên bản nâng cấp của ELSA Speak khi phục vụ chuyên sâu cả nhóm người đang luyện thi IELTS và các chứng chỉ Anh văn quốc tế khác. Với độ phủ sóng rộng khắp, đây chắc hẳn là phiên bản nâng cấp này sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Ngoài ra, tính năng ELSA AI vừa ra mắt cũng là một “điểm sáng” của gói học này. ELSA AI là tính năng mới nhất của app ELSA Speak, cho phép người dùng luyện giao tiếp cùng AI trong mọi bối cảnh trong cuộc sống. ELSA AI có thể trò chuyện với bạn trong bất kì hoàn cảnh nào. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các bối cảnh đối thoại được hệ thống đề xuất hoặc tự tạo ra bối cảnh mong muốn.

Bảng so sánh ELSA Premium và ELSA Pro

Để trải nghiệm các tính năng luyện nói cùng công nghệ A.I như ELSA Speech Analyzer và ELSA AI, bạn hãy nhanh chóng “bỏ” gói học ELSA Premium vào giỏ hàng. Bên cạnh tính năng ELSA Speech Analyzer ưu việt, gói học này còn bao gồm cả ELSA Pro và ELSA AI, đảm bảo phục vụ mọi nhu cầu rèn luyện giao tiếp tiếng Anh của người dùng. ELSA Premium hứa hẹn trở thành lựa chọn luyện ngôn ngữ hàng đầu của người Việt trong tương lai.

Trên đây là tổng hợp một số mẫu câu tiếng Anh cho người đi làm mà mọi người có thể sử dụng trong môi trường công sở. Đừng quên sử dụng các mẫu câu trên thường xuyên và luyện tập cùng ELSA Speech Analyzer để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn nhé. 

Trong bài thuyết trình tiếng Anh, để có thể dẫn dắt nội dung một cách thu hút thì việc sử dụng các câu dẫn hay, độc đáo là bước đệm vô cùng quan trọng. Cùng ELSA Speech Analyzer tổng hợp các câu dẫn thú vị trong tiếng Anh để áp dụng hiệu quả vào bài nói của mình.

>> Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay, giúp bạn tự tin chinh phục người nghe

1. Mẫu câu dẫn vào nội dung trong bài thuyết trình Tiếng Anh

Cấu trúc chung của 1 bài thuyết trình tiếng Anh gồm 3 phần: Giới thiệu, Nội dung chính và Kết luận. Phần giới thiệu được xem là phần dễ gây ấn tượng nhất, giúp thu hút sự chú ý cũng như dẫn dắt mọi người vào nội dung thuyết trình của bạn. Dưới đây là mẫu câu mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh bạn có thể tham khảo.

Mẫu câuDịch nghĩa
My objective today is…Mục tiêu của tôi hôm nay là…
I’ll start with some general information about… Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin tổng quan về…
The purpose of my presentation is…Mục đích bài thuyết trình này của tôi …
As you all know / As you are aware, we are concerned about…Như các bạn đã biết, chúng ta đang quan tâm về…
I’m going to take a look at….Tôi sẽ xem xét về…
This, of course, will help youĐiều này, chắc chắn rồi, sẽ giúp bạn…
I think everybody has heard about…, but hardly anyone knows a lot about it. Tôi nghĩ mọi người đều đã nghe về…, nhưng hiếm ai biết nhiều về nó.

2. Mẫu câu liên kết, chuyển ý khi thuyết trình bằng tiếng Anh

Để khán giả luôn tập trung vào bài thuyết trình của bạn, từng nội dung phải có sự liên kết bằng các câu chuyển ý. Cùng tham khảo các mẫu câu chuyển ý sau đây:

Mẫu câuDịch nghĩa
So, firstly… Vì vậy, đầu tiên là…
To begin with..Hãy bắt đầu với…
I’d like to turn to…Tôi muốn chuyển sang…
Now I’d like to look at…Bây giờ tôi muốn xem xét…
Let’s move to the first part… Hãy đi đến phần đầu…
This leads me to my next point…Điều này dẫn tôi đến điều tiếp theo…
Alright, I will talk about….Được rồi, tôi sẽ nói về…
Now I’d like to move on…Bây giờ tôi muốn chuyển sang…
Now, I want to describe…Bây giờ, tôi muốn miêu tả về…
As I said at the beginning…Như tôi đã nói lúc đầu…
… then I will look at … next …. and finally … … sau đó tôi sẽ … tiếp theo … và cuối cùng… 
Sử dụng câu chuyển ý giúp người nghe luôn tập trung vào bài thuyết trình của bạn

>> Xem thêm:

3. Mẫu câu dẫn độc đáo bằng Tiếng Anh thu hút sự tập trung khi thuyết trình

Bài thuyết trình của bạn sẽ không bao giờ nhàm chán nếu sử dụng các câu dẫn độc đáo, tạo ấn tượng mạnh, thể hiện sự chuyên nghiệp và thành thạo ngôn ngữ của bạn. Kết quả mang lại, bạn sẽ cực kỳ hài lòng.

Mẫu câu Dịch nghĩa
I’m going to tell you the secret…Tôi sẽ cho bạn biết bí mật…
Here’s what you need to know…Đây là điều bạn cần biết…
Let me note this for you…Hãy để tôi lưu ý điều này giúp bạn
If you are only going to do one thing, it should be…Nếu bạn chỉ làm một thứ, điều đó nên là…
Let me begin by explaining why…Hãy để tôi bắt đầu bằng cách giải thích tại sao… 
Before I start, does anyone know…Trước khi tôi bắt đầu, có ai biết… 
But frankly speaking…. Thành thật mà nói… 
I have a feeling that… Tôi có cảm giác rằng… 

4. Mẫu câu dẫn dắt vào biểu đồ minh hoạ, hình ảnh

Hình ảnh, biểu đồ minh hoạ giúp cho bài thuyết trình của bạn trở nên sinh động hơn. Những mẫu câu dưới đây sẽ giúp phần thuyết trình đa dạng hơn:

Mẫu câuDịch nghĩa
Take a look at thisHãy xem cái này
Let me quickly explain the graphĐể tôi giải thích nhanh chóng về biểu đồ
This graph shows you…Đồ thị này cho thấy…
Let’s look at this graph, you will see…Hãy nhìn vào biểu đồ này, bạn sẽ thấy…
You can see that different colors have been used to indicates…Bạn có thể thấy màu sắc khác nhau đã được sử dụng để biểu thị …
Here is a quick recap of the main points…Dưới đây là tóm tắt nhanh những điểm chính… 
According to survey data…Theo số liệu điều tra… 
More recently…Gần đây hơn… 
Dùng biểu đồ minh hoạ giúp bài thuyết trình tiếng Anh sinh động hơn

Nếu bạn lo lắng về kỹ năng thuyết trình tiếng Anh, ngoài việc chuẩn bị toàn bộ nội dung kỹ lưỡng, việc luyện tập kỹ năng phát âm và ngữ điệu đúng chuẩn sẽ giúp bạn truyền đạt nội dung một cách hiệu quả.

Đặc biệt, gói học ELSA Premium chính là bí quyết giúp bạn tự tin nói tiếng Anh như người bản xứ, đáp ứng mọi nhu cầu luyện tập qua các tính năng bao gồm ELSA Pro, ELSA AI và ELSA Speech Analyzer.

Bảng so sánh ELSA Premium và ELSA Pro

Đăng ký ELSA Premium ngay để cùng trải nghiệm những tính năng đặc biệt này.

Đối với nhu cầu luyện tập thuyết trình, ELSA Speech Analyzer có thể cung cấp cho bạn các đánh giá về phần thuyết trình, chỉ ra từng lỗi sai trong mỗi âm tiết và đưa ra gợi ý về nội dung. ELSA Speech Analyzer sẽ đồng hành cùng bạn, giúp bạn tự tin nói tiếng Anh như người bản xứ nhờ vào công nghệ A.I nhận diện giọng nói và chỉ ra từng lỗi sai trong mỗi âm tiết. 

Ngoài ra, ELSA Speech Analyzer cung cấp bộ bài học chuyên sâu bao gồm các từ vựng tiếng Anh thông dụng từ cơ bản đến nâng cao. Đăng ký ELSA Speech Analyzer ngay để cùng trải nghiệm những tính năng đặc biệt này.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Như vậy, trên đây là tổng hợp các câu dẫn hay, độc đáo trong bài thuyết trình tiếng Anh mà ELSA chia sẻ đến bạn, hy vọng có thể phần nào giúp bài thuyết trình của các bạn lưu loát và chuyên nghiệp hơn. 

Tiếng Anh hiện là ngôn ngữ phổ biến hàng đầu để giao tiếp trong công việc. Do đó, nhu cầu tìm học các khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cũng tăng cao. 

Để đáp ứng nhu cầu này, ELSA đã cho ra mắt ELSA Speech Analyzer. Đây là trình luyện nói tiếng Anh giao tiếp toàn diện hàng đầu thị trường. Cùng tìm hiểu xem khóa học này sẽ mang lại cho bạn những gì nhé!

Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ELSA Speech Analyzer phù hợp với ai?

ELSA Speech Analyzer là trình luyện nói tiếng Anh tối tân nhất hiện nay. Vận hành trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới, ELSA Speech Analyzer có khả năng phân tích, chấm điểm và sửa lỗi sai kỹ năng Speaking của người dùng.

Khóa học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm ELSA Speech Analyzer có nhiều ưu điểm nổi trội như: không gò bó không gian – thời gian, lộ trình học thiết kế theo nhu cầu và trình độ của học viên. Có thể đồng bộ hóa lịch họp trên Google Calendar cùng nhiều tính năng khác. 

Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm phù hợp với ai?

Với những ưu điểm kể trên, ELSA Speech Analyzer sẽ phù hợp với: 

Người học sẽ nhận được gì khi tham gia khóa học giao tiếp ELSA Speech Analyzer?

ELSA Speech Analyzer được xem là khóa học giao tiếp toàn diện nhất cho người đi làm hiện nay. Với một gói học trọn đời, học viên sẽ được trải nghiệm trọn vẹn những tính năng dưới đây: 

Hệ thống chấm điểm Speaking chính xác gần như tuyệt đối

Trình luyện nói ELSA Speech Analyzer được tích hợp nhiều công nghệ tân tiến như: Trí tuệ nhân tạo (A.I), công nghệ nhận diện giọng nói độc quyền, công nghệ học sâu,…

Qua đó, khi học viên ghi âm bài nói của mình, hệ thống sẽ tự động nhận diện giọng nói. Sau đó tiến hành phân tích chuyên sâu rồi chỉ ra những lỗi sai người dùng mắc phải. Đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: phát âm (Pronunciation), ngữ điệu (Intonation), độ trôi chảy (Fluency), ngữ pháp (Grammar), vốn từ (Vocabulary).

khóa học tiếng anh elsa speech analyzer

Chưa dừng lại ở đó, hệ thống còn có chỉ dẫn chi tiết để người dùng tự khắc phục lỗi sai của mình. Mà không cần nhờ đến gia sư hay bất kỳ chuyên gia nào. Theo thống kê, khả năng chấm điểm của ELSA Speech Analyzer có độ chính xác lên đến 98%.

Chỉnh sửa ngữ pháp và gợi ý từ vựng

Sợ nói sai ngữ pháp, sợ thiếu vốn từ, sợ dùng sai từ,… là một số những “nỗi niềm” khiến hội người đi làm luôn ám ảnh với việc giao tiếp bằng tiếng Anh. 

Khi học với ELSA Speech Analyzer, hệ thống sẽ dựa vào ngữ cảnh bài nói để nhận diện những lỗi sai ngữ pháp có trong bài. Từ đó đưa ra hướng dẫn chỉnh sửa kèm lời giải thích dễ hiểu ở mỗi cấu trúc ngữ pháp được sửa sai. 

khóa học tiếng anh elsa speech analyzer

Ngoài ra, nhằm giúp học viên nâng cao khả năng sử dụng vốn từ của mình, ELSA Speech Analyzer còn gợi ý các từ vựng C1 & C2 (tương đương 6.5 IELTS trở lên) mà người dùng có thể thay thế trong bài. Qua đó, bạn sẽ biết thêm nhiều từ vựng mới. Cũng như dễ dàng áp dụng được nó trong các bài nói sau. 

Dự đoán điểm thi IELTS Speaking

Đối với những bạn có nhu cầu luyện thi IELTS Speaking, việc thi thử và được chấm điểm IELTS Speaking đôi khi là một vấn đề khó khăn. Bởi hầu hết các chương trình luyện thi có chấm điểm IELTS ngoài thị trường hiện nay có giá thành vô cùng đắt đỏ. Có thể lên đến vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng tùy chương trình/khóa học. 
Khi học với ELSA Speech Analyzer, học viên sẽ được dự đoán điểm thi IELTS Speaking đối với mọi bài ghi âm trên hệ thống. Hơn thế nữa, hệ thống còn dự đoán cả điểm thi TOEIC, TOEFL, PTE, CEFR. Đây là 5 chứng chỉ tiếng Anh lớn nhất thế giới hiện nay.

giao diện dự đoán điểm thi ielts speaking

Kết quả chấm thi có độ chính xác tương đối cao. Do đó, học viên có thể tận dụng tính năng này để theo dõi sự tiến bộ của mình theo thời gian một cách dễ dàng.

Đọc thêm: Làm thế nào để đạt IELTS Speaking band 6.0? Chi tiết lộ trình tự học IELTS Speaking

Học tự do, không bó buộc theo giáo trình

Ngoài học phí đắt đỏ, chương trình học gò bó, không đáp ứng nhu cầu là những lý do khiến người đi làm ngại tìm đến các trung tâm Anh ngữ. Hoạt động hoàn toàn trên nền tảng web, ELSA Speech Analyzer cho phép học viên học ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào mà học viên rảnh. 

Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm có giao diện trực quang trên laptop

Chưa dừng lại ở đó, khi tham gia học khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm của ELSA Speech Analyzer, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học riêng. Lộ trình này nhằm khắc phục những điểm yếu chưa hoàn thiện, đồng thời phục vụ đúng nhu cầu học của bạn. 

ELSA Speech Analyzer chỉ phân tích và chấm điểm dựa trên từng bài nói. Không xét đến bối cảnh hay chủ đề. Do đó, bạn hoàn toàn có thể học nói mọi chủ đề mà bạn yêu thích. Và ELSA Speech Analyzer sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng của mình dựa trên bài nói đó.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Đăng ký khóa học tiếng Anh cho người đi làm ELSA Speech Analyzer như thế nào?

Nếu đang quan tâm đến khóa học nhưng chưa biết cách đăng ký, bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Truy cập https://speechanalyzer.elsaspeak.com/ 

đăng ký elsa sa đơn giản nhất

Bước 2: Chọn Create an account for FREE

địa chỉ đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

Bước 3: Khi hộp thoại Welcome hiện ra, chọn I do, let’s sign in nếu bạn đã có tài khoản ELSA từ trước. 

truy cập phần mềm học giao tiếp tiếng Anh

Nếu chưa tạo tài khoản ELSA, hãy chọn No, let’s create an account và làm theo các bước dưới đây

Bước 4: Điền Họ và tên, email và mật khẩu vào ô trống. Và bấm Create an account để tạo tài khoản.

học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả cho người đi làm

Bước 5: Khi đã tạo xong tài khoản, bạn sẽ được dẫn đến giao diện chào đón của ELSA Speech Analyzer. 

giao diện chào đón của ELSA Speech Analyzer

Tại đây, bạn chọn Get Started để bắt đầu thực hiện bài kiểm tra đầu vào.

Bước 6: Chọn câu trả lời mô tả chính xác trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn nhất. 

trả lời mô tả chính xác trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn

Bước 7: Chọn câu trả lời đúng với nhu cầu học tiếng Anh hiện tại của bạn nhất. 

trả lời mô tả chính xác trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn

Bước 8: Chọn ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Nếu không tìm thấy trong các câu trả lời trên, bạn có thể gõ tên tiếng mẹ đẻ của mình vào ô tìm kiếm. 

trả lời mô tả chính xác trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn

Bước 9: Chọn Continue để bắt đầu bài kiểm tra đầu vào

Truy cập khóa học elsa sa

Bước 10: Hoàn thành bài kiểm tra đầu vào để hệ thống xác định những điểm bạn cần cải thiện. 

Hoàn thành bài kiểm tra đầu vào

Bước 11: Bắt đầu hành trình luyện nói tiếng Anh lưu loát cùng ELSA Speech Analyzer ngay thôi nào!

Hướng dẫn đăng ký ELSA SA nhanh chóng

(*) Với mỗi tài khoản mới đăng ký, bạn sẽ được tặng gói dùng thử miễn phí với thời lượng 30 phút (chỉ tính trên tổng thời lượng ghi âm). 

Tổng kết

Ở bài viết này, ELSA đã giới thiệu đến bạn khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm hiệu quả nhất – khóa học ELSA Speech Analyzer. Hy vọng những thông tin được cung cấp ở trên đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về khóa học này. 

Nếu quan tâm về khóa học, bạn có thể mua ngay gói học trọn đời với mức giá ưu đãi TẠI ĐÂY.

Bạn đang tìm kiếm những trang web luyện phát âm tiếng Anh tốt nhất để nâng cao kỹ năng nói của mình? Trong bài viết dưới đây, ELSA Speech Analyzer sẽ giúp bạn tổng hợp TOP 10 website luyện phát âm tiếng Anh tốt nhất hiện nay. 

1. ELSA Speech Analyzer – website luyện phát âm tiếng Anh nâng cao hiệu quả nhất hiện nay

ELSA Speech Analyzer là một trong những trang web luyện phát âm tiếng Anh trực tuyến được nhiều người tin dùng nhất hiện nay. Đây là phần mềm đầu tiên ứng dụng công nghệ A.I vào việc học phát âm, giúp người học cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh một cách hiệu quả. 

Bên cạnh đó, ELSA Speech Analyzer giúp đánh giá và cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh toàn diện của người dùng trên 5 yếu tố bao gồm: phát âm, lưu loát, ngữ điệu, ngữ pháp và cả từ vựng. Đồng thời, người học cũng có thể nói tự do hoặc trả lời những câu hỏi gợi ý để nâng cao độ lưu loát và tự tin khi nói tiếng Anh trong mọi tình huống. 

ELSA Speech Analyzer - website luyện phát âm tiếng Anh hiệu quả
ELSA Speech Analyzer – website luyện phát âm tiếng Anh hiệu quả

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

ELSA Speech Analyzer là công cụ có khả năng lắng nghe, nhận dạng giọng nói, chấm điểm, phân tích lỗi sai và đưa ra hướng dẫn luyện tập cho học viên ngay lập tức. Đặc biệt hơn, phần mềm còn lưu trữ toàn bộ dữ liệu luyện tập của người dùng, từ đó bạn có thể tự đánh giá mức độ tiến bộ của bản thân. 

Với sự tiện lợi và hiệu quả mà ELSA Speech Analyzer, đây chắc chắn là một trong những website tốt nhất cho những ai muốn cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình.

Bảng so sánh ELSA Premium và ELSA Pro

Để có thể trải nghiệm tính năng này, người dùng cần sở hữu gói học ELSA Premium. ELSA Premium là gói học mới nhất đến từ ELSA, cho phép người dùng truy cập vào các gói học và tính năng mới nhất của ELSA. Đặc biệt, người dùng Premium sẽ được truy cập miễn phí các chương trình độc quyền như ELSA Pro, ELSA AI và ELSA Speech Analyzer. Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh chóng chọn mua gói ELSA Premium ngay bây giờ nhé!

2. Englishclub.com

Englishclub.com là một trang web rất hữu ích cho những ai có nhu cầu cải thiện và nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Anh. Tại đây bạn có thể rèn luyện mọi kỹ năng từ ngữ pháp đến từ vựng. Tuy nhiên nếu bạn đang tập trung để nâng cao khả năng phát âm, hãy truy cập vào mục Pronunciation để tìm kiếm tài liệu tự học và bài tập tương ứng với nhu cầu của mình. 

Điểm đặc biệt của website là bạn có thể làm các bài tập bằng cách trả lời câu hỏi hoặc tham gia các câu đố / trò chơi về phát âm để nâng cao trình độ của mình. 

Englishclub.com còn có diễn đàn, cộng đồng xã hội – nơi người học ở khắp mọi nơi có thể kết nối và tương tác với nhau. Từ đó tạo cho người dùng cơ hội thực hành giao tiếp một cách chân thực nhất.

3. Soundsofspeech.uiowa.edu

Một trong những tính năng nổi bật của trang web này là có video hướng dẫn phát âm cụ thể theo khẩu hình miệng. Điều này giúp người học dễ dàng thực hiện theo và nâng cao kỹ năng phát âm một cách nhanh chóng. 

Website luyện tập phát âm tiếng Anh này phù hợp với mọi đối tượng. Đồng thời, tất cả các tài liệu và công cụ trên Soundsofspeech.uiowa.edu đều hoàn toàn miễn phí và dễ dàng sử dụng. 

4. Bbclearningenglish.co.uk

TOP 10 Web luyện phát âm tiếng anh - Bbclearningenglish.co.uk
TOP 10 Web luyện phát âm tiếng anhBbclearningenglish.co.uk

BBC Learning English là trang web luyện phát âm tiếng Anh trực tuyến được cung cấp bởi đài truyền hình và phát thanh BBC. 

Đây được xem là một nguồn tài liệu dạy phát âm vô cùng dồi dào mà người dùng không nên bỏ qua. Tại đây, người học có thể tiếp cận với những video phát âm chân thực từ chính những người bản ngữ, giúp quá trình rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

5. Rachel’s English

Rachel’s English là một trang web luyện phát âm tiếng Anh được tạo ra bởi Rachel – một giáo viên tiếng Anh và chuyên gia về phát âm. Trang web sẽ cung cấp các video hướng dẫn chi tiết về cách phát âm và bài kiểm tra tương ứng. Từ đó, đưa ra phân tích và hướng dẫn bạn luyện tập, rèn luyện từng ngày. 

6. YouGlish

YouGlish là một công cụ trực tuyến giúp bạn luyện tập phát âm tiếng Anh hiệu quả bằng cách cung cấp các video trên YouTube chứa từ hoặc câu bạn muốn luyện tập. Công cụ này giúp bạn luyện tập phát âm với nhiều giọng đọc khác nhau (Anh – Mỹ, Anh – Anh, Anh – Úc). Đồng thời,  YouGlish còn giúp người học hiểu rõ về từ vựng thông qua ngữ cảnh cụ thể và hình ảnh trực quan, sinh động.

7. FluentU.com

FluentU là một trang web luyện phát âm và học tiếng Anh trực tuyến bằng video. Bạn sẽ được học phát âm thông qua các video ngắn về chương trình tin tức, đoạn phim hoặc bài diễn thuyết nổi tiếng có phụ đề đi kèm. Khi gặp một từ nào đó không hiểu, bạn có thể bấm vào từ đó để được hướng dẫn chi tiết cách phát âm và xem ví dụ minh họa cụ thể. Trang web cũng cung cấp các bài kiểm tra về ngữ pháp và phát âm để bạn đánh giá khả năng của mình.

8. Ted.com

Ted.com là trang web rất nổi tiếng với các bài giảng đầy cảm hứng và ý nghĩa. Ngoài ra, trang web này cũng có rất nhiều bài giảng về phát âm tiếng Anh từ các chuyên gia, giúp người học có thể cải thiện kỹ năng phát âm và tăng cường sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

TOP 10 Web luyện phát âm tiếng anh tốt nhất hiện nay - Ted.com
TOP 10 Web luyện phát âm tiếng anh tốt nhất hiện nay – Ted.com

9. Voanews.com

Nếu bạn muốn luyện phát âm tiếng Anh với các tin tức thực tế và chính thống, Voanews.com là trang web tuyệt vời cho bạn. Trang web này cung cấp các bài báo, video, chương trình phát thanh và nhiều tài liệu bổ ích khác giúp người học cải thiện kỹ năng nghe nói và vốn từ vựng của mình. Các chủ đề được người dùng quan tâm nhất trên website này thường là về văn hóa, kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ.

10. Soundsofspeech.uiowa.edu

Soundsofspeech.uiowa.edu cung cấp cho người học những bài học phát âm đầy đủ, từ các âm cơ bản đến phức tạp. Trang web cũng cung cấp những tài liệu thực tế và đa dạng như các đoạn văn, bài hát, phim, giọng đọc của người bản xứ… giúp người học dễ dàng tiếp cận và tập luyện.

Việc luyện tập phát âm tiếng Anh online sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao được khả năng nói tiếng Anh hiệu quả. Bài viết trên đây đã chia sẻ đến bạn top 10 trang web luyện phát âm tiếng Anh tốt nhất hiện nay. Hy vọng bạn có thể lựa chọn công cụ phù hợp để trau dồi kỹ năng phát âm một cách chuẩn nhất.

Cách trả lời thư mời phỏng vấn bằng tiếng Anh sẽ thể hiện sự chỉn chu và giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Tham khảo bài viết dưới đây của ELSA Speech Analyzer để biết cách trả lời thư mời phỏng vấn một cách chuyên nghiệp nhất.

I. Lưu ý khi viết email trả lời thư mời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Trước khi trả lời thư mời phỏng vấn bằng tiếng Anh, bạn cần lưu ý những vấn đề dưới đây để chắc chắn rằng sau khi gửi đi, thư của bạn sẽ không mắc phải những lỗi không đáng có. 

1. Đầy đủ các phần, thông tin

Trình bày thư đầy đủ các thông tin cần thiết: 

Nội dungCác mẫu câu tiếng Anh
Lý do gửi email phản hồiThank you for the opportunity…
I am writing to confirm the interview details…
Lời cảm ơn đến người nhận thư về cơ hội phỏng vấn của ứng viênThank you for giving me the opportunity to join the interview for…
OR
I am extremely grateful to have received the Invitation Letter from your company…
Xác nhận lịch phỏng vấn (Trường hợp đồng ý và trường hợp đề xuất giờ phỏng vấn khác)I confirm that I will be available to attend the interview at [Time, Date, Location] as your request.
OR
I very much would like to interview you at [Time, Date, Location].
Đưa ra những thắc mắc hay yêu cầu
(nếu có)
If you need further information or documents, please let me know before our meeting on [Date time] at your offices.
Phần cuối thưI’m look forward to hearing from you
Lưu ý khi viết email trả lời thư mời phỏng vấn bằng tiếng Anh

2. Lời lẽ lịch sự, chuyên nghiệp

Thư trả lời phỏng vấn tiếng Anh bên cạnh việc đầy đủ thông tin, ngôn từ mạch lạc, đầy đủ thì đúng chính tả cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và chỉn chu của ứng viên. Đặc biệt, bạn nên sử dụng cấu trúc, câu từ thông dụng, dễ hiểu, không nên dùng những cụm từ có cấu trúc phức tạp hay câu từ quá hoa mỹ không phù hợp với văn phong của email.

3. Lưu ý đến thời gian gửi email

Ứng viên nên xác nhận thư mời phỏng vấn trong thời gian sớm nhất có thể. Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng nắm được thông tin và trao đổi những thắc mắc một cách kịp thời.

Có thể bạn quan tâm: 

II. Mẫu email trả lời thư mời phỏng vấn bằng tiếng Anh lịch sự

Dưới đây là 5 mẫu thư trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh lịch sự và chuyên nghiệp mà các ứng viên có thể tham khảo.

Mẫu 1:

Dear [person/organization],

Thank you for giving me the opportunity to participate in the interview for the [job title] role at [name of company]. I would like to confirm that I will definitely attend the interview at [location].

If you need any additional information for the interview, please contact me so I can be prepared thoroughly.

Yours faithfully,

[signature]

Những mẫu email trả lời thư mời phỏng vấn bằng tiếng Anh thông dụng nhất

Mẫu 2: 

Dear [person/organization],

I am pleased  to receive The Interview Invitation Letter from your company. Thank you for your consideration and the invitation to  interview for the [job title] position.

I am writing to confirm that I look forward to meeting with you  for the interview at [location]. 

Once again, sincerely thank you.

Best regards!

[signature]

Mẫu 3:

Dear [person/organization],

Thank you very much for allowing me  to participate in the interview to select [job title] for your company. I would like to confirm that I will attend the interview at…

However, during the call from [hiring manager], I have not heard about the interview location, So please let me know the interview location and additional documents I need to bring to the interview.

I’m looking forward to hearing from your company so I can prepare best.

Best regards,

[signature]

Mẫu 4: 

Dear [person/organization],

Thank you for the invitation to interview for [job title] position. I appreciate the opportunity, I am looking forward to meeting with [interviewer] on [time].

Please let me know if  I need to provide information before the interview.

Best regards,

[signature]

Mẫu 5:

Dear [person/organization],

Thank you for your invitation email. I’m looking forward to meeting with you to discuss the open position.

If there’s no problem, can you confirm that this interview will occur at [time]?

I look forward to sharing my experiences and skills with you.

Sincerely,

[signature]

Dành cho bạn: tiếng Anh cho người đi làm 

Đồng hành cùng ứng viên, công cụ ELSA Speech Analyzer ra đời giúp bạn luyện tập trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh để nâng cao cơ hội trúng tuyển. Bộ câu hỏi với chủ để interview với những tình huống cụ thể sẽ là tuyệt chiêu giúp bạn có lợi thế lớn trong buổi phỏng vấn. Sử dụng tiếng Anh để chứng minh bản thân xứng đáng có công việc bạn mơ ước.

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Như vậy, bài viết trên đây đã chia sẻ đến bạn cách trả lời thư phỏng vấn bằng tiếng Anh chuẩn xác và chuyên nghiệp. Ứng viên cũng cần lưu ý chuẩn bị cho buổi phỏng vấn qua việc luyện tập Nói tiếng Anh khi phỏng vấn để có thể nắm bắt được cơ hội nghề nghiệp như mong muốn. ELSA Speech Analyzer sẽ đồng hành cùng bạn thực hiện ước mơ.

Kỹ năng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh rất quan trọng, đặc biệt với những vị trí tại công ty đa quốc gia, thường xuyên giao tiếp với khách hàng quốc tế. Trong bài viết này, ELSA Speech Analyzer sẽ bật mí cho bạn những câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn và cách trả lời “cưa đổ” nhà tuyển dụng nhé.

Tell me about yourself – Hãy giới thiệu về bản thân của bạn

Đây là câu hỏi thường gặp trong các buổi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, làm sao để có thể trả lời một cách ngắn gọn, nhưng vẫn đủ ý? 

Nhà tuyển dụng sẽ không muốn nghe bạn chia sẻ về gia đình, làng quê hay những người bạn. Thực chất, họ đang muốn nhìn thấy sự tự tin, nhiệt huyết và đam mê công việc trong cách bạn thể hiện.

Hãy bắt đầu nói về sự phát triển nghề nghiệp của bản thân, những trải nghiệm mà bạn từng có tại vị trí tuyển dụng. Đồng thời, thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, lưu loát để gây ấn tượng với đối phương ngay từ ban đầu nhé.

Bạn có thể tham khảo mẫu giới thiệu bản thân khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh dưới đây:

Hello, my name is Lan. I graduated with honors in marketing from the Da Nang University of Economics. I used to work as a marketing director at ABC Company for 3 years. My qualifications and work experience both indicate that I am the right candidate for the position. I look forward to joining your company to contribute to its development.

Dịch nghĩa:

Xin chào, tôi tên là Lan. Tôi đã tốt nghiệp loại giỏi ngành marketing tại trường Đại học kinh tế Đà Nẵng. Tôi đã từng làm giám đốc marketing tại Công ty ABC Trong vòng 3 năm. Bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của tôi đều cho thấy rằng tôi là ứng viên phù hợp cho vị trí tuyển dụng. Tôi rất hy vọng được tham gia vào đội ngũ công ty để đóng góp vào sự phát triển chung của quý công ty.

What are your strengths? – Điểm mạnh của bạn là gì?

What are your strengths? – Điểm mạnh của bạn là gì?

Trong những câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn về điểm mạnh, nhà tuyển dụng đang muốn biết bạn suy nghĩ tích cực như thế nào về bản thân. Không có đáp án đúng hay sai cho câu hỏi này.

Tuy nhiên, những thế mạnh bạn đưa ra phải liên quan đến công việc, đặc biệt là vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Vì vậy, trước khi tham gia phỏng vấn, bạn cần nghiên cứu những tiêu chí, khả năng cần có của một người mới và sử dụng thêm ví dụ để câu trả lời của mình trở nên thuyết phục hơn.

Tham khảo mẫu câu trả lời phỏng vấn tiếng Anh về điểm mạnh dưới đây:

I think the biggest strengths that I have are good communication skills and the ability to understand customer psychology. I think this is the most important factor for successful sales. And I sold 10 insurance plans in 2 months and became the best seller.

Dịch nghĩa:

Tôi nghĩ điểm mạnh lớn nhất của mình là kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thấu hiểu tâm lý khách hàng. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng nhất để bán hàng thành công. Và tôi đã từng bán được 10 gói bảo hiểm trong 2 tháng, trở thành người bán hàng giỏi nhất.

Có thể bạn quan tâm:

What are your weaknesses? – Điểm yếu của bạn là gì?

Những câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn về điểm yếu sẽ không tập trung vào điều mà bạn chưa làm được. Thay vào đó, nhà tuyển dụng muốn nhìn thấy cách mà bạn hoàn thiện các kỹ năng chưa tốt, cách bạn nhận thức về năng lực bản thân. 

Để ghi điểm với nhà tuyển dụng, bạn hãy thành thật với điểm yếu và biến chúng trở thành phẩm chất tích cực.

Tham khảo mẫu trả lời sau:

Sometimes, I will finish my work slower than others because I really want everything to be correct. I will double-check the documents two or three times to make sure they are error-free.

Dịch nghĩa:

Đôi khi, tôi sẽ hoàn thành công việc của mình chậm hơn những người khác bởi vì tôi thực sự muốn mọi thứ đều chuẩn xác nhất. Tôi sẽ kiểm tra lại các tập tài liệu hai hoặc ba lần để đảm bảo rằng chúng không có bất cứ lỗi nào.

Why did you leave your last job? – Tại sao bạn từ bỏ công việc cũ?

Why did you leave your last job? – Tại sao bạn từ bỏ công việc cũ?

Với câu hỏi phỏng vấn này, bạn hãy trả lời một cách thành thật. Tuy nhiên, nên tránh nói những điều tiêu cực về lãnh đạo, công ty cũ mà bạn đã từng làm việc. Thay vào đó, nên trả lời khôn ngoan về những kỳ vọng cho công việc tốt hơn trong tương lai. 

Bạn có thể tham khảo những mẫu câu tiếng Anh dưới đây để trả lời phỏng vấn thật ấn tượng:

I’m looking for a job that suits my qualifications.Tôi đang tìm một công việc phù hợp với trình độ chuyên môn của tôi.
I’m looking for a job where I can grow with the company.Tôi đang tìm một công việc mà mình có thể phát triển bản thân cùng với công ty.

What are your short term goals? – Mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?

Với câu hỏi này, bạn nên tập trung vào các mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong vòng một năm. Đồng thời, chúng nên là những mục tiêu thực tế, khả thi và liên quan đến vị trí mà bạn đang ứng tuyển.

Tham khảo mẫu trả lời câu hỏi phỏng vấn xin việc về mục tiêu:

My most important short-term goal right now is to become an SEO executive. Besides, I also aim to hone soft skills to better support the work.

Dịch nghĩa: 

Hiện tại, mục tiêu ngắn hạn quan trọng nhất của tôi là trở thành một chuyên viên SEO. Bên cạnh đó, tôi cũng hướng đến việc trau dồi các kỹ năng mềm để hỗ trợ tốt hơn cho công việc.

What are your long term goals? – Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?

Đây là một trong những câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc thường gặp, khiến nhiều người lúng túng. Bởi không phải ai cũng xác định được trong 2 hay 5 năm tới mình sẽ làm gì. Nhà tuyển dụng sẽ dựa vào câu trả lời để biết được bạn đã có lộ trình phát triển rõ ràng hay chưa. 

Những người có mục tiêu rõ ràng và biết mình cần làm gì thường sẽ được đánh giá cao hơn. Bạn có thể tham khảo mẫu trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh sau để ghi điểm với nhà tuyển dụng:

I want to become a front office manager in seven years. I want to make a difference, and I’m willing to work hard to achieve this goal.

Dịch nghĩa: 

Tôi muốn trở thành Trưởng bộ phận lễ tân trong vòng 7 năm nữa. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. 

>> Xem thêm: Tự tin giao tiếp tiếng Anh qua điện thoại cho người đi làm

Tell us about your education – Hãy nói về trình độ học vấn của bạn

Tell us about your education – Hãy nói về trình độ học vấn của bạn

Trong câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh này, nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu mối liên quan giữa ngành học của bạn và vị trí ứng tuyển. Vì vậy, bạn hãy nêu ra một số kết quả nổi bật của bản thân cũng như liệt kê ra bằng cấp quan trọng (nếu có).

Tham khảo mẫu trả lời sau:

I just graduated with a major in hotel management from Hue University of Economics. When I was a student, I used to work as a receptionist at Muong Thanh Hotel. After that, I became the best intern and received a certificate of merit from that hotel.

Dịch nghĩa:

Tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị khách sạn tại trường Đại học Kinh tế Huế. Thời sinh viên, tôi từng làm lễ tân tại khách sạn Mường Thanh. Sau đó, tôi trở thành thực tập sinh xuất sắc nhất và nhận được giấy khen từ phía khách sạn đó.

Có thể bạn quan tâm:

What kind of salary do you expect? – Mức lương mong đợi của bạn là bao nhiêu?

What kind of salary do you expect? – Mức lương mong đợi của bạn là bao nhiêu?

Đây là câu hỏi phỏng vấn xin việc thể hiện mong muốn của bạn về mức lương thưởng, phúc lợi cho vị trí ứng tuyển. Do đó, bạn cần suy nghĩ thật kỹ và đưa ra mức lương mong muốn, đừng quá ít cũng đừng quá cao. 

Đặc biệt, đừng trả lời “I don’t know” vì nó sẽ khiến nhà tuyển dụng cho rằng bạn không thành thật. Bạn có thể tham khảo mẫu trả lời sau:

With my skills and experience, I expect to receive a salary of $1000 a month.

Dịch nghĩa:

Với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân, tôi kỳ vọng nhận được mức lương 1000 đô-la/ tháng.

Do you have any questions for me/us? – Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không?

Đây thường là câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh, giúp nhà tuyển dụng đánh giá rằng bạn có thực sự quan tâm đến vị trí công việc hay không. Bạn nên tránh im lặng khi nhận được câu hỏi này, hãy cố gắng thể hiện thái độ chủ động. 

Bạn có thể tham khảo các mẫu câu trả lời câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh sau:

With this job, who will I work with, and in which department?Với công việc này, tôi sẽ phải làm việc cùng những ai, ở bộ phận nào?
If I were chosen for this position, how would my performance be measured?Nếu tôi được chọn vào vị trí này, hiệu quả công việc của tôi sẽ được đánh giá như thế nào?
I would like to inquire about career advancement opportunities in this vacancy.Tôi muốn hỏi về cơ hội thăng tiến nghề nghiệp của vị trí tuyển dụng này
Will the recruitment results be sent to a personal email or posted on the company’s website?Kết quả tuyển dụng sẽ được gửi vào email cá nhân hay đăng trên trang web của công ty?

Trên đây là tổng hợp những câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc và cách trả lời giúp bạn “cưa đổ” nhà tuyển dụng. Hy vọng những chia sẻ bổ ích này sẽ giúp bạn chinh phục được công việc mà mình mong muốn.

Bên cạnh đó, để trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh lưu loát, bạn hãy cài đặt công cụ và luyện tập cùng ELSA Speech Analyzer. Hiện nay, chương trình học đã phát triển hơn 290+ chủ đề, 25.000 bài luyện tập từ cấp độ cơ bản đến nâng cao. Nổi bật là kho bài học về phỏng vấn xin việc – Pick your answer: Interview.

Những câu hỏi tiếng Anh thường gặp khi phỏng vấn và cách trả lời thuyết phục nhà tuyển dụng

Cụ thể, hệ thống sẽ giúp bạn ôn luyện các đoạn hội thoại tiếng Anh thông dụng khi đi phỏng vấn. Đơn cử như: Nói về kinh nghiệm cá nhân, chia sẻ điểm mạnh & điểm yếu, lý do vì sao bạn chọn công việc này. ELSA Speech Analyzer  không chỉ hướng dẫn bạn cách phát âm chuẩn mà còn cung cấp các mẫu câu trả lời hay, thu hút nhà tuyển dụng. 

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Đặc biệt, ELSA Speech Analyzer còn hướng dẫn bạn cách giới thiệu bản thân ấn tượng thông qua bộ từ vựng “describe yourself”. Đồng thời, tổng hợp Top 10 câu hỏi tiếng Anh thường gặp khi đi phỏng vấn và hướng dẫn cách trả lời đầy đủ, chi tiết nhất. 

Những câu hỏi tiếng Anh thường gặp khi phỏng vấn và cách trả lời thuyết phục nhà tuyển dụng

Thông qua những bài học thực tế mà ELSA Speech Analyzer cung cấp, bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh với nhà tuyển dụng, làm nổi bật điểm mạnh của bản thân. Từ đó, gia tăng cơ hội đậu phỏng vấn, tìm được công việc phù hợp cho chính mình.

Không chỉ vậy, ELSA Speech Analyzer còn cung cấp hệ thống bài học chuyên sâu cho mọi ngành nghề, vị trí, phòng ban trong công ty. Bạn có thể luyện tập thêm những kiến thức bổ ích này để hỗ trợ công việc trong tương lai, nói tiếng Anh lưu loát nơi công sở. 

ELSA Speech Analyzer đang trở thành công cụ học tiếng Anh cho người đi làm được ưa chuộng nhất hiện nay. Vậy thì còn chần chờ gì mà không nhanh tay đăng ký ELSA Speech Analyzer để tự tin giao tiếp, thuyết phục nhà tuyển dụng trong “một nốt nhạc” ngay hôm nay!

1. Những câu hỏi tiếng Anh thông dụng khi phỏng vấn xin việc

– Tell me about yourself: Giới thiệu về bản thân
– What are your strengths? Điểm mạnh của bạn là gì?
– What are your weaknesses? Điểm yếu của bạn là gì?
– What are your long term goals? Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?

2. Làm sao để trả lời phỏng vấn xin việc ấn tượng?

Ứng viên nên trả lời câu hỏi dựa theo mô tả vị trí công việc và mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.